Eigen bijdrage

Algemeen

Uiteraard. Onze medewerkers helpen u graag. Het hangt van uw situatie af hoe u contact met ons kunt opnemen.

Lees meer over hoe u uitleg krijgt over een beschikking of factuur

Het hangt van uw situatie af hoe u het beste onjuiste gegevens op uw beschikking aan ons kunt doorgeven:

Lees meer over onjuiste gegevens op beschikking

Meestal ontvangt u de factuur binnen enkele maanden nadat uw zorg of ondersteuning is gestart. Soms duurt dit langer, bijvoorbeeld omdat we nog niet alle gegevens hebben om uw eigen bijdrage vast te stellen. Of omdat uw situatie is veranderd en we de eigen bijdrage daardoor moeten aanpassen.

Er zijn regels voor het vaststellen en aanpassen van de eigen bijdrage. Welke regels van toepassing zijn, is afhankelijk van de zorg of ondersteuning die u krijgt. 

Lees meer over welke regels voor u van toepassing zijn.

Nee, kinderen onder de 18 jaar betalen geen eigen bijdrage. De ondersteuning moet wel op naam van het kind zijn geleverd. Niet bijvoorbeeld op naam van de ouders.

Is uw woning aangepast voor uw minderjarige kind? Dan mag de gemeente hiervoor wel een eigen bijdrage aan u als ouder(s) vragen. U betaalt dan een eigen bijdrage voor de Wmo.

Deze eigen bijdrage berekenen wij met het inkomen en eventuele vermogen van de ouders of verzorgers. 

Nee, sinds 2009 kunt u de eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) niet meer aftrekken bij uw belastingaangifte.

Nee, een letselschadevergoeding telt niet mee bij uw vermogen. Met het formulier letselschadevergoeding (29-01-2019, pdf, 489 kB) kunt u ons vragen om deze vergoeding van uw vermogen af te trekken. Het moet dan wel gaan om een eenmalige letselschadevergoeding of een vergelijkbare vergoeding die meetelt bij het vermogen in box 3.

Lees meer over vrijstelling aanvragen

Heeft u de AOW-leeftijd bereikt? En heeft u vermogen uit sparen of beleggen? Dan heeft u misschien recht op de compensatie ouderentoeslag. Dit is een extra aftrek van uw bijdrageplichtige inkomen (het inkomen dat meetelt voor de eigen bijdrage). Uw eigen bijdrage wordt hierdoor lager. U heeft recht op de compensatie als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft op 31 januari 2019 de AOW-leeftijd bereikt (u bent dan dus minimaal 66 jaar en 4 maanden).
 • U had op 1 januari 2017 meer dan € 25.000 spaargeld of vermogen in box 3 van uw verzamelinkomen.
 • Uw inkomen in box 1 en 2 van uw verzamelinkomen over 2017 is lager dan € 20.136.

Heeft u recht op de compensatie ouderentoeslag? Dan trekken wij dit bedrag automatisch af van uw bijdrageplichtige inkomen. U vindt de berekening op uw beschikking voor 2019.

Lees meer over compensatie ouderentoeslag

Uw bijdrageplichtige inkomen is het inkomen dat meetelt voor de eigen bijdrage. Het bestaat uit uw inkomen en een deel van uw spaargeld en beleggingen (vermogen). Voor de berekening van uw eigen bijdrage gebruiken wij uw inkomen en vermogen van 2 jaar geleden.

In de Wet langdurige zorg (Wlz) is de berekening van de lage eigen bijdrage anders dan de berekening van de hoge eigen bijdrage. Wel berekenen we beide eigen bijdragen op basis van uw bijdrageplichtige inkomen.

Tip

Met onze Eigen bijdrage rekenhulp kunt u snel en eenvoudig zelf uw eigen bijdrage berekenen.

Het verzamelinkomen is het totaal van uw jaarinkomen uit de 3 ‘boxen’ van de Belastingdienst. Dit is de indeling ervan:

 • Box 1: Inkomsten uit werk, of een uitkering, en de eigen woning
 • Box 2: Inkomsten uit aandelen en dividenden
 • Box 3: Opbrengsten uit sparen en beleggen

Wij berekenen uw eigen bijdrage met uw verzamelinkomen. Wij ontvangen deze gegevens van de Belastingdienst. De Belastingdienst stelt uw verzamelinkomen vast op basis van uw belastingaangifte.

Lees meer over het verzamelinkomen

Wij berekenen uw eigen bijdrage met uw verzamelinkomen. Heeft u geen belastingaangifte gedaan? Dan gebruiken wij uw belastbaar loon. Dat is het totaal van uw loon en/of uitkering in een jaar. De Belastingdienst geeft uw belastbaar loon aan ons door.

