Regeling gemoedsbezwaarden

Wilt u vanwege uw geloof of levensovertuiging niet verzekerd zijn voor zorgkosten? Dan is de regeling gemoedsbezwaarden voor u bedoeld. Gemoedbezwaarden betalen een bijdragevervangende belasting. Hieronder leest u hoe dit in zijn werk gaat.

 

Registratie als gemoedsbezwaarde

Bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vraagt u een ontheffing van de premieplicht aan. Op de website van de SVB leest u hoe u dat doet. Daarna ontvangt u van de SVB de verklaring 'Ontheffing wegens gemoedsbezwaren'. De SVB geeft aan ons door vanaf welke datum u geregistreerd staat als gemoedsbezwaarde.

De ontheffing is persoonlijk. Dus die geldt alleen voor u. Heeft u de ontheffing voor uw gezinslid aangevraagd? Dan geldt die ontheffing alleen voor dat gezinslid.

Wilt u weten hoe het verder gaat? Dit leest u in onze brochure (16-11-2020, pdf, 76 kB). 

 

Ja, u moet voor ieder gezinslid afzonderlijk ontheffing van de premieplicht aanvragen bij de SVB. Doet u dat niet? Dan is die persoon niet gemoedsbezwaard. Voor dat gezinslid moet u dan een zorgverzekering nemen.

Een ontheffing van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft een aantal gevolgen:

 • U moet een bijdragevervangende belasting betalen aan de Belastingdienst.
 • U heeft geen recht op zorgtoeslag.
 • Uw kosten van medische zorg komen voor uw rekening.
 • Als u medische kosten maakt, heeft u recht op financiële vergoeding. 

Voor het vergoeden van medische kosten gelden voorwaarden

Let op

Heeft u een ontheffing voor de Zorgverzekeringswet? Dan mag u geen enkele andere verzekering hebben. Sluit u toch een verzekering af? Dan vervalt uw ontheffing en moet u weer premies betalen.

Wij registreren u als gemoedsbezwaarde. Dat doen wij per huishouden. Dat betekent dat u en uw gezinsleden één huishouden zijn.

 • Een huishouden staat altijd op naam van het oudste gezinslid. Dat kunnen wij niet wijzigen.
 • Uw huishouden krijgt van ons een ‘zaaknummer’. Onder dit nummer staan uw gegevens in onze administratie.
 • Voor uw huishouden openen wij een rekening. Daarop boeken wij het bedrag dat de Belastingdienst aan ons heeft doorgegeven. Dat bedrag noemen wij uw inleg. Deze inleg is het totale bedrag dat u en uw gezinsleden in dat jaar hebben betaald.
 • Wij beoordelen de declaraties voor zorgkosten die u bij ons indient. Eventuele vergoedingen betalen we uit.

U kunt uw ontheffing zelf stoppen. In dat geval: 

 • meldt u aan de SVB dat u geen ontheffing meer wilt voor de Zorgverzekeringswet
 • de SVB geeft dat aan ons door
 • wij stoppen daarna uw registratie

U heeft dan wel weer verzekeringsplicht: u moet dus een zorgverzekering afsluiten.

Andere redenen stoppen

Er zijn ook andere redenen waardoor uw ontheffing eindigt. Een ontheffing stopt vanzelf bij uw overlijden of als blijkt dat u een verzekering heeft afgesloten. Want zodra u een verzekering heeft, kunt u niet meer gemoedsbezwaard zijn.

Lees meer over wat er gebeurt als uw ontheffing stopt

Rekeningsaldo

U betaalt bijdragevervangende belasting aan de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft aan ons door hoeveel u in het afgelopen jaar heeft betaald. Dat bedrag is ook uw voorlopige inleg voor het lopende jaar. Heeft u nog een positief saldo van het afgelopen jaar? Dan tellen wij dat op bij uw nieuwe inleg. Het totaal is uw voorlopige saldo voor dit jaar.

Soms blijkt achteraf dat de definitieve inleg afwijkt van het geschatte bedrag. Dan verrekenen wij een eventueel verschil met uw rekeningsaldo van het jaar daarop.

Lees meer over het bijdragen van gezinsleden

Als gemoedsbezwaarde betaalt u geen premies voor de Wet langdurige zorg (Wlz) of Zorgverzekeringswet (Zvw). U moet wel een bijdragevervangende belasting betalen. Deze is gelijk aan de inkomensafhankelijke Zvw-premie die verzekerden betalen over hun inkomen.

