Regeling onverzekerbare vreemdelingen

Heeft u als zorgverlener medische zorg verleend aan een vreemdeling zonder verblijfsvergunning? Dan kunt u een beroep doen op de regeling onverzekerbare vreemdelingen.

Twijfelt u via welke regeling u kunt declareren? Ga het na met dit schema:
Verkleinde versie van het schema waar u op kunt klikken om het schema te bekijken.

Nieuws

De Europese aanbesteding voor nieuwe contracten voor apothekers is gesloten. Tot 3 oktober konden apothekers zich inschrijven voor nieuwe contracten die vanaf 1 januari 2023 ingaan.

Een bijdrage vragen aan het CAK

U kunt bij ons declareren als uw aanvraag aan de volgende voorwaarden voldoet:

 1. U bent zorgverlener of leverancier van hulpmiddelen.
 2. De geleverde zorg valt onder het basispakket van de Zorgverzekeringswet. Of onder de aanspraken van de Wet langdurige zorg.
 3. U heeft vastgesteld dat de zorg medisch noodzakelijk is.
 4. Wat medisch noodzakelijke zorg is, staat in de zorgverzekeringswet, artikel 122a, tweede lid, met uitzondering van zorg zoals beschreven in Artikel 3b.1 van het Besluit zorgverzekering. 
 5. Er is een (deels) onbetaalde rekening. De patiënt kan die niet betalen. Niemand anders kan dit voor hem of haar doen. 
 6. De patiënt is een onverzekerbare vreemdeling.

 

Een onverzekerbare vreemdeling is een persoon die:

 1. Illegaal in Nederland verblijft, of:
 2. Een aanvraag voor een verblijfsvergunning heeft gedaan, of:
 3. Bezwaar of beroep heeft gemaakt tegen een afgewezen aanvraag voor een reguliere verblijfsvergunning.

 

De regeling geldt niet voor:

 1. asielzoekers die verzekerd zijn via het COA
 2. Nederlanders
 3. inwoners van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten
 4. personen die een EU-lidstaat als nationaliteit hebben
 5. inwoners van IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk
 6. Vluchtelingen uit Oekraïne. Zorg aan Oekraïeners wordt vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

Beroepsgroepen die een contract nodig hebben

Voordat u zorg gaat verlenen aan een onverzekerbare vreemdeling heeft u een contract met ons nodig. De volgende beroepsgroepen hebben een contract nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding van zorgkosten: 
 • Apotheken
 • Ziekenhuizen (voor niet spoedeisende ziekenhuiszorg)
 • GGZ-instellingen
 • Wlz-instellingen
 • Leveranciers van hulpmiddelen

Welke zorgverleners hoeven geen contract af te sluiten?

 • Huisartsen
 • Paramedici
 • Tandartsen
 • Verloskundigen of kraamverzorgers

Contract aanvragen

Wilt u een contract afsluiten? Stuur ons een bericht via ons contactformulier en vermeld in uw bericht de volgende gegevens:
 • Naam van uw instelling, ziekenhuis, apotheek of praktijk
 • AGB-code
 • Uw vestigingsadres, of adres van het hoofdkantoor
 • Naam contactpersoon
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Datum sinds wanneer u zorg verleent (of wil gaan verlenen) aan een onverzekerbare vreemdeling

Als wij akkoord gaan, stellen wij aan de hand van deze gegevens een overeenkomst op. Deze sturen wij naar u op. 

Informatie per beroepsgroep

Let op

Heeft u zorg verleend aan een Oekraïense vluchteling? Declareer dan via de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden.

Vergoeding huisartsenzorg

Alle huisartsen kunnen een beroep doen op de regeling onverzekerbare vreemdelingen.

 • Wij vergoeden maximaal 80% van de oninbare vordering. Wij vergoeden op basis van de NZa-tarieven.
 • Wij vergoeden twee tarieven:
  - het reguliere passantentarief
  - het tarief voor buitenlandse patiënten
  Hierbij gelden de declaratieregels van de NZa wanneer u welk tarief kunt declareren. Wilt u dit goed controleren?
 • Gaat het om een zwangerschap of bevalling? Dan is de vergoeding 100% van de onbetaalde kosten.

U kunt de bijdrage aanvragen met het declaratieformulier zorgverleners (11-05-2022, pdf, 513 kB).

Doorverwijzen naar ziekenhuis, apotheek en Wlz- of GGZ-instellingen

Wilt u een onverzekerbare vreemdeling voor geneesmiddelen en vervolgzorg doorverwijzen? Dat kan alleen naar apotheken, ziekenhuizen en instellingen waarmee wij een contract hebben. In de onderstaande lijsten leest u welke apotheken, ziekenhuizen en instellingen een contract met ons hebben. 

• Bekijk de lijst met gecontracteerde apotheken
• Bekijk de lijst met gecontracteerde ziekenhuizen
• Bekijk de lijst met gecontracteerde Wlz-instellingen
• Bekijk de lijst met gecontracteerde GGZ-instellingen

Let op

Heeft u zorg verleend aan een Oekraïense vluchteling? Declareer dan via de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden.
Alleen apotheken die een contract met ons hebben, kunnen een beroep doen op de regeling onverzekerbare vreemdelingen. Bij waarneming (avond, nacht, weekend) kan een niet-gecontracteerde apotheek de rekening indienen bij de gecontracteerde apotheek. 

Aanbesteding nieuw contract

Voor de aanbesteding van nieuwe contracten zie ons nieuwsbericht.