Bij het bepalen van de eigen bijdrage houden we rekening met uw persoonlijke situatie. Zo kijken we of u een partner heeft waar we rekening mee moeten houden. Volgens de wet heeft u in de volgende situaties een partner die meetelt voor de eigen bijdrage:

 1. U bent getrouwd.
 2. U heeft een geregistreerd partnerschap.
 3. U leeft samen en vormt een ‘gezamenlijk huishouden’ met iemand. Dat wil zeggen:
  • U bent het grootste deel van de tijd samen in een woning.
  • U zorgt voor elkaar, financieel en/of medisch. Bijvoorbeeld bij ziekte, u doet boodschappen of kookt voor elkaar. Of u heeft een gezamenlijke bankrekening.
  • Een gezamenlijk huishouden bestaat uit niet meer dan 2 personen.

U hoeft dus geen liefdesrelatie te hebben om een partner te hebben die meetelt voor de eigen bijdrage. U kunt ook samenwonen met uw broer of zus. Of met een goede vriend.

Lees meer over partner voor de eigen bijdrage

Duurzaam gescheiden houdt in dat u gescheiden leeft, maar (nog) niet wettelijk gescheiden bent. In de berekening van de eigen bijdrage telt alleen uw inkomen en vermogen mee.

Staat uw partner nog op de beschikking? Geef dan aan ons door dat u duurzaam gescheiden leeft en stuur een bewijsstuk daarvan mee.

Dat is bijvoorbeeld een echtscheidingsverzoek bij de rechtbank. Of een beschikking van de rechtbank voor scheiding van tafel en bed.

U kunt dit op verschillende manieren aan ons doorgeven:

 • Stuur een bericht via het contactformulier. Stuur het bewijsstuk mee als bijlage.
 • Stuur een brief met het bewijsstuk naar:

CAK

Antwoordnummer 1608

2509 VB Den Haag

Een postzegel is niet nodig.

Wmo

Is uw inkomen en/of vermogen in de afgelopen 2 jaar (veel) lager geworden? Dan kunt u een aanpassing van uw eigen bijdrage aanvragen. Vanaf 2019 kan dat alleen als u in een gemeente woont met 'minimabeleid'.

Wat is minimabeleid?

In sommige gemeenten hoeven bewoners met een laag inkomen geen eigen bijdrage te betalen voor ondersteuning vanuit de Wmo. Zij krijgen 'minimakorting'. Minimakorting is onderdeel van het minimabeleid van een gemeente. 

Inkomen van 2 jaar geleden

Woont u in een gemeente met minimabeleid? Dan kijken we naar uw inkomen dat meetelt voor de eigen bijdrage (bijdrageplichtige inkomen) van 2 jaar geleden. In 2019 kijken we dus naar uw inkomen in 2017. Is dat lager dan de inkomensgrens die de gemeente heeft vastgesteld? Dan krijgt u minimakorting en hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Geen korting, maar wel laag inkomen?

Moet u in 2019 een eigen bijdrage betalen? Maar is uw inkomen in 2019 veel lager geworden? Dan kunt u een aanpassing van de eigen bijdrage aanvragen als het volgende voor u geldt: 

 • uw bijdrageplichtige inkomen in 2019 is lager dan de inkomensgrens voor minimakorting in uw gemeente (inkomensgrens staat op de factuur), én
 • uw bijdrageplichtige inkomen in 2019 is minstens € 2.600 lager dan in 2017.

Wij bepalen dan met uw inkomen in 2019 opnieuw of u minimakorting krijgt.

Lees meer over aanpassen eigen bijdrage

Voor verblijf in de opvang betaalt u een eigen bijdrage aan de instelling voor opvang of de gemeente. Ontvangt u ook andere ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan hoeft u hiervoor geen eigen bijdrage te betalen.

Lees meer over eigen bijdrage opvang instelling

Uw gemeente biedt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen aan. Een algemene voorziening is voor alle inwoners van de gemeente beschikbaar. Een maatwerkvoorziening is hulp voor u persoonlijk.

Lees meer over verschil in voorzieningen

Persoonlijke verzorging en verpleging vallen vanaf 2015 meestal onder uw zorgverzekering. Hiervoor hoeft u geen eigen bijdrage meer te betalen.

Let op

In de volgende 2 situaties betaalt u nog wel een eigen bijdrage aan het CAK:

 • Ontvangt u persoonlijke verzorging gericht op zelfredzaam zijn in de eigen leefomgeving? Bijvoorbeeld vanwege psychische problemen, een verstandelijke beperking of een zintuiglijke beperking? Dan valt deze ondersteuning onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U betaalt hiervoor nog wel een eigen bijdrage.
 • Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en ontvangt u persoonlijke verzorging en/of verpleging binnen een modulair pakket thuis of een volledig pakket thuis? Dan betaalt u een eigen bijdrage voor de Wlz.

