Wmo beschermd wonen

Het CAK int twee types eigen bijdrage voor de gemeenten:
- het abonnementstarief (AT), een vast bedrag, 
- de bijdrage voor beschermd wonen (BW), op basis van inkomen.

Deze pagina geeft informatie aan ketenpartners over Wmo beschermd wonen.

Het laatste nieuws

Het CAK heeft voor ketenpartners twee handleidingen gepubliceerd. Deze richten zich specifiek op het onderwerp berichtuitwisseling. De handleiding voor berichten voor Wmo abonnementstarief is in juli naar alle ketenpartners gestuurd. Sinds eind september is ook de handleiding voor Wmo beschermd wonen beschikbaar.

De handleidingen zullen regelmatig worden geactualiseerd. Door middel van de nieuwsbrief van het CAK worden ketenpartners daarop gewezen. Aanmelden voor de nieuwsbrief doet u door een e-mail te sturen naar de Wmo Servicedesk.

Handleiding Wmo abonnementstarief (juni 2022)
Handleiding Wmo beschermd wonen (oktober 2022)
 

Algemene informatie

Hieronder geven we puntsgewijs de hoofdkenmerken van de Wet maatschappelijke ondersteuning beschermd wonen weer.

 

 • Het persoonsgebonden budget (pgb) voor beschermd wonen, met wooncomponent, valt onder dezelfde systematiek als beschermd wonen in natura. Zie ook de VNG ledenbrief van 22 augustus 2019
 • Gemeenten bepalen of het collectief vervoer wordt uitgezonderd van het abonnementstarief.
 • Voor hulpmiddelen en woningaanpassingen geldt: de eigen bijdrage mag tijdens het gebruik van de voorziening de kostprijs niet overstijgen.

Lees meer over wat is veranderd vanaf 1 januari 2020

Het is belangrijk om de burger op de juiste manier aan te melden bij het CAK. Gebeurt dit niet? Dan heeft dit nadelige gevolgen voor de burger. Zij ontvangen hun facturen dan niet, te laat of meerdere tegelijkertijd (stapelfacturen). In de handleiding worden de volgende punten behandeld:
 • de context van de Wmo Beschermd Wonen,
 • informatie over het berichtenverkeer,
 • informatie over de lage eigen bijdrage (LEB) en hoge eigen bijdrage (HEB)
 • informatie over hoe te handelen in bijzondere situaties.
Handleiding Wmo beschermd wonen (oktober 2022)

Heeft u suggesties tot verduidelijking of tot het opnemen van extra onderwerpen? U kunt dit per mail doorgeven. Op de website zal altijd de meest actuele versie van de handleiding staan.  
 

De wettelijke tekst over de Wet maatschappelijke ondersteuning is gepubliceerd op 22 mei 2019 in het Staatsblad (jaargang 2019, nr 185). Verder zijn het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en de Uitvoeringsregeling Wmo 2015 aangepast (gepubliceerd in staatsblad 319, jaargang 2019 en staatsblad 61945, jaargang 2019).
 

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Aanleveren Berichten Wmo beschermd wonen

De gemeente meldt nieuwe burgers aan door middel van berichten die verstuurd worden via de iEb. Meer details over de werkwijze vindt u in de Handleiding Wmo beschermd wonen.

Meer informatie over de iStandaard eigen bijdrage vindt u bij Zorginstituut Nederland.

Let op

Zorg altijd dat u de burger aanmeldt met een startdatum dat de zorg daadwerkelijk begint. Zorg ook dat u zeker weet dat de startdatum klopt. Wanneer een gemeentemedewerker in het aanmeldsysteem de burger aanmeldt komt dat bericht direct bij het CAK binnen. Daarmee start ook het proces van beschikken en factureren.

Het later corrigeren van de startdatum leidt altijd tot extra facturen en creditfacturatie. Voor de burger is dit erg vervelend. Wanneer u twijfelt, neem dan contact op met de Wmo Servicedesk.