Hoe betaal ik?

Uw werkgever, pensioen- of uitkeringsinstantie houdt de bijdragevervangende belasting in op uw loon, pensioen of uitkering. Uw werkgever of uitkeringsinstantie draagt die af aan de Belastingdienst. Bent u zelfstandig ondernemer of heeft u andere inkomsten uit Box 1? Dan betaalt u de bijdragevervangende belasting direct aan de Belastingdienst. U ontvangt hiervoor een aanslagformulier.
 

Nee, dat kan niet. U en uw gemoedsbezwaarde gezinsleden kunnen dit saldo alleen gebruiken voor de kosten van medische zorg. Dat betekent dat u:

 • van deze rekening geen geld kunt opnemen
 • het saldo alleen kunt gebruiken voor uw kosten van medische zorg
 • over het saldo geen rente krijgt
   

U krijgt twee keer per jaar een saldobericht van ons: uw voorlopige rekeningsaldo en uw financieel overzicht:

In januari sturen wij u een brief met het jaarlijkse financieel overzicht. 

In dat overzicht staat: 
 • wat wij aan u hebben vergoed. 
 • uw restsaldo van vorig jaar, dit neemt u mee naar het nieuwe jaar.
 • een eventuele correctie van de inleg van vorige jaren.

In juli of augustus sturen wij u een brief met het voorlopige rekeningsaldo. 

Dat is het saldo van uw huishouden voor het lopende jaar.

Let op

Hebben wij in het eerste half jaar al een declaratie aan u uitbetaald? Dan is het huidige saldo van uw huishouden lager dan het voorlopige saldo dat in de brief staat. In de laatste brief waarin wij zorgkosten hebben vergoed staat dan uw actuele saldo.

Lees meer over uw rekeningsaldo

Vergoeding zorgkosten

U kunt alleen declareren met uw declaratieformulier

U kunt bij ons een declaratie indienen met het declaratieformulier en de originele zorgnota's. Klopt de nota? En valt de zorg binnen het basispakket van de Zorgverzekeringswet? Dan keren we de vergoeding aan u uit. Als u genoeg saldo heeft dan betalen we het hele bedrag. En soms voor een deel: maximaal tot de hoogte van uw rekeningsaldo. Wij betalen het restbedrag dan aan u uit, wanneer u weer saldo heeft. 

Wij vergoeden alleen zorg uit het basispakket

​Wij controleren of de zorg die u gehad heeft in aanmerking komt voor vergoeding. We kijken of het om verzekerde zorg gaat, dus zorg uit het basispakket. Zorg die niet in het basispakket zit vergoeden wij niet. 

Stuur het formulier met uw handtekening naar ons op, via de post

Vul het declaratieformulier helemaal in en zet uw handtekening. Stuur daarna het formulier met uw originele zorgnota’s naar:

CAK
Antwoordnummer 91037
2509 VC DEN HAAG

Eon postzegel is niet nodig. Vergeet niet de originele nota's mee te sturen. Anders kunnen wij uw declaratie niet verwerken.

Lees ook: Hoe kom ik aan een declaratieformulier?

Let op

Wij verwerken alleen declaraties met een handtekening van de gemoedsbezwaarde. Ondertekent iemand anders de declaratie? Dan hebben wij ook een ondertekende machtiging nodig van degene namens wie gedeclareerd wordt. Zonder machtiging vergoeden wij geen declaraties. 

Lees meer over het invullen en opsturen

Ja, u kunt meerdere keren per jaar een declaratie bij ons indienen. Zolang u maar het ondertekende declaratieformulier en de originele nota('s) opstuurt. Op deze manier kunnen wij uw declaratie sneller verwerken. 

Declareert u zorgnota's van meerdere gezinsleden?

Dan heeft u maar één declaratieformulier nodig. Dit formulier kunt u gebruiken voor alle leden van het huishouden. 

Uw declaratie moet binnen 2 kalenderjaren na de zorgdatum bij ons binnen zijn. 

Voorbeeld: 
U heeft een zorgnota met behandeldatum 1 juni 2020 (dus niet de factuurdatum). Deze moet vóór 31 december 2022 in ons bezit zijn. 

Wij versturen alleen declaratieformulieren op naam. U krijgt van ons bij de welkomstbrief een declaratieformulier. Dit sturen wij toe zodra de Sociale Verzekeringsbank u bij ons heeft aangemeld. Dat formulier staat op naam van de oudste gemoedsbezwaarde binnen uw huishouden. Alleen met dit formulier kunt u (of één van uw gemoedsbezwaarde gezinsleden) vergoeding van kosten voor medische zorg aanvragen.