Uw zorgaanbieder of gemeente geeft aan ons door welke ondersteuning u heeft ontvangen. Daarna berekenen wij uw eigen bijdrage. Dit duurt een aantal weken.

Daarom ontvangt u in maart de beschikking en de eerste factuur over 2019.

Wlz

Als u 20 uur zorg of minder per maand ontvangt in uw modulair pakket thuis (mpt), dan betaalt u de minimale eigen bijdrage voor een mpt van € 23,40. Wij passen dit achteraf voor u aan.  

Lees meer over correctie eigen bijdrage mpt

Wilt u een aanpassing van de lage eigen bijdrage aanvragen? Dan moet uw bijdrageplichtige inkomen in 2019 minstens € 2.600 lager zijn dan in 2017.

Tip

Betaalt u de laagste eigen bijdrage voor de Wlz van € 164,20? Dan kunt u geen aanpassing van de lage eigen bijdrage aanvragen.

Als uw inkomen lager is dan de zak- en kleedgeldgrens, dan komt u misschien wel in aanmerking voor een vrijstelling voor de lage eigen bijdrage

Lees meer over voorwaarden aanpassen lage eigen bijdrage

Wilt u een aanpassing van de hoge eigen bijdrage aanvragen? Dan moet u, na het betalen van de eigen bijdrage en de standaardpremie voor uw zorgverzekering, gemiddeld minder inkomen overhouden dan de zak- en kleedgeldgrens.

Lees meer over voorwaarden aanpassen hoge eigen bijdrage

Ja, meestal wel. 

 • Woont u in een zorginstelling? Dan betaalt u de eigen bijdrage ook als u tijdelijk geen zorg ontvangt. Bijvoorbeeld als u in het ziekenhuis wordt opgenomen. Of als u in het weekend naar huis gaat. Of wanneer u met vakantie bent. De plaats in de zorginstelling wordt voor u vrijgehouden. Daarom moet u ook voor deze dagen de eigen bijdrage betalen.
 • Heeft u een volledig pakket thuis? Dan gelden de regels hierboven ook voor u.
 • Heeft u een modulair pakket thuis, of een pgb? Dan gelden er andere regels.

Lees meer over doorbetalen eigen bijdrage

Betaalt u de hoge eigen bijdrage en ontvangt u een uitkering of pensioen van het UWV of de Sociale Verzekeringsbank (SVB)? Dan vragen wij het UWV of de SVB om de eigen bijdrage in te houden op uw uitkering of pensioen. U hoeft de eigen bijdrage dan niet meer zelf over te maken.

Welk bedrag wordt ingehouden?

Op het overzicht van het UWV of de SVB staat welk bedrag er is ingehouden op uw uitkering of pensioen. Wordt uw hele eigen bijdrage ingehouden op uw uitkering? Dan ontvangt u geen factuur meer van ons. Is het ingehouden bedrag lager dan uw eigen bijdrage? Dan ontvangt u van ons nog wel een factuur. Op deze factuur staat het deel dat u zelf nog aan ons moet betalen.

Lees meer over inhouding eigen bijdrage

Ja, uw spaargeld telt mee bij de berekening van uw eigen bijdrage. Spaargeld, beleggingen en/of een tweede huis vormen samen uw vermogen. Dit vermogen telt mee voor uw eigen bijdrage.

Wij gebruiken hiervoor uw grondslag sparen en beleggen uit box 3 van uw verzamelinkomen.

Ontvangen u en uw partner beiden Wlz-zorg of beschermd wonen? Dan betaalt u niet twee keer de eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt voor u samen vastgesteld met uw gezamenlijk inkomen en uw eventuele vermogen.

Lees meer over verdeling eigen bijdrage

Moet u de hoge eigen bijdrage betalen voor de Wlz of beschermd wonen? En betaalt u ook voor het levensonderhoud van uw kinderen? Dan kunnen wij mogelijk uw eigen bijdrage aanpassen naar de lage eigen bijdrage.

Lees meer over aanpassen eigen bijdrage

Ontvangt u zorg vanuit de Wlz of beschermd wonen vanuit de Wmo? Dan betaalt u vanaf uw 18e verjaardag een eigen bijdrage. Normaal gesproken berekenen wij uw eigen bijdrage met het verzamelinkomen van 2 jaar geleden. Als u 18, 19 of 20 jaar bent, werkt dat anders. Wij gebruiken dan uw inkomen over het lopende jaar of vorig jaar. De gegevens over uw inkomen vragen wij op bij het UWV.

