Zorg vanuit de Wlz

Wlz staat voor Wet langdurige zorg. De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met dementie. Of mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

U betaalt een eigen bijdrage voor Wlz-zorg aan het CAK. Daarmee betaalt u zelf een deel van de kosten.

Het CAK berekent hoeveel u moet betalen. Ook ontvangt u de factuur voor de eigen bijdrage van het CAK.  

Over de Wlz

Heeft u een vraag over de brief die u heeft ontvangen? Op de pagina Brief over de Wlz in 2020 leest u de meest gestelde vragen over deze brief.

Bekijk de video De Wlz. Zo werkt het (YouTube, 1:44 min).

Tip

U kunt onze video met ondertiteling bekijken. Ga in de videospeler naar instellingen. En kies voor ondertiteling.

Heeft u blijvend 24 uur per dag zorg of toezicht nodig? Dan kunt u een indicatie aanvragen voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit doet u bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ kijkt of u voldoet aan de voorwaarden voor de Wlz.


Tip

Met de webcheck op de website van het CIZ kunt u snel bepalen of u een aanvraag voor Wlz-zorg kunt doen.
 
Met een Wlz-indicatie heeft u recht op passende zorg in een zorginstelling. U mag ook thuis (blijven) wonen als u dat wilt. Kijk voor meer informatie op Regelhulp.nl.

U betaalt een eigen bijdrage voor de volgende Wlz-zorg:

 • U woont volledig in een zorginstelling. Bijvoorbeeld een verpleeghuis of een instelling voor gehandicapten.
 • U verblijft een aantal dagen in de week in een zorginstelling (deeltijdverblijf).
 • U heeft een volledig pakket thuis of modulair pakket thuis.
 • U heeft een persoonsgebonden budget (pgb) voor zorg vanuit de Wlz.
 • U woont in een instelling voor beschermd wonen. Deze ondersteuning valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maar de eigen bijdrage is hetzelfde als voor de Wlz.

Lees meer over overzicht wlz-zorg

Er zijn 4 mogelijkheden:

 • Vanaf de dag waarop u de sleutel van uw woning in de instelling krijgt. Of vanaf de dag dat u wordt opgenomen.
 • Vanaf de startdatum van uw persoonsgebonden budget (pgb), de zorg uit uw modulair pakket thuis (mpt) of uw volledig pakket thuis.
 • Wacht u in het ziekenhuis op een plek in een zorginstelling? Dan betaalt u vanaf de datum van de indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) al een eigen bijdrage.
 • Ontvangt u thuis zorg en/of begeleiding, terwijl u wacht op een plek in een zorginstelling? Dan betaalt u vanaf de datum van de indicatie van het CIZ een eigen bijdrage voor overbruggingszorg. U betaalt pas de eigen bijdrage voor verblijf vanaf de dag dat er plek is in de zorginstelling.

Vertrekt u uit de zorginstelling? Of is de zorg gestopt? Wij krijgen dan de einddatum van de zorg door.

Het kan zijn dat u nog een factuur voor de hele maand ontvangt. U ontvangt dan de volgende maand een correctiefactuur. Heeft u te veel eigen bijdrage betaald? Dan storten wij dat bedrag terug. Of wij verrekenen het bedrag met een openstaande factuur.

Staat op de volgende factuur nog steeds geen einddatum? Geef dan de juiste einddatum aan ons door. U kunt onjuiste zorggegevens doorgeven met Mijn CAK. Wij vragen uw zorgaanbieder dan om de gegevens te controleren.

Tip

Gaat u binnenkort weer zelfstandig wonen en betaalt u nu de hoge eigen bijdrage? Dan geldt voor u mogelijk de 'Regeling terugkeer naar zelfstandig wonen'. U betaalt dan de laatste 4 maanden de lage eigen bijdrage. Vraag uw behandelend arts of zorgkantoor om meer informatie. Doe dit uiterlijk 4 maanden voordat u verhuist.

Zodra u zorg vanuit de Wlz ontvangt, stuurt het zorgkantoor uw gegevens naar het CAK. U hoeft zelf niets te doen.

 • Van uw gemeente ontvangen wij uw persoonlijke gegevens zoals uw adres en burgerlijke staat.
 • Van de Belastingdienst of UWV ontvangen wij daarna de gegevens van uw inkomen en vermogen. Met deze gegevens kunnen wij uw eigen bijdrage vaststellen.

Het CAK gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen om uw eigen bijdrage te berekenen. Lees meer over hoe we met uw gegevens omgaan.

Berekening van de eigen bijdrage

Met onze Eigen bijdrage rekenhulp kunt u snel en eenvoudig zelf uw eigen bijdrage berekenen.

De berekening van de eigen bijdrage voor Wlz-zorg doen wij op basis van 5 gegevens:

 1. uw inkomen
 2. uw vermogen
 3. uw leeftijd
 4. uw huishouden
 5. uw zorg

 

Lees meer over gegevens berekenen eigen bijdrage

Woont u in een instelling? Dan betaalt u de eerste 4 maanden de lage eigen bijdrage voor Wlz-zorg. Daarna betaalt u meestal de hoge eigen bijdrage.

Er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld als uw partner nog thuis woont. Of als u voor kinderen moet zorgen. Dan blijft u de lage eigen bijdrage betalen. Welke eigen bijdrage u betaalt, hangt af van uw situatie.

Lees meer over hoge of lage eigen bijdrage

Wij berekenen de lage eigen bijdrage op basis van uw bijdrageplichtige inkomen.

Tip

Met onze Eigen bijdrage rekenhulp kunt u snel en eenvoudig zelf uw eigen bijdrage berekenen.

