Deel dit bericht

Taken en regelingen

De feiten in cijfers

Wmo

Eigen bijdrage

infographic Wmo
In totaal is er 285.124.687 euro aan eigen bijdragen ontvangen van 607.217 klanten. 23 procent hiervan is via broninhouding ontvangen.
infographic Wmo
41 procent van de klanten is jonger dan 65 jaar en 59 procent ouder dan 65 jaar. 53 procent van de klanten heeft een bruto jaarinkomen van 20.000 euro of minder. Bij 39 procent lag dit tussen de 20.000 en 40.000 euro per jaar en bij 8 procent van de klanten lag het boven de 40.000 euro. 38 procent van de klanten is man, 62 procent vrouw. Van 99,9 procent van de mensen is de eigen bijdrage ontvangen. Bij 0,1 procent geldt dat klanten (nog) niet hebben betaald.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen in de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Het CAK stelt de eigen bijdrage vast, int deze en verzorgt voorlichting naar klanten. Leeftijd, de samenstelling van het huishouden, het inkomen en vermogen en de gemeente waarin iemand woont, bepalen de hoogte van de eigen bijdrage. Het CAK maakt het klanten zo makkelijk mogelijk met automatische incasso en broninhouding (automatisch inhouden op uitkering of loon). Het voordeel is dat klanten de eigen bijdrage automatisch op tijd betalen. Daardoor worden achterstanden in de betaling voorkomen.

infographic
De typen zorg die verleend werden. Hulp bij het huishouden: 42 procent Hulpmiddelen en voorzieningen: 34 procent. Begeleiding: 15 procent. Dagbesteding: 5 procent. De ondersteuning van mantelzorg betrof 4 procent.

Wlz

Eigen bijdrage en betalingen zorgaanbieders

infographic Wlz
Het totaal aan ontvangen eigen bijdragen is 1.805.179.225 euro, betaald door 324.286 klanten. 71 procent hiervan is ontvangen via broninhouding.
infographic Wlz
35 procent van de klanten was jonger dan 65 jaar en 65 procent ouder dan 65 jaar. Het bruto jaarinkomen van klanten bedroeg in 59 procent van de gevallen 20.000 euro of minder. Bij 30 procent van de klanten lag dit tussen de 20.000 en 40.000 euro en voor 11 procent boven de 40.000 euro. Van hen was 41 procent man en 59 procent vrouw. Van 99,4 procent van de mensen is de eigen bijdrage ontvangen. Bij 0,6 procent geldt dat klanten (nog) niet hebben betaald.

De Wet langdurige zorg regelt de zorg voor mensen met een beperking en ouderen die blijvend 24 uur per dag zorg en toezicht nodig hebben. Het CAK stelt de eigen bijdrage vast, int deze en verzorgt voorlichting naar klanten. De indicatie, de zorg, de samenstelling van het huishouden en het inkomen en vermogen bepaalt of klanten een lage of een hoge eigen bijdrage betalen. Het CAK maakt het klanten zo makkelijk mogelijk met automatische incasso en broninhouding (automatisch inhouden op uitkering of loon). Het voordeel is dat klanten de eigen bijdrage automatisch op tijd betalen. Daardoor worden achterstanden in de betaling voorkomen.

infographic
Er is in totaal 18.024.541.290 euro uitbetaald aan 3.394 zorgaanbieders.

Het CAK verzorgt betalingen van onder andere verblijf-, behandeling- en verpleegkosten aan Wlz instellingen, tandartsen en zorgkantoren voor het verlenen van Wlz zorg. Betalingen en vorderingen worden uitgevoerd namens de zorgkantoren.

Wanbetalers

infographic Wanbetalers
In totaal is 203.154.716 euro aan bedragen, premie en boete ontvangen van 249.000 klanten. Van de wanbetalers is 21,5 procent tussen de 0 en 12 maanden wanbetaler, 16,7 procent 13 tot en met 24 maanden en 61,8 procent is langer dan 24 maanden wanbetaler.
infographic Wanbetalers
De top tien gemeenten met het hoogste aantal wanbetalers is: 1. Rotterdam 2. Amsterdam 3. Den Haag 4. Almere 5. Utrecht 6. Arnhem 7. Tilburg 8. Eindhoven 9. Groningen en 10. Enschede.

De regeling wanbetalers is voor mensen met een premieachterstand op hun zorgverzekering van minimaal zes maanden. Zij worden bij het CAK aangemeld als ‘wanbetalers’. De regeling is ingesteld omdat het onwenselijk is dat mensen onverzekerd raken. De uitvoering van deze regeling is per 1 januari 2017 overgenomen van het Zorginstituut Nederland. Het CAK zorgt voor inhouding van de zogenoemde ‘bestuursrechtelijke’ premie op het inkomen van de verzekerde. Deze bestuursrechtelijke premie is hoger dan de ‘gebruikelijke’ nominale premie.

infographic
In 2013 was het aantal wanbetalers 314.138. In 2014 was dit 325.810. In 2015 was het 312.037. In 2016 277.023 en in 2017 249.044. Dit betekent in 2017 een afname van 20,7 procent ten opzichte van het jaar 2013.

Onverzekerden

infographic Onverzekerden
De ontvangen premie en boete is 3.361.164 euro van in totaal 17.424 klanten. De instroom gedurende 2017 was 58.914 klanten en de uitstroom 64.450.
infographic Onverzekerden
Dit is een afname van 5.536 personen.

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht een Nederlandse zorgverzekering te hebben (basisverzekering). De regeling onverzekerden voorziet erin dat mensen toch verzekerd worden. De uitvoering van deze regeling is per 1 januari 2017 overgenomen van het Zorginstituut Nederland.

infographic

Buitenlandse studenten, buitenlandse seizoensarbeiders, expats, grensarbeiders, gedetineerden, baby’s en 18-jarigen.

Gemoedsbezwaarden

infographic Gemoedsbezwaarden
Er is 7.913.068 euro aan premie vervangende belasting ontvangen van in totaal 3.655 huishoudens.

De regeling gemoedsbezwaarden is bedoeld voor mensen die vanwege hun geloofs- of levensovertuiging niet verzekerd mogen of willen zijn. De uitvoering van deze regeling is per 1 januari 2017 overgenomen van het Zorginstituut Nederland. Gemoedsbezwaarden betalen via de Sociale Verzekeringsbank een premievervangende belasting. Deze belasting wordt gestort in een individueel ‘spaarpotje’. Het CAK beheert dat en vergoedt hieruit de declaraties van de zorgkosten.

Onverzekerbare vreemdelingen

infographic Onverzekerbare vreemdelingen
In 2017 zijn er 39.412 declaraties geweest en is er 37.030.915 euro uitbetaald aan zorgaanbieders.

Vreemdelingen zonder verblijfs-vergunning die medische hulp nodig hebben, moeten zelf de kosten daarvan betalen. Als dit niet mogelijk is, dan kan de zorgaanbieder bij het CAK aanspraak maken op een vergoeding van oninbare kosten. Voorwaarde is onder andere dat het gaat om zorg uit het basispakket en dat de zorg medisch noodzakelijk is. Het CAK beoordeelt declaraties van zorgverzekeraars en keert een percentage (80 tot 100%) uit van de gemaakte zorgkosten. De uitvoer van deze regeling is per 1 januari 2017 overgenomen van het Zorginstituut Nederland.

Medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

infographic Medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden
In 2017 zijn er 662 declaraties geweest en is er 94.495 euro uitbetaald aan zorgaanbieders.

Per 1 maart 2017 kunnen zorgaanbieders hun kosten voor spoedeisende zorg aan een onverzekerde declareren als deze verzekeringsplichtig is voor de Zorgverzekeringswet. Het CAK toetst de subsidieaanvragen en betaalt zorgaanbieders uit.

Zorgverzekering en buitenland

infographic Zorgverzekering en buitenland
De verdragsbijdrage voor gepensioneerden en hun meeverzekerde gezinsleden bedroeg 97.310.322 euro. Het totale aantal gepensioneerden inclusief hun meeverzekerde gezinsleden was 103.422.
infographic Zorgverzekering en buitenland
De verdragsbijdrage voor gezinsleden van grensarbeiders bedroeg 5.852.881 euro. Het totale aantal gezinsleden van grensarbeiders was 28.904.

Deze regeling is voor mensen die niet in Nederland wonen en zorg krijgen in hun woonland via een internationaal verdrag. Het gaat om Nederlandse gepensioneerden en hun gezinsleden die in het buitenland wonen en gezinsleden van verzekerden die wonen in het buitenland maar werken in Nederland. De zorgkosten komen ten laste van Nederland; deze klanten betalen een zogenoemde ‘verdragsbijdrage’ om verzekerd te zijn voor de ziektekosten die ze maken in hun woonland. De uitvoering van deze regeling is per 1 januari 2017 overgenomen van het Zorginstituut Nederland. Daarnaast fungeert het CAK voor Nederland als ‘verbindingsorgaan’. In die rol draagt het CAK zorg voor de internationale verrekening van ziektekosten tussen Nederland en de EU-/EER-/verdragslanden en Zwitserland.

Medicijnen mee op reis

Engelstalige medicijnverklaring

infographic Medicijnen mee op reis
Er kwamen in totaal 9.986 aanvragen binnen.
infographic Medicijnen mee op reis
In 92 procent van de gevallen is een verklaring afgegeven. In 8 procent van de gevallen is deze afgewezen.

Medicijnen die onder de Opiumwet vallen, kunnen niet zomaar worden meegenomen naar het buitenland. Daarvoor kan een Engelstalige medische verklaring nodig zijn. Het CAK verzorgt voorlichting over de aanvraag van een verklaring en beoordeelt de ingevulde verklaringen.

infographic
De top drie van medicijnen bestaat uit: 1. Methylfenidaat 2. Oxazepam 3. Oxycodon

Schengenverklaring

infographic
Er kwamen 50.157 aanvragen binnen.
infographic
In 93 procent van de gevallen werd de verklaring geleverd. In 7 procent van de gevallen werd deze afgewezen.

Medicijnen die onder de Opiumwet vallen, kunnen niet zomaar worden meegenomen naar het buitenland. Daarvoor kan een Schengenverklaring nodig zijn. Het CAK verzorgt voorlichting over de aanvraag van een verklaring en beoordeelt de ingevulde verklaringen.

infographic
De top drie van medicijnen bestaat uit: 1. Methylfenidaat 2. Oxazepam 3. Dexamfetamine

Nationaal Contactpunt grensoverschrijdende zorg (NCP)

infographic Nationaal Contactpunt grensoverschrijdende zorg (NCP)
Er waren in totaal 16.939 bezoekers en 48.268 pageviews.

Het CAK voert de taken uit voor het NCP. Het CAK biedt algemene informatie aan patiënten die in een ander EU-land een medische behandeling willen ondergaan en patiënten uit andere EU-landen die voor een medische behandeling naar Nederland willen komen.

Regelhulp.nl

infographic Regelhulp.nl
Er waren in totaal 640.603 bezoekers en 2.489.691 pageviews.

Regelhulp.nl is de digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Het CAK beheert namens het ministerie van VWS de website en zorgt dat informatie betrouwbaar, voor iedereen begrijpelijk en actueel is. Het CAK werkt hiervoor onder andere samen met gemeenten, het CIZ, Stichting Opvoeden, SVB en het UWV.

infographic Regelhulp.nl
De top drie meest geraadpleegde pagina’s bestond uit: 1. Crisisdienst en crisisopvang 2. Aanmelding voor Wmo-ondersteuning 3. Woonbegeleiding