Hieronder beschrijven we per leeftijd hoe we het bedrag van de eigen bijdrage berekenen.

Lees meer over eigen bijdrage 18-, 19- en 20-jarigen

De grondslag sparen en beleggen is uw vermogen min het heffingsvrij vermogen. Van dit bedrag tellen wij 4% mee bij uw eigen bijdrage.

Lees meer over de grondslag sparen en beleggen

Als u de hoge eigen bijdrage betaalt, dan moet u voldoende inkomen overhouden om uw zorgverzekering te betalen. De aftrek Zorgverzekeringswet (Zvw) zorgt hiervoor. Welk bedrag dat is, hangt af van uw situatie.

Lees meer over berekenen premie zorgverzekering

Voor de hoge eigen bijdrage rekenen wij met uw netto jaarinkomen. De belasting die u over uw inkomen heeft betaald, trekken wij daarom van uw bruto jaarinkomen af.

Op uw beschikking staat de verschuldigde belasting of de loonheffing.

 • De verschuldigde belasting is de inkomstenbelasting die u over uw inkomen heeft betaald. Dit bedrag staat op uw aanslag van de Belastingdienst.
 • Heeft u geen belastingaangifte over uw inkomen gedaan? Dan rekenen wij met de loonheffing die op uw inkomen is ingehouden. U vindt dit bedrag bijvoorbeeld op uw jaaroverzicht van uw werkgever en/of uitkeringsinstantie.

Bij de berekening van de hoge eigen bijdrage krijgt iedereen een extra vaste aftrek van de eigen bijdrage. Dit heet de 'aftrek niet-pensioengerechtigde leeftijd' of de 'aftrek pensioengerechtigde leeftijd'.

Lees meer over aftrek pensioengerechtigde leeftijd

Heeft u de AOW-leeftijd nog niet bereikt en heeft u vermogen uit sparen of beleggen? Dan krijgt u een extra korting op uw grondslag sparen en beleggen. Deze korting is in 2019 maximaal € 10.171 per persoon. Wij trekken dit bedrag automatisch af van uw grondslag sparen en beleggen. Uw eigen bijdrage wordt hierdoor lager.

Lees meer over voorwaarden extra korting

Is uw beschikbaar inkomen hoger dan een bepaald bedrag (de vrijstellingsgrens)? Dan geldt een extra aftrek van de hoge eigen bijdrage.

Lees meer over beschikbaar inkomen

Werkt u en ontvangt u hiervoor een salaris? Dan krijgt u korting op uw hoge eigen bijdrage voor de Wlz. Wij noemen deze korting: ‘15% inkomen uit arbeid’. U krijgt de korting ook als u een Ziektewet-uitkering heeft van UWV.

Inkomen van afgelopen jaar

Voor deze korting kijken wij naar uw inkomen van het voorgaande jaar. In 2019 kijken wij dus naar uw inkomen van 2018. Wij krijgen uw inkomensgegevens van UWV.

Zijn er geen inkomensgegevens bekend? Dan gebruiken wij de gegevens van het huidige jaar.

Klopt het inkomen niet?

Stuur ons een bewijs van het juiste salaris of van de Ziektewet-uitkering. Dan passen wij het voor u aan. Als uw eigen bijdrage hierdoor verandert, dan krijgt u een nieuwe beschikking.

Bij de berekening van de hoge eigen bijdrage trekken wij een bedrag af voor zak- en kleedgeld. Als u de eigen bijdrage heeft betaald, dan houdt u hierdoor voldoende inkomen over voor uw eigen uitgaven.

Hoe hoog uw zak- en kleedgeld is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt deze bedragen jaarlijks vast.

Lees meer over zak- en kleedgeld

Ja, dat moet u doorgeven aan het CAK maar alleen als u een hoge eigen bijdrage heeft. Wij ontvangen deze gegevens namelijk niet van de Belastingdienst. Deze uitkeringen tellen niet mee voor de berekening van uw hoge eigen bijdrage. Hierdoor wordt uw eigen bijdrage lager.

Lees meer over doorgeven Wuv-, Wubo- of Artikel-2-fondsuitkering

De eerste 3 jaar (1.095 dagen) niet. Dan valt een opname voor behandeling in een GGZ-instelling namelijk onder uw zorgverzekering. U hoeft dan geen eigen bijdrage te betalen aan het CAK. 

Verblijft u langer dan 3 jaar in een GGZ-instelling? Dan krijgt u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Vanaf dat moment gaat u een eigen bijdrage betalen.

Lees meer over opname in ggz-instelling

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.