Wat is veranderd per 1 januari 2020?

Dit is veranderd per 1 januari 2020:

 • Vanaf 2020 betalen Wmo-klanten een eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand. Ongeacht het inkomen, vermogen en de hoeveelheid hulp en/of ondersteuning. Het inkomen is uiteraard nog wel relevant als het gaat om minimabeleid. 
 • De maximale eigen bijdrage van € 19,- per maand geldt per huishouden. Maken meer personen in één huishouden gebruik van de Wmo? Dan betalen zij samen € 19,-.
 • Onder het abonnementstarief vallen maatwerkvoorzieningen, persoonsgebonden budgetten (pgb) en algemene voorzieningen waarbij sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie. Een toelichting van dit begrip vindt u in de Notitie toelichting duurzame hulpverleningsrelatie. Gemeenten hebben daarnaast de vrijheid om ook andere algemene voorzieningen onder het abonnementstarief te brengen.
 • Vanaf zorgjaar 2020 wisselen alleen gemeenten en het CAK gegevens uit. Zorgaanbieders leveren vanaf zorgjaar 2020 geen gegevens meer aan bij het CAK. Wel kunnen zij in 2020 nog gegevens aanleveren over zorgjaar 2019.
 • Gemeenten bepalen of het collectief vervoer wordt uitgezonderd van het abonnementstarief.
 • Voor hulpmiddelen en woningaanpassingen geldt: de eigen bijdrage mag tijdens het gebruik van de voorziening de kostprijs niet overstijgen.
 • Gemeenten bepalen zelf vanaf wanneer de eigen bijdrage betaald moet worden. Dat kan per (soort) voorziening anders zijn: vanaf de afgifte van de beschikking of vanaf het moment dat de ondersteuning daadwerkelijk geleverd is. De bijdrage wordt geïnd vanaf de maand die volgt op de startdatum. 
 • Beschermd wonen (in natura, intramuraal) en maatschappelijke opvang vallen buiten het abonnementstarief. Hiervoor blijven de huidige inkomensafhankelijke eigen bijdragesystematieken bestaan.  Het pgb voor beschermd wonen (met wooncomponent) komt onder dezelfde systematiek te vallen als Beschermd wonen in natura. Zie ook de VNG ledenbrief van 22 augustus.

Dit blijft hetzelfde in 2021:

 • Voor gezamenlijke huishoudens (meerpersoonshuishoudens) waarin iemand nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, blijft de situatie hetzelfde. Zij hoeven in 2020 en 2021 geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt ongeacht de hoogte van hun inkomen en/of vermogen.
 • Gemeenten behouden de beleidsvrijheid om het abonnementstarief voor alle inwoners (die hulp en/of ondersteuning krijgen vanuit de Wmo) naar beneden aan te passen.
 • Minimabeleid en hardheidsclausule blijven bestaan. Dit geldt ook voor de overige gemeentelijke vrijstellingen en de anticumulatieregeling. Ook blijft de mogelijkheid tot peiljaarverlegging bestaan voor klanten in gemeenten die minimabeleid toepassen.
 • Gemeenten leggen bij verordening vast hoe hulpmiddelen worden verstrekt: eigendom of bruikleen (huur of lease).
 • De bijdragesystematiek voor beschermd wonen in een instelling blijft ongewijzigd, behalve waar het gaat om het pgb beschermd wonen.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.