Hoe kom ik aan een nieuw declaratieformulier?

Die krijgt u nadat u ons een declaratie heeft gestuurd.  Bij de betaalbrief ontvangt u automatisch een nieuw declaratieformulier.

Heeft u eerder een declaratieformulier nodig?

U kunt een nieuw declaratieformulier per e-mail aanvragen. Doe dit onder vermelding van het zaaknummer van uw huishouden. U kunt het ook per telefoon aanvragen.

Lees ook: Hoe kan ik kosten voor medische zorg declareren?

Wij vergoeden uw kosten tot het maximum van uw saldo. Het restant van uw zorgkosten noemen we ‘overloop’. Dit hevelen wij over naar het volgende jaar. Zodra u weer een positief saldo heeft, betalen wij de rest van de vergoeding aan u uit. U hoeft daar niet om te vragen. Wij doen dat automatisch.

Wilt u de kosten niet overhevelen naar het volgende jaar? Dan moet u dat aan ons melden. Dat kan alleen per brief:

CAK
Antwoordnummer 91037
2509 VC DEN HAAG

U kunt kosten declareren voor medische zorg. Dit kan alleen als die medische zorg in het basispakket van de Zorgverzekeringswet zit. Die zorg had u dus ook gekregen als u verzekerd was geweest. Zit uw behandeling niet in het basispakket? Dan vergoeden wij die kosten niet.

Moet een patiënt volgens de Zorgverzekeringswet een eigen bijdrage betalen? Dan moet u die ook zelf betalen. De eigen bijdrage kunt u dus niet bij ons declareren.

De volgende soorten zorg zitten over het algemeen niet in het basispakket:

 • algemene mondzorg voor patiënten van 18 jaar en ouder
 • orthodontische hulp
 • homeopatische hulp
   

Wij beoordelen uw declaratie. We kijken of het om verzekerde zorg gaat, dus om zorg uit het basispakket. Klopt de nota en valt de omschrijving binnen de Zorgverzekeringswet? Dan vergoeden wij de declaratie. Soms helemaal: als uw rekeningsaldo dat toelaat. Soms voor een deel: maximaal tot de hoogte van uw rekeningsaldo. Is het geen verzekerde zorg? Dan wijzen wij uw declaratie af.

Heeft u recht op vergoeding?

Als u recht heeft op vergoeding van zorgkosten, sturen wij u een betaalbrief. Daarin staat voor welke zorg u een vergoeding krijgt. Ook leest u welk saldo overblijft na aftrek van die vergoedingen.

Wijzen wij uw declaratie af?

Dan sturen wij u daarover bericht. U kunt tegen dit besluit bezwaar maken (9-11-2016, pdf, 77 kB).
 

Nee, wij maken het bedrag van de vergoeding altijd op uw eigen bankrekening over. Wij betalen dus niet direct aan uw zorgaanbieder. U moet eerst zelf de betaling aan uw zorgaanbieder overmaken.

Wij verwerken uw declaratie binnen maximaal 10 maanden. Die periode gaat in nadat u uw declaratie heeft ingediend.

Declareer uw zorgnota's zoveel mogelijk in het jaar dat u de zorg heeft ontvangen.

Tot wanneer kunt u uw declaratie indienen? Dit kan tot uiterlijk 2 hele kalenderjaren nadat u de zorg heeft ontvangen. Heeft u bijvoorbeeld zorg gekregen in mei 2020? Dan mag u deze tot en met 31 december 2022 declareren. Daarna heeft u geen recht meer op vergoeding.

Lees verder over vermelden zaaknummer en declareren ziekenhuisnota's

Declareren zorgnota's voor een overleden gezinslid

U kunt de nota’s van uw overleden gezinslid bij ons indienen. Dat moet u wel doen tot uiterlijk 2 hele kalenderjaren volgend op het jaar waarin het overleden gezinslid de zorg heeft ontvangen. Hiervoor gebruikt u het declaratieformulier van uw huishouden. 

Vormde de overledene een eigen huishouden?

Dan kunt u als erven de nota’s bij ons indienen. U kunt dan bij ons een declaratieformulier aanvragen. 

Hoe dient u de declaratie in en waar moet u op letten? 