Declareren bij Clearing House Apothekers, betaling door CAK

 • U dient uw declaratie in bij Clearing House Apothekers
 • Clearing House Apothekers beoordeelt de declaraties.
 • CAK betaalt de goedgekeurde declaraties. 

Binnen 12 maanden

De apotheek moet de declaratie binnen 12 maanden na de datum van de geleverde zorg indienen. Deze periode geldt in alle gevallen. 

Contract afsluiten

Werkt u in een gemeente waar wij nog geen contract met een apotheek hebben afgesloten? Sluit dan eerst een contract met ons af. Lees meer over het afsluiten van een contract.

Eigen betaling

De apotheek vraagt aan de onverzekerbare vreemdeling een eigen betaling van 5 euro per geneesmiddel. (uitgezonderd weekverpakkingen).

Alle ziekenhuizen kunnen een beroep doen op de regeling. Daarbij bestaat onderscheid tussen:

 • ziekenhuizen waarmee we een contract hebben: gecontracteerde ziekenhuizen 
 • ziekenhuizen waarmee we nog geen contract hebben: niet-gecontracteerde ziekenhuizen

Lees meer over ziekenhuiszorg

Alle verloskundigen en kraamverzorgenden kunnen een beroep doen op de regeling onverzekerbare vreemdelingen. Als verloskundige of kraamverzorgende kunt u een vergoeding krijgen van 100% van de oninbare vordering. Gebruik hiervoor het declaratieformulier zorgverleners (11-05-2022, pdf, 513 kB).

Doorsturen naar ziekenhuis

Verloskundigen kunnen patiënten die ziekenhuiszorg nodig hebben, doorsturen naar ieder ziekenhuis. Voor zwangerschap en bevalling is het namelijk niet noodzakelijk dat het ziekenhuis met ons een contract heeft.

Alle tandartsen kunnen een beroep doen op de regeling onverzekerbare vreemdelingen. Wij vergoeden alleen zorg die onder het basispakket van de Zorgverzekeringswet valt. Het gaat dan om:

 • tandheelkundige zorg aan patiënten jonger dan 18 jaar
 • volledig uitneembare prothetische voorzieningen
 • bijzondere tandheelkunde

Wij vergoeden 80% van de oninbare vordering. U vraagt deze aan met het declaratieformulier zorgverleners (11-05-2022, pdf, 513 kB).

Alle paramedici kunnen een beroep doen op de regeling onverzekerbare vreemdelingen. Wij vergoeden maximaal 80% van zorgkosten die onder het basispakket van de Zorgverzekeringswet vallen bij:

 • fysiotherapie 
 • oefentherapie
 • logopedie
 • ergotherapie
 • dieetadvisering

U kunt de bijdrage aanvragen met het declaratieformulier zorgverleners (11-05-2022, pdf, 513 kB).

Fysiotherapie

Als fysiotherapeut krijgt u voor patiënten ouder dan 18 jaar geen bijdrage voor de eerste 20 behandelingen. Vanaf de 21e behandeling is vergoeding mogelijk. Maar alleen als de aandoening voorkomt op bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering.

Stuur bij uw declaratie een factuuroverzicht mee van de eerste 20 behandelingen. Daaruit moet blijken dat deze al zijn betaald.

Logopedie

Als logopedist kunt u een bijdrage krijgen. Maar alleen als u medisch noodzakelijke zorg heeft geleverd volgens de Zorgverzekeringswet.

Uw declaratie moet voldoen aan de volgende eisen:

 • u stuurt een verwijsbrief van een huisarts, jeugdarts of kinderarts mee
 • uit de factuur blijkt duidelijk om wat voor medische stoornis het gaat
 • bij een taalontwikkelingsstoornis (TOS) gebruikt u de code 3100 

Voldoen declaraties hier niet aan? Dan kunnen we ze helaas niet verwerken.  

De volgende behandelingen komen bijvoorbeeld niet voor vergoeding in aanmerking:

 • dyslexie
 • taalachterstand door een dialect
 • taalachterstand door een andere moedertaal 

Voordat u zorg gaat geven heeft u een contract met ons nodig

Wilt u als GGZ-instelling een beroep doen op de regeling onverzekerbare vreemdelingen? Alleen instellingen waarmee we een contract hebben afgesloten, kunnen dat doen. Wij sluiten alleen contracten met GGZ-instellingen waar onverzekerbare vreemdelingen zorg krijgen.

Wilt u GGZ-zorg gaan verlenen aan een onverzekerbare vreemdeling? Sluit dan eerst een contract met ons af. Lees meer over het afsluiten van een contract.

Kosten declareren

Vraag de bijdrage aan met het declaratieformulier zorgverleners (11-05-2022, pdf, 513 kB). Doe dit binnen 12 maanden na de zorgdatum.

Let op

Wij sluiten alleen contracten met instellingen. Levert u als zelfstandig zorgverlener Wlz- of GGZ-zorg? Dan kunt u met ons geen contract afsluiten. Daarom kunt u ook geen zorg bij ons declareren.

Lees hier hoe u vanaf 2022 via het Zorgprestatiemodel (ZPM) declareert

Voordat u zorg gaat geven heeft u een contract met ons nodig
Wilt u als Wlz-instelling een beroep doen op de regeling? Alleen instellingen waarmee we een contract hebben afgesloten, kunnen dat doen. Wij sluiten alleen contracten met Wlz-instellingen waar onverzekerbare vreemdelingen zorg krijgen.

Wilt u Wlz-zorg gaan verlