Kerntaken

Voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voeren wij zeven wettelijke taken uit.

  1. Het vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz);
  2. Het voor gemeenten vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015);
  3. Het verrichten van betalingen aan zorgaanbieders op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz);
  4. Het voor gemeenten vaststellen en innen van de ouderbijdrage op grond van de Jeugdwet;
  5. Het uitvoeren van de Compensatieregeling eigen risico op grond van de Zorgverzekeringswet (Cer) aan mensen met meerjarige onvermijdbare zorgkosten;
  6. Het legaliseren van verklaringen voor het meenemen van medicijnen naar het buitenland (Schengenverklaringen);
  7. Het uitbetalen van de algemene tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). 

Bij het uitvoeren van onze taken gaan wij uit van onze kernwaarden. Wij doen dit betrouwbaar, menselijk en professioneel.