U heeft tot 1 juli van het jaar na overlijden de tijd om de nota’s bij ons in te dienen. U kunt hiervoor bij het CAK een declaratieformulier aanvragen. Zorg ervoor dat het declaratieformulier met de originele nota’s vóór deze datum bij het CAK binnen is.

Om de declaratie te kunnen verwerken hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Een kopie van de Verklaring van erfrecht.
 • Een kopie van de jaaropgave (van het jaar van overlijden) van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de jaaropgaven van eventueel andere pensioeninkomsten.
 • Naam van de contactpersoon en het correspondentieadres
 • Het bankrekeningnummer en de juiste tenaamstelling.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij leggen uit wat er mogelijk is en wat er verder gaat gebeuren. Wij helpen u graag. 

Ja, dat heeft u. Om daarvoor in aanmerking te kunnen komen, moet u zich bij een zorgverzekeraar laten registreren voor Wlz-zorg. Dit is géén verzekering, maar een registratie voor Wlz-zorg. U ontvangt van de zorgverzekeraar een bewijs van registratie. 

Bekijk het overzicht van Nederlandse zorgverzekeraars die de Zorgverzekeringswet uitvoeren.

Wlz-indicatie aanvragen bij het CIZ

Als u Wlz-zorg nodig heeft vraagt u bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een Wlz-indicatie aan. Het CIZ beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden. Is dit het geval? Dan ontvangt u een Wlz-indicatie. Dit is een besluit waarin staat dat u recht heeft op zorg van de Wet langdurige zorg (Wlz). Op de website https://www.ciz.nl/client/wat-is-de-wlz vindt u de nodige informatie. 

Zonder u te laten registeren bij een zorgverzekeraar en CIZ indicatie kunt geen aanspraak doen op Wlz-zorg.


 

Wijzigingen doorgeven

Als gemoedsbezwaarde meldt u iedere verandering in uw gezinssamenstelling aan de SVB:

 • de geboorte van een kind
 • het overlijden van een gezinslid
 • de aanstelling van een curator

U hoeft dit niet aan het CAK door te geven. De SVB stuurt ons hierover bericht. Zodra de SVB de verandering aan ons doorgeeft, passen wij onze administratie aan.

Een nieuw adres of een nieuw rekeningnummer kunt u wel aan het CAK doorgeven. Dit moet schriftelijk.

Lees meer over het doorgeven adres of rekeningnummer

Als uw kind 18 jaar wordt, stopt zijn of haar ontheffing als gemoedsbezwaarde. In dat geval stuurt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uw kind een nieuw formulier 'Verklaring van gemoedsbezwaren’ toe. Daarmee kan uw kind zelf een eigen ontheffing als gemoedsbezwaarde aanvragen.

Heeft uw kind dit formulier niet ontvangen? Dan moet hij of zij zelf even contact opnemen met de SVB.

In dat geval is  uw gezinslid wilsonbekwaam. Dat betekent dat hij of zij niet goed beslissingen kan nemen. U moet er dan voor zorgen dat de rechter een curator aanstelt. Deze curator regelt voor uw gezinslid de zaken en neemt de noodzakelijke beslissingen.

U geeft daarna aan de SVB door dat er een curator is. Dit doet u of de curator door de beslissing van de rechtbank naar de SVB te sturen. 

Als u een baby krijgt, moet u voor uw kind een ontheffing aanvragen bij de SVB. Doe dit binnen 4 maanden na de geboorte. Doet u dat niet? Dan heeft uw kind automatisch verzekeringsplicht. U moet dan een zorgverzekering voor uw kind nemen. Adopteert u een kind? Dan moet u ook voor hem of haar apart een ontheffing als gemoedsbezwaarde aanvragen.

Als u die ontheffing voor uw kind krijgt, meldt de SVB dat aan ons. Wij registreren dan uw nieuwe gezinslid als lid van uw huishouden.

Geef aan de SVB door dat u geen ontheffing meer wilt voor de Zorgverzekeringswet. De SVB geeft dat aan ons door.

Lees ook: Hoe stop ik de ontheffing?

Nee, dat is helaas niet mogelijk. Om administratieve redenen richten wij onze brieven aan de oudste gemoedsbezwaarde van een huishouden.

Als gemoedsbezwaarde moet u uw nieuwe adres schriftelijk aan ons doorgeven. Stuur uw brief naar:

CAK
Antwoordnummer 91037
2509 VC  Den Haag

Vermeld in uw brief het zaaknummer waaronder u bij ons geregistreerd staat.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.