Deel dit bericht

De eigen bijdrage factuur binnen een paar dagen op de mat. Kan dat?

De eigen bijdrage factuur binnen een paar dagen op de mat

Kunnen we het proces om de eigen bijdrage voor de Wmo vast te stellen fundamenteel versnellen én verbeteren? Die uitdaging is opgepakt door het CAK met het ministerie van VWS en het Programma Informatievoorziening Sociaal Domein in de ‘Pilot Vernieuwen Uitwisseling’.

Een sneller en minder foutgevoelig proces heeft belangrijke voordelen. Klanten kunnen beter de relatie leggen tussen de zorg die ze krijgen en de eigen bijdrage die ze betalen. Daardoor neemt het kostenbewustzijn toe. Ook trekken klanten eerder aan de bel als de geleverde zorg niet correspondeert met hun factuur. En uiteraard is het veel klantvriendelijker.

Hoe loopt het proces nu?

Op dit moment krijgt een klant in de Wmo eerst de zorg die hij nodig heeft. Een paar maanden later volgt de eerste factuur voor de eigen bijdrage. In de tussentijd gebeurt er veel. Allerlei partijen leveren gegevens aan: inkomen, huishoudsamenstelling, geleverde zorg, gemeentelijke tarieven voor de zorg en ondersteuning. Als alle puzzelstukjes compleet én correct zijn, stelt het CAK de eigen bijdrage vast en krijgt de klant zijn factuur.


De pilot: een fundamenteel nieuw procesontwerp

In de pilot is met een aantal gemeenten, zorgaanbieders, ketenpartners en softwarebedrijven op een fundamenteel niveau onderzocht hoe dit proces het beste kan worden ingericht. Uit de pilot blijkt dat de klant dan al binnen een paar dagen nadat de zorgaanbieder heeft gefactureerd, de factuur voor de eigen bijdrage op de mat kan krijgen. Bovendien kan de klant exact zien welke zorg precies is geleverd.

Hoe verder?

Vooralsnog is dit theorie. De pilot is uitgevoerd onder gecontroleerde omstandigheden met een beperkt aantal partijen. Het vergt nog flink wat (denk)werk om zo’n fundamenteel nieuwe manier van werken uit te rollen, zodat klanten er op grote schaal van kunnen profiteren. Maar: er ligt een goede basis. Het is nu aan VWS, de VNG en het CAK om erover na te denken hoe op de resultaten van deze pilot kan worden voortgebouwd.

Wesley Dokman is projectleider ICT bij de gemeente Rotterdam over Pilot Vernieuwen Uitwisseling

“Alle partners in de keten namen deel aan workshops. De aanpak die daaruit is voortgekomen, zorgt dat in Rotterdam de tijd tussen indicatiestelling, beschikking, goedgekeurde declaratie van de zorgaanbieder en de CAK-factuur, drastisch afneemt. De aanpak heeft gevolgen voor de manier waarop gemeenten gegevens delen met het CAK. Nu leveren we nog elke vier weken een bestand aan bij het CAK. Als deze aanpak werkelijkheid wordt, wisselen we dagelijks gegevens uit met het CAK via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt. Een andere manier van werken, maar veel sneller.”

Informatie-uitwisseling tussen het CAK, gemeentes en zorg aanbieders.

De kern van het nieuwe procesmodel (rechts) is dat gemeenten verantwoordelijk worden voor de gegevensleveringen aan het CAK en dat deze leveringen plaatsvinden via het GGK, het Gemeentelijk Gegevensknooppunt. Hierop zijn alle gemeenten in Nederland aangesloten. De zorgaanbieders leveren niet langer rechtstreeks gegevens aan het CAK.

De huidige situatie (links) is complex. Gemeenten hebben met meerdere zorgaanbieders te maken en zorgaanbieders leveren vaak zorg in meerdere gemeenten. De gegevensaanlevering verschilt van gemeente tot gemeente. Bovendien hebben zowel gemeenten als zorgaanbieders een eigen gegevensstroom naar het CAK.

In de nieuwe situatie (rechts) wordt de gegevensaanlevering gestandaardiseerd, slimmer gestroomlijnd en gecombineerd. Daardoor dalen de administratieve lasten voor zorgaanbieders. Gemeenten hebben meer regie: in de nieuwe situatie hebben ze het volledige overzicht op de gegevens die zorgaanbieders aanleveren. De klant krijgt als gevolg hiervan (veel) snellere dienstverlening met minder fouten.

cijfers cak
cijfers cak