Na verzending van een bericht ontvangt de gemeente een retourcode Wmo. Deze retourcode geeft aan of uw bericht is verwerkt en of u nog iets moet doen.

In het document Retourcodes Wmo beschermd wonen (pdf, 27-09-2022, 219kB) staan alle retourcodes duidelijk uitgelegd. 

Zorg altijd dat u de burger aanmeldt met een startdatum die overeenkomt met de dag dat de zorg daadwerkelijk begint. Zorg ook dat u zeker weet dat de startdatum klopt. Wanneer een gemeentemedewerker de burger aanmeldt in het registratiesysteem dan komt dat bericht direct bij het CAK binnen. Daarmee start ook het proces van beschikken en factureren.

Het later corrigeren van de startdatum leidt altijd tot extra facturen en creditfacturatie. Voor de burger is dit erg vervelend. 

Herindicaties

Soms is de herinidicatie van de burger nog niet verwerkt op de dag dat de lopende indicatie verloopt. Dat heeft vervelende gevolgen voor de burger. Immers, het Wmo registratiesysteem van de gemeente verstuurt op die dag automatisch een stopbericht. De gemeente moet dan weer een startbericht sturen. Voor de burger betekent dit verwarrende berichten, extra facturen en creditfacturen. 
Het is dus belangrijk om als gemeente de herindicaties op tijd te verwerken.

De zorgaanbieder

Om gegevens te kunnen aanleveren bij het CAK, is de gemeente in een aantal gevallen afhankelijk van de zorgaanbieder. Maak hierover goede afspraken.

 • Neemt de gemeente als startdatum de toekenning van de zorg (305 bericht)? Houd dan rekening met eventuele wachttijden bij de zorgaanbieder.
 • Neemt de gemeente als start- en stopdatum de eerste/laatste declaratie (303-bericht) van de zorgaanbieder? Dan is het verstandig dat de gemeente er op let dat de aanbieder op tijd declareert.
 • Neemt de gemeente als start- en stopdatum het moment waarop de zorg feitelijk is geleverd of stopt (305/307 berichten)? Dan is het belangrijk dat de gemeente sluitende afspraken maakt over het consequent toepassen van het gebruik van de start/stop zorg berichten. Gebeurt dit niet, dan ontstaat het risico dat de klant geen of te lang een eigen bijdrage betaalt.

De lage eigen bijdrage kent een minimum dat hoger is dan 0 euro. De burger moet dus in beginsel altijd een eigen bijdrage betalen. Er geldt hierop wel een uitzondering.
Is het inkomen van de burger, na betaling van de eigen bijdrage, lager dan de zak- en kleedgeldnorm? Dan kan de burger bij het CAK een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor vrijstelling van de eigen bijdrage.

Deze norm geldt voor alle verzoeken die zijn ingediend ná 1 januari 2020. De burger kan ook voor eerdere jaren vrijstelling aanvragen met deze voorwaarden. De normen zijn dan anders. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met wmoservicedesk@hetcak.nl.

Er zijn bijzondere situaties waarbij het belangrijk is om tijdig en juist te handelen. Het gaat dan over bijvoorbeeld:
 • Burger gaat vanuit Wlz naar Wmo beschermd wonen
 • Burger gaat vanuit Wmo beschermd wonen naar Wlz
 • Burger gaat van Wmo abonnementstarief naar Wmo beschermd wonen
 • Burger gaat van Wmo abonnementstarief naar Wmo beschermd wonen in een andere gemeente
 • Burger met Wmo beschermd wonen gaat naar andere gemeente
 • Burger gaat vanuit Wlz naar Wmo abonnementstarief
 • Burger gaat vanuit Wmo beschermd wonen naar Wmo abonnementstarief
 • Burger krijgt Wmo beschermd wonen en ook Wlz zorg
Voor elke situatie leggen we de juiste handelswijze uit.
 

