Deel dit bericht

Van keten naar netwerk

Samenbrengen van partners, kennis en data

Intensieve samenwerking en informatie-uitwisseling tussen ketenpartners maakt snellere en betere dienstverlening mogelijk. Klanten ervaren het verschil. Bijvoorbeeld doordat hun factuur bijna twee keer zo snel op de mat valt. De traditionele lineaire keten groeit toe naar een netwerk waar partners, kennis en data in wisselende samenstelling met elkaar zijn verbonden. Want alleen samen zorgen we dat klanten overzicht en inzicht krijgen en niet voor verrassingen komen te staan.

Versnelling doorlooptijd Wmo-proces:

Doorlooptijd infographic
Het vernieuwde proces van Wmo verloopt als volgt:
  1. Gegevens worden aangeleverd door gemeenten en zorgaanbieders. De gemiddelde aanlevertijd door gemeenten is 4 dagen sneller dan voorheen. Voor zorgaanbieders is dit 14 dagen sneller dan voorheen.
  2. Verwerken van zorg- en klantgegevens.
  3. Gegevens verifiëren en huishoudsamenstelling toetsen.
  4. Inkomensgegevens opvragen bij de Belastingdienst. Dit is met 7 dagen verkort. Van een tweewekelijkse uitwisseling met de Belastingdienst is het CAK naar een wekelijkse uitwisseling gegaan.
  5. Aanmaken beschikking. Deze wordt tegenwoordig wekelijks in plaats van maandelijks aangemaakt, daardoor wordt er 4 keer zo snel beschikt.
  6. Ook het aanmaken van facturen gaat nu wekelijks in plaats van maandelijks. Daardoor wordt er 4 keer zo snel gefactureerd in 2017. Nieuwe klanten krijgen voorrang.
  7. Factuur op de deurmat.
De totale tijdswinst bedraagt bijna 50 procent, van gemiddeld 75 naar 40 dagen bij nieuwe klanten.

Doorlooptijd van 75 naar 40 dagen

Voor een juiste factuur van de eigen bijdrage Wmo of Wlz zijn veel gegevens nodig van meerdere ketenpartners. Het CAK zorgt ervoor dat alle data wordt verwerkt en facturen duidelijk, begrijpelijk en overzichtelijk zijn. Het CAK heeft in 2017 stevige stappen gezet om de doorlooptijd van de factuur voor de eigen bijdrage van de Wmo fors in te korten. Voor nieuwe klanten is de doorlooptijd teruggebracht van gemiddeld 75 naar 40 dagen; een tijdswinst van bijna 50%. Voor nieuwe klanten waar de gegevens in één keer tijdig en correct zijn aangeleverd, is dit zelfs 22 dagen.

Het CAK heeft de versnelling gerealiseerd in zijn eigen proces. Maar we werken óók met onze partners samen om de factuur sneller op de mat te krijgen bij onze gezamenlijke klant. Zo leverden gemeenten en zorgaanbieders in 2017 hun gegevens sneller aan dan voorafgaande jaren. Ook is afgesproken met de Belastingdienst om frequenter gegevens uit te wisselen.

Het gaat om enorme hoeveelheden data. Als daar een versnelling in moet komen, vergt dat wel iets van je organisatie. Dat proces is soepel verlopen. De mensen die direct aan de knoppen zitten hadden veelvuldig contact met elkaar. Met één gezamenlijke doel voor ogen: de klant beter en sneller helpen.”
Bianca Bakker
Bianca Bakker - interim accountmanager Unit Inwinnen en Verstrekken van Gegevens bij de Belastingdienst

Wmo-monitor 2.0: dashboard en benchmark voor gemeenten

Het CAK heeft door de inning van de eigen bijdrage Wmo zicht op hoe gemeenten hun Wmo organiseren. Het CAK deelt die kennis met gemeenten via de Wmo-monitor. Het is voor gemeenten een belangrijk informatiekanaal. Met input van het gemeentelijk Klantenpanel Informatievoorziening is in 2017 een nieuwe versie van de monitor ontwikkeld. Afgestemd op de informatiebehoefte van gemeenten, inzichtelijk en op een visueel aantrekkelijke manier gepresenteerd.

Ik gebruik de Wmo-monitor graag en vaak. De monitor is overzichtelijk, geeft snel inzicht en is voor mij een heel goed controlemechanisme.”
Bjorn Brouwer
Bjorn Brouwer - contractmanager Cluster Inkoop Sociaal Domein gemeente Maastricht

In de vernieuwde monitor staan drie pijlers centraal: het monitoren en sturen van zorggegevens, toetsen en evalueren van beleid en financiële verantwoording en controle. Daarbij kunnen gemeenten hun eigen prestaties en beleidskeuzes vergelijken ten opzichte van een gemeente met gelijke grootte of de landelijke gemiddelden.

Wlz: innovaties voor nu én de toekomst

Voor het berekenen van de eigen bijdrage Wlz werken partners in de keten intensief met elkaar samen. Denk aan zorgkantoren en CIZ. Parallel aan elkaar is er in 2017 op twee terreinen gewerkt aan vernieuwing.

De Menzis-pilot: innovatie binnen de Wlz

In samenwerking met Menzis heeft het CAK een pilot uitgevoerd om de gegevensstroom terug te dringen tussen beide organisaties. In het verleden leverde Menzis data aan en filterde het CAK de gegevens eruit die nodig waren voor de berekening van de eigen bijdrage. Gevolg van deze werkwijze was een grotere kans op verkeerde berekeningen en facturen voor de klant. Daarnaast was er sprake van ‘uitval’: incorrecte aanleveringen die handmatig moesten worden uitgezocht.

Tijdens de pilot leverde Menzis voor klanten met een Modulair Pakket Thuis alleen nog de start- en einddatum van de Wlz-zorg aan bij het CAK.

De pilot was zeer succesvol: door de nieuwe manier van aanleveren is er maar liefst 85% minder gegevensuitval. De manier van gegevensuitwisseling die in deze pilot is ontwikkeld is vanaf 2018 de standaard geworden voor alle 31 zorgkantoren.

Wat ik het mooie vind aan deze pilot is de samenwerking tussen CAK en Menzis, terwijl het best complex en uitdagend was om de filtering van de data goed te krijgen. We zagen het belang én de kans om de klant beter te bedienen. Daarom is het gelukt.”
Richard Trigg
Richard Trigg - stafmedewerker Wlz bij Menzis

Actieprogramma iWlz: nieuwe manieren om gegevens te delen

Partners in de Wlz-keten en vertegenwoordigers van klanten werken in het actieprogramma iWlz samen aan innovatie in de keten. Ook het CAK draagt hieraan bij. De ideeën binnen het actieprogramma iWlz leiden tot efficiënter werken en een minder foutgevoelig systeem. In 2017 is een belangrijke stap gezet met het ontwikkelen van een simulatieomgeving. De volgende stap is een kleinschalige pilot waarin een klein netwerk wordt gesimuleerd.

Eduard Renger is programmamanager iWlz. “Doel van het programma is om klanten regie te geven over hun zorginformatie, ze sneller te bedienen en ervoor te zorgen dat ze hun gegevens maar één keer moeten invoeren. Klanten zien straks welke informatie over hen is vastgelegd en ze bepalen zelf wie welke informatie te zien krijgt.”

“Op het gebied van gegevensuitwisseling veranderen we van een estafette- naar een netwerkarchitectuur. Nu brengen we stapsgewijs gegevensbestanden van het ene naar het andere punt in de keten. Met de netwerkarchitectuur kan iedereen in de keten beschikken over data zodra die beschikbaar zijn. Het CAK kan dan veel sneller de eigen bijdrage berekenen voor klanten.”

In een netwerkarchitectuur kan het CAK veel sneller de eigen bijdrage berekenen voor klanten, omdat data voor iedereen in de keten gelijktijdig beschikbaar zijn.”
Eduard Renger
Eduard Renger - programmamanager iWlz