Lees meer over berekenen lage eigen bijdrage Wlz

Wij berekenen de hoge eigen bijdrage op basis van uw bijdrageplichtige inkomen.

Tip

Met onze Eigen bijdrage rekenhulp kunt u snel en eenvoudig zelf uw eigen bijdrage berekenen.

Lees meer over berekenen hoge eigen bijdrage Wlz

Wij berekenen de eigen bijdrage voor een modulair pakket thuis (mpt) op basis van uw bijdrageplichtig inkomen.

Tip

Met onze Eigen bijdrage rekenhulp berekent u snel en eenvoudig zelf uw eigen bijdrage.

Lees meer over berekenen eigen bijdrage mpt

Wij berekenen de eigen bijdrage voor een persoonsgebonden budget (pgb) op basis van uw bijdrageplichtige inkomen.

Tip

Met onze Eigen bijdrage rekenhulp kunt u snel en eenvoudig zelf uw eigen bijdrage berekenen.

Lees meer over berekenen eigen bijdrage pgb

Nee. U hoeft dan voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geen eigen bijdrage te betalen. U betaalt alleen de eigen bijdrage voor de Wlz. Ook bij beschermd wonen geldt een vrijstelling voor de eigen bijdrage voor andere ondersteuning vanuit de Wmo.

Lees meer over dubbele eigen bijdrage betalen

Beschermd wonen valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U betaalt een eigen bijdrage voor zorg in een instelling. De berekening van deze bijdrage is dezelfde als voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

Lees meer over de eigen bijdrage voor beschermd wonen.

Vanaf 2021 krijgen GGZ-cliënten die blijvend toezicht of 24 uur per dag intensieve zorg nodig hebben, toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Bekijk de factsheet 'GGZ Wonen en de eigen bijdrage' (06-05-2020, pdf, 34 kB) om te weten wat dit mogelijk voor u betekent. 

Brief van het CAK

Een startbrief (kennisgeving) is een brief waarin staat dat wij uw gegevens in onze administratie hebben opgenomen. Het zorgkantoor of de gemeente heeft die gegevens bij ons aangeleverd, omdat u zorg of ondersteuning heeft ontvangen.

Bij uw startbrief zit ook een formulier met 3 vragen. Wilt u deze vragen beantwoorden? Het CAK heeft deze gegevens nodig om uw eigen bijdrage vast te stellen.

Hieronder staan de vragen. Als u alle vragen met ‘nee’ kunt beantwoorden, hoeft u het formulier niet terug te sturen. Als er minimaal een vraag is die u met ‘ja’ kunt beantwoorden, moet u het formulier wel ingevuld opsturen.

Lees meer over kennisgeving Wlz

Een beschikking is een brief waarin u leest wat de hoogte van uw eigen bijdrage per maand voor de Wlz is. In de beschikking staat onder andere uw inkomen en/of vermogen. Heeft u een partner? Dan staan ook de gegevens van uw partner op de beschikking.

Een beschikking is niet hetzelfde als een factuur. U hoeft de beschikking dus niet te betalen. Na de beschikking sturen wij u een factuur. Op de factuur staat welk bedrag u moet betalen. En hoe u dat kunt doen.

Lees meer over beschikking Wlz

Vast bedrag

Nee, de eigen bijdrage voor de Wlz is een vast bedrag. De eigen bijdrage hangt niet af van de zorg die u ontvangt.

Alleen de eigen bijdrage voor het modulair pakket thuis (mpt) is soms lager. De eigen bijdrage is  € 23,80 per maand voor de maanden waarin u 20 uur zorg of minder heeft ontvangen. Dan passen wij uw eigen bijdrage achteraf aan.

Wet- en regelgeving Wlz

Heeft u een indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)? Dan valt uw zorg onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Heeft u via uw gemeente een indicatie voor beschermd wonen? Dan valt uw ondersteuning onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Lees meer over wetten en regels voor de Wlz

Overig

Om zaken voor een ander te mogen regelen, moet u gemachtigd zijn. Bent u dit? Vul dan het formulier Automatisch betalen in en stuur het op. Let op: Voeg een kopie toe van een juridische verklaring. Bijvoorbeeld een volmacht of levenstestament waarin staat dat u gemachtigd bent.

Bent u gemachtigd, maar niet de rekeninghouder? Dan kunnen wij zonder een juridische verklaring uw aanvraag helaas niet verwerken.

Regelt u als coach of beheerder het budget van een ander? Dan vult u een machtigingsformulier in en stuurt u die mee met de aanvraag.

Wordt u of uw partner opgenomen in een zorginstelling en ontvangt u AOW? Dan stuurt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) u een brief. Hierin wordt gevraagd of u een 'AOW voor ongehuwden' wilt ontvangen. Omdat u niet meer samen op één adres woont, kunt u een hoger AOW-pensioen voor alleenstaanden ontvangen. Dit heeft wel gevolgen voor uw eigen bijdrage.

Lees meer over AOW voor ongehuwden

Overbruggingszorg is zorg en/of begeleiding die u ontvangt terwijl u wacht op een plek in een zorginstelling. U betaalt een eigen bijdrage voor de Wlz vanaf de datum van de indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

Er zijn verschillende mogelijkheden. U kunt ons bijvoorbeeld vragen om uw eigen bijdrage aan te passen. Of u kunt een betalingsregeling aanvragen.

Lees meer over de mogelijkheden

Heeft of krijgt u een indicatie voor Wlz-zorg in een instelling, maar ontvangt u deze zorg thuis? Dan valt deze zorg onder de Wet langdurige zorg.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.