Lees meer over bijzondere situaties wmo beschermd wonen

Verwacht u dat de burger de instelling binnen 4 maanden kan verlaten? Dan kunt u via de centrumgemeente met het formulier Terugkeer naar zelfstandig wonen Wmo (11-03-2021, pdf, 505 kB) een verklaring voor de burger aanvragen.

Met deze verklaring betaalt de burger voor de laatste 4 maanden van het verblijf de lage eigen bijdrage.

De centrumgemeente levert het formulier via de applicatie Porta aan. Dat kan via Mijn CAK Zakelijk.

Tijdelijke maatregel formulieren Terugkeer Zelfstandig Wonen (TZW)

In verband met het thuiswerken is het vanuit het zorgkantoor toegestaan om vanaf deze week (23-03-2020) de zogenaamde natte handtekening te vervangen door een notitie in de pdf, waaruit blijkt dat het zorgkantoor een akkoord geeft voor de terugkeer naar zelfstandig wonen.

Nadat de beperkende maatregelen in verband met COVID-19 door de overheid worden opgeheven, komt deze tijdelijke maatregel direct weer te vervallen.

Voor het aanleveren van gegevens vindt u in Mijn CAK Zakelijk de volgende applicaties:

 • Gemeentelijk tarief opgeven 
 • Minimabeleid invoeren 
 • Start/-stopberichten invoeren (handmatig)
 • Vrijstelling opgeven

Wilt u Wmo-gegevens digitaal aanleveren en heeft u nog geen inloggegevens? Of wilt u een autorisatie wijzigen? Vul dan het aanvraagformulier Toegang Mijn CAK Zakelijk Wmo (29-11-2019, pdf, 562 kB) in.

Heeft u al toegang tot Mijn CAK Zakelijk, maar wilt u een extra applicatie aanvragen? Of wilt u een extra AGB-code laten toevoegen? Vul dan dit aanvraagformulier (25-06-2019, pdf, 518 kB) in. 

Lees meer over toegang tot het ketenportaal

Klantvoorlichting Wmo beschermd wonen

Het CAK heeft geen inzicht in de geleverde hulp en/of ondersteuning. Gemeenten geven alleen een start- en stopdatum, burgerservicenummer en eventueel de kostprijs aan ons door.

Burgers kunnen bij gemeenten vragen stellen over:

 • verstrekken van ondersteuning vanuit de Wmo;
 • voor welke vormen van ondersteuning een bijdrage verschuldigd is;
 • of er minimabeleid wordt toegepast;
 • of het tarief van € 19,- is verlaagd;
 • de wijze waarop de start- en stopdatum van de bijdrage is bepaald;
 • hoe een gemeente de kostprijs van een voorziening bepaalt;
 • of er gemeentelijke vrijstellingen zijn.

Download het overzicht met de vragen Wmo (01-10-2021, pdf, 367 kB) die gemeenten kunnen verwachten. In dit overzicht staan ook aandachtspunten voor de beantwoording van vragen. Wij monitoren continu de klantvragen over de Wmo. Dit bestand wordt daarom meerdere keren geupdatet.

Het CAK blijft verantwoordelijk voor het vaststellen en innen van de eigen bijdrage. Klanten kunnen bij het CAK terecht met vragen over:

 • de hoogte van de eigen bijdrage;
 • het inningsproces;
 • het betalen van de eigen bijdrage.

Elke nieuwe Wmo klant ontvangt een beschikking (de brief met daarin de beslissing over de eigen bijdrage) van het CAK. Samen met de beschikking ontvangen de Wmo-cliënten van CAK ook een informatie-/startpakket. In dit pakket zit:

Klanten die een eigen bijdrage moeten betalen, ontvangen daarna een factuur (10-09-2020, pdf, 482 kB). 

Op basis van de situatie van de klant kunnen de brieven er anders uitzien. 

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.