Deel dit bericht

50 jaar CAK:

Van AWBZ tot Burgerregeling

Het CAK bestaat 50 jaar en in die tijd is veel veranderd. De zorg, de regelingen, de ketenpartners, de maatschappij en de klanten. Ook het CAK heeft zich door de jaren heen ontwikkeld. Eén ding is onveranderd gebleven: de capaciteit van het CAK om mee te bewegen en te anticiperen op veranderende wetgeving, regelingen en wensen van klanten.

De eerste regeling die het CAK uitvoerde was de AWBZ. Het meest recent zijn – sinds 2017 – zes regelingen voor mensen die buiten de zorgverzekering vallen. Welke regelingen kwamen en gingen? Wat veranderde in de samenwerking met ketenpartners? En wat betekende dat voor het CAK?

1960
1967

AWBZ, een maatschappelijke keuze, onze wortels

Mensen in Nederland niet aan hun lot overlaten als zij tijdelijk of langdurig zorg nodig hebben. Hiervoor ontstaat in 1967 de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en wordt in 1968 het CAK opgericht.

1968

Start als centraal betaalkantoor zorginstellingen

De administratie, registratie en financiering van de AWBZ-zorg is in handen van de Stichting Centraal Administratiekantoor Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Een handjevol medewerkers keert maandelijkse voorschotten uit aan de ongeveer 700 zorginstellingen die AWBZ-zorg verlenen.

1970
Jaren 70 en jaren 80

Uitbreiding van de AWBZ leidt tot verdere groei

Het aantal zakelijke klanten van het CAK vertienvoudigt. Vanaf 1973 gaan mensen die in instellingen verblijven een eigen bijdrage betalen. Het CAK controleerde de inning hiervan. Door wijzigingen in de eigen bijdrage neemt dit werk van het CAK in korte tijd in zesvoud toe.

krabbel
1980
1989
krabbel

Gedeeltelijke privatisering van de AWBZ: de GGZ

Particuliere verzekeraars richten het Centraal Administratiekantoor Ziektekostenverzekeraars (CAZ) op en besteden de werkzaamheden uit aan het CAK. Voor het eerst heeft het CAK ongeveer 1.000 burgers als klant. Daarvoor werkte het CAK alleen voor zorginstellingen.

1990
1997
krabbel

Uitvoering eigenbijdrageregeling Zorg zonder Verblijf: onstuimige groei

Er komt een nieuwe wettelijke taak bij: de uitvoering van de nieuwe eigenbijdrageregeling thuiszorg. Het aantal ketenpartners breidt uit met zo’n 3.500 zorgaanbieders. Voor het eerst verwerkt het CAK op grote schaal gestandaardiseerde gegevens. Ook bedient het CAK grote volumes aan klanten: ongeveer 300.000. Het CAK vervijfvoudigt: groeit van 40 naar 250 medewerkers.

2000
2002

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf wordt inkomensafhankelijk

Om de inkomensafhankelijke bijdrage te berekenen moeten gegevens worden uitgewisseld met partners in de zorgketen, zoals de Belastingdienst en de SVB. Het begin van de automatisering van de uitwisseling van gegevens. Het CAK krijgt daarbij een coördinerende rol in de zorgketen.

Vanaf 2004

Uitvoering alle regelingen Zorg zonder Verblijf

Vanaf 2004 voert het CAK alle regelingen uit voor Zorg zonder Verblijf. Het CAK groeit van 250 naar 400 medewerkers.

2007
krabbel

De start van de Wmo: een uitdagende combinatie van ‘maatwerk’ met ‘bulk’

Een aantal taken van de ABWZ valt onder verantwoordelijkheid van de gemeenten: de geboorte van de Wmo. Het CAK krijgt er ruim 400 opdrachtgevers bij, want gemeenten mogen zelf hun eigen bijdrage bepalen. Een nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning met eigenbijdrageregeling. Het CAK combineert ‘maatwerk’ voor gemeenten en klanten met ‘bulkverwerking’ aan gegevens. Het CAK zet zich in voor een efficiënte en effectieve administratieve inrichting van de keten en uitvoer die begrijpelijk is voor klanten.

krabbel
Begin 2008

Uitvoering eigen bijdrage Zorg met Verblijf: publieke kritiek

De eigen bijdrage Zorg met Verblijf wordt gecentraliseerd (van 30 zorgkantoren naar het CAK). Het CAK wordt verantwoordelijk voor het vaststellen en het innen. Zowel de regeling zelf als de uitvoering leidt tot kritiek. CAK heeft geen rechtstreeks contact met zorgaanbieders en daardoor onvoldoende invloed op de kwaliteit en kwantiteit van gegevens. CAK heeft moeite om de intensieve contacten met klanten in goede en beheerste banen te leiden.

krabbel
2008

Uitvoering regeling Cer

Nieuwe taak: de uitvoering van de regeling Compensatie eigen risico. Mensen met hoge zorgkosten krijgen automatisch compensatie uitbetaald.

2009 - 2010

Lessen geleerd en focus klant

Het CAK heeft de basis weer op orde. Het CAK heeft lessen geleerd en de kritiek benut voor een grondige interne bezinning op de organisatie en visie. Er vanuit gaande dat gecontroleerde aanlevering van gegevens ook onderdeel is van de betere afspraken: Het CAK professionaliseert, vernieuwt en maakt betere afspraken met ketenpartners over standaardisatie en gecontroleerde aanlevering van gegevens in het belang van de klant. Er wordt geïnvesteerd in snellere doorlooptijden en betere voorlichting aan klanten.

krabbel
2009 - 2010

Start uitvoering tegemoetkoming Wtcg, invoering eigen bijdrage begeleiding

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Mensen die in aanmerking komen voor een korting op de eigen bijdrage ontvangen sinds 2009 automatisch de uitbetaling daarvan door het CAK.

2010
2010 - 2012

Steeds intensievere relaties met ketenpartners

Relaties met UWV, Belastingdienst, RIVG (BRP) en SVB worden intensiever. Doel: samen zorgen dat de kwaliteit van de losse basisregistraties op niveau blijft en dat klanten zo min mogelijk ‘dubbel’ bevraagd worden. Dit komt tegemoet aan de wens van de politiek en biedt klanten gemak.

2013

CAK wordt Zelfstandig bestuursorgaan, laatste uitbetaling Cer

2014

Laatste uitbetaling Wtcg, uitvoering Informatiepunten Hervorming Langdurige Zorg en Ebola

krabbel
2015

Uitvoering nieuwe regelingen

Invoering Hervorming Langdurige Zorg, uitvoering Ouderbijdrage Jeugdwet, uitvoering Schengenverklaring, uitvoering subsidieregeling ‘eerstelijns verblijf’ en ‘extramurale behandeling’, overname beheer www.regelhulp.nl van ministerie van VWS en decentralisatie Wmo: gemeenten krijgen meer mogelijkheden om aan knoppen te draaien.

2017

Start uitvoering burgerregelingen

CAK neemt de uitvoering van vijf regelingen, de zogeheten burgerregelingen, over van het Zorginstituut Nederland. Groei van het aantal ketenpartners, klanten en collega’s. Sinds 2017 voort het CAK ook een nieuwe subsidieregeling uit voor medisch professionals: medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden.

krabbel