Aanleveren gegevens

Onze samenwerking heeft betrekking op twee regelingen: Zorg met Verblijf en Persoonsgebonden Budget.

Zorg met Verblijf

Klanten die zijn opgenomen in een verzorgingsinstelling moeten een eigen bijdrage Zorg met Verblijf betalen. U levert de klantgegevens bij ons aan (via de AZR). Bijvoorbeeld de melding aanvang zorg (MAZ) en/of melding einde zorg (MEZ). Op basis van de gegevens die u bij ons aanlevert, berekenen we de eigen bijdrage Zorg met Verblijf. Wij stellen hier wel eisen aan. Zo moet u de klant- en de zorggegevens tegelijk aanleveren. En ook het burgerservicenummer is verplicht.

Uitval bij Zorg met Verblijf

U levert een bestand aan met daarin de gegevens van de mensen die zijn opgenomen in of ontslagen uit een instelling. Deze bestanden lezen we in in ons systeem. Het kan zo zijn dat er bij de verwerking van deze gegevens iets niet goed gaat. Deze gegevens worden dan niet in het systeem opgenomen. We sturen u dan een bericht met daarin de reden van de foutmelding. Een foutmelding kan bijvoorbeeld een burgerservicenummer zijn dat uit te weinig cijfers bestaat. Een ander voorbeeld is dat een klant wordt aangemeld als een nieuwe klant, terwijl deze persoon al eerder is aangemeld. U moet naar aanleiding van deze terugkoppeling de gegevens bekijken en het opnieuw naar ons sturen.

Aanlevering persoongebonden budget (pgb)

U levert per mail (pgbclientgegevens@hetcak.nl) bij ons de start en de eventuele einddatum van het pgb aan. Periodiek ontvangt u van ons de samenlooplijsten. Op deze lijsten staan de klanten die naast het pgb WLZ ook andere vormen van zorg hebben die invloed hebben op de eigen bijdrage. U moet hier rekening mee houden met de in te houden eigen bijdrage.