Ondersteuning vanuit de Wmo

Krijgt u ondersteuning thuis, bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, of begeleiding? Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage.

Medicijnen mee op reis

In veel landen is het bezitten en gebruiken van opiumwetmiddelen streng verboden. Gaat u op reis met een medicijn dat onder de Opiumwet valt? Dan moet u hiervoor een officiële verklaring aanvragen. Het CAK waarmerkt deze verklaringen.

Algemene tegemoetkoming (Wtcg)

De algemene tegemoetkoming vanwege de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie eigen risico (Cer) zijn afgeschaft.

Zorg vanuit de Wlz

Woont u in een zorginstelling of een instelling voor beschermd wonen? Of heeft u een volledig pakket thuis of een modulair pakket thuis? Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage.

Ouderbijdrage Jeugdwet

Verblijft uw kind voor één of meerdere dagen of dagdelen per week buitenshuis? Hiervoor betaalt u tot 2016 een ouderbijdrage Jeugdwet.

Persoonsgebonden budget

Krijgt u een budget om zelf zorg en ondersteuning in te kopen? Dat heet een persoonsgebonden budget. Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage.