Aanleveren gegevens

Wat zijn de uiterste aanleverdata?

Bekijk de aanleverdata (20-01-2014, pdf, 24 kB) voor de zorgaanbieders voor 2014.

Om er voor te zorgen dat de klanten die zorg in natura hebben een factuur voor de eigen bijdrage krijgen, is uw aanlevering van zorggegevens van cruciaal belang. Zonder de zorgurenaanlevering kunnen wij geen factuur voor de eigen bijdrage opmaken en verzenden.

Deze zorguren kunt u op twee manieren bij ons aanleveren:

  1. Aanlevering in bulkbestanden via de ZA-standaard (04-04-2012, pdf, 422 kB)
  2. Aanlevering per klant via CORFU (04-04-2012, pdf, 2MB)

Via een formulier kunt u bij ons aangeven of u de gegevens aan wilt leveren via CORFU of via de ZA-standaard. 

Aanlevering via de ZA-standaard

De urenaanlevering in bulkbestanden via de ZA-standaard is vooral bedoeld voor een aanlevering van grote hoeveelheden klant- en productiegegevens. Om via de ZA-standaard aan te kunnen leveren, zijn er een aantal automatiseringsaanpassingen nodig. Door de duidelijke structuur en de hoge verwerkingssnelheid, is het erg gebruikersvriendelijk.
Bekijk hier de handleiding ZA-standaard (04-04-2012, pdf, 422 kB)

Krijgt u een foutmelding? Bekijk dan wat de uitvalcodes (04-04-2012, pdf, 133 kB) betekenen.

Aanlevering via CORFU

CORFU staat voor CAK Online Registratie Functionaliteit en biedt u de mogelijkheid om op een eenvoudige manier zorggegevens per klant aan te leveren. Via deze webapplicatie kunnen niet alleen vanuit iedere willekeurige locatie zorggegevens direct in ons systeem worden geregistreerd, maar ook geraadpleegd. Hierdoor is CORFU een registratietool en een online databank, waarin uw eigen instellingsgegevens kunnen worden bekeken en aangepast. Deze functionaliteit is vooral geschikt voor de wat kleinere zorgaanbieders, omdat de klantgegevens handmatig moeten worden ingevoerd in deze applicatie.

Uitval bij aanlevering via de ZA-standaard

De urenaanlevering via de ZA-standaard gaat meestal in één keer goed, maar er kan ook een fout optreden. Het urenbestand dat u bij ons aanlevert, wordt door ons in het systeem ingelezen. Nadat een bestand is ingelezen, wordt er een uitvallijst gemaakt. Op deze uitvallijst staat of het bestand volledig is ingelezen en of alle gegevens in ons systeem zijn geaccepteerd. Als er gegevens niet zijn geaccepteerd, dan worden deze gegevens op de uitvallijst vermeld. Er wordt per klant vermeld wat de reden is van de foutmelding. Het is daarom ook van belang dat u de uitvallijst elke keer goed bekijkt. Als er niet geaccepteerde gegevens op de uitvallijst staan, moet u zo snel mogelijk actie ondernemen. Op deze manier worden de juiste gegevens aangeleverd en wordt er snel aan de klant gefactureerd.

Zorguren Incorrect Zorg zonder Verblijf

Klanten kunnen bij ons aangeven dat zij het niet eens zijn met de gefactureerde zorguren Zorg zonder Verblijf. Dit proces wordt Zorguren Incorrect (kortweg ZUI) genoemd.
De klant is het niet eens is met het aantal gefactureerde zorguren en neemt contact met ons op. We geven aan de klant door dat de melding binnen is gekomen en u ontvangt een meldingenformulier. U heeft twintig werkdagen (vier weken) de tijd om te reageren op het meldingenformulier. Deze termijn van twintig dagen staat vast en mag niet worden verlengd. Dit komt omdat dit deel van de ZUI-procedure onderdeel vormt van de bezwaartermijn voor de klant. De termijn is wettelijk vastgesteld op zes weken. Uitloop in de reactietermijn heeft als gevolg dat de klant niet binnen zes weken bezwaar kan aantekenen tegen een factuur.
Ontvangen wij binnen twintig dagen een reactie van de zorgaanbieder, dan wordt dit verwerkt en geldt het als uitkomst in dit ZUI-proces. Als de zorgaanbieder niet binnen de gestelde tijd reageert, dan krijgt de klant automatisch gelijk en wordt het aantal zorguren aangepast. In alle gevallen wordt de klant geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek en of de zorguren worden gecorrigeerd.

Zorguren Incorrect Wmo

De procedure voor ZUI geldt zowel voor Zorg zonder Verblijf als Zorg met Verblijf.

Digitale aanlevering Zorg met Verblijf

Mensen die zijn opgenomen in een verzorgingsinstelling moeten een eigen bijdrage Zorg met Verblijf betalen. U levert de klantgegevens van deze mensen aan bij uw zorgkantoor. U moet hierbij denken aan een melding aanvang zorg (MAZ) of melding einde zorg (MEZ). Het zorgkantoor bekijkt deze gegevens en stuurt deze gegevens hierna naar ons door. Op basis van de gegevens die het zorgkantoor bij ons aanlevert, berekenen we de eigen bijdrage Zorg met Verblijf voor deze personen. U bent als zorgaanbieder dus een belangrijke schakel in dit eigen bijdrageproces.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw zorgkantoor.

Uitval bij Zorg met Verblijf

Het zorgkantoor levert een bestand aan met daarin de gegevens van de mensen die zijn opgenomen in of ontslagen uit een instelling. Deze bestanden worden bij ons in het systeem ingelezen. Het kan dat er bij de verwerking van deze gegevens iets niet goed gaat. Deze gegevens worden dan niet in het systeem opgenomen. Er wordt een bericht gestuurd naar het zorgkantoor met daarbij de reden van de foutmelding. Een foutmelding kan bijvoorbeeld een burgerservicenummer zijn dat uit te weinig cijfers bestaat. Een ander voorbeeld is dat een klant wordt aangemeld als een nieuwe klant, terwijl deze persoon al eerder is aangemeld. Het zorgkantoor bekijkt dan de gegevens en stuurt het opnieuw naar ons.

Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP)

Op 1 januari 2013 is de landelijke pilot ZZP in de AWBZ gestart. In deze pilot is er een select aantal Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) toegelaten tot de AWBZ. Onder strikte voorwaarden van o.a. het zorgkantoor mogen zijn Zorg zonder Verblijf (ZzV) leveren. Belangrijk verschil met (reguliere) zorgaanbieders is dat ZZP’ers zorggegevens niet rechtstreeks aan het CAK leveren. Zij worden hiervoor geserviced door een van de betrokken pilotorganisaties, DinZ. Heeft u als ZZP’er vragen over deze pilot? Neem dan contact op met het zorgkantoor in uw regio.