Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Mensen die chronisch ziek of gehandicapt zijn, kunnen een tegemoetkoming krijgen in de extra kosten die ze maken. Dit regelt de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

Staafdiagram met aantal klanten Wtcg. 2011 is 2,1 miljoen klanten. 2012 is 2,3 miljoen klanten. 2013 is 2,4 miljoen klanten.

In figuur 1 is het aantal klanten weergegeven. In 2011 waren er 2,1 miljoen klanten. In 2012 waren er 2,3 miljoen klanten en in 2013 waren er 2,4 miljoen klanten.

Figuur 2 geeft het totaal uitbetaald bedrag van de algemene tegemoetkoming Wtcg weer. In 2011 is er voor 600 miljoen uitbetaald. In 2012 voor 638 miljoen. En in 2013 voor 326 miljoen. De bedragen zijn inclusief uitbetaalde tegemoetkomingen over eerdere jaren.