Invoering van abonnementstarief

Per 1 januari 2020 betalen huishoudens een eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand voor zorg en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit is één van de maatregelen van het kabinet om de stapeling van zorgkosten te verminderen.

Het CAK werkt al enkele maanden samen met het ministerie van VWS, Ketenbureau i-Sociaal Domein, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en met de gemeenten zelf aan de voorbereiding van de invoering van het abonnementstarief.

Het abonnementstarief is in 2020 niet meer afhankelijk van het inkomen, vermogen en de (hoeveelheid) geleverde zorg of ondersteuning. Voor het CAK wordt daarmee het vaststellen van de eigen bijdrage in 2020 eenvoudiger en biedt het een goede kans om processen en systemen opnieuw in te richten; efficiënt en klantvriendelijk.

De uitwisseling van gegevens vindt in 2020 uitsluitend plaats tussen gemeenten en het CAK, via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk). Hiervoor is een nieuwe informatiestandaard ontwikkeld: i Eigen bijdrage (iEb). Als keten staan we samen voor de mooie uitdaging om per 1 januari 2020 het abonnementstarief geruisloos uit te voeren.

Linda Vonk – Beleidsmedewerker Wmo gemeente Drechtsteden:

“De gemeente Drechtsteden bereidt zich net als andere gemeenten voor op de invoering van het abonnementstarief en de nieuwe gegevensuitwisseling. We verwerken op dit moment de laatste wijzigingen in het Wmo-beleid. Dit neemt veel tijd in beslag. Daarnaast staan we voor technische uitdagingen. Wat kunnen we automatiseren en wat moet handmatig beschikbaar blijven? We hebben hierover regelmatig contact met het CAK en we bezoeken regiobijeenkomsten. Informatie met elkaar uitwisselen helpt ons te begrijpen welke punten prioriteit hebben. Er is nog een hoop te doen, maar in zes maanden kunnen we veel werk verzetten.”

 

Dries Veldman Dries Veldman – voorzitter CAK cliëntenraad:

“De cliëntenraad bestaat voor het grootste deel uit CAK-klanten die vanuit hun eigen ervaring de klantcommunicatie observeren en toetsen. De andere leden komen uit maatschappelijke organisaties en kennen zo de vragen die leven over het nieuwe abonnementstarief. Met onze kennis en ervaring adviseren we de Raad van Bestuur.”

 

Koen Pijnenborg – Coördinerend Beleidsadviseur bij het ministerie van VWS:

“Het kabinet heeft het ministerie van VWS de regie gegeven over de invoering van het abonnementstarief. Samen met de VNG, Ketenbureau i-Sociaal Domein en het CAK vormen we een stuurgroep die verantwoordelijk is voor een juiste implementatie. Samen brengen we potentiële risico’s in kaart en bedenken we passende maatregelen. Zodat burgers geen hinder ondervinden. Sommige gemeenten zijn bijvoorbeeld nog niet klaar voor de aanlevering van gegevens via de nieuwe gegevensuitwisseling. Voor hen ontwikkelen we een vangnetportaal, zodat de benodigde gegevens toch op tijd – handmatig – kunnen worden ingevoerd.”

Evert Dekkers – Adviseur Regie en Ontwikkeling bij Ketenbureau i-Sociaal Domein:

“De samenwerkende partijen kunnen elkaar goed vinden. Iedereen heeft een duidelijke rol en door te investeren in de onderlinge relaties ontstaat er meer begrip. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein richt zich specifiek op het terugbrengen van vermijdbare administratieve lasten. Zo ondersteunen we de invoering van de nieuwe gegevensuitwisseling tussen gemeenten en het CAK.”

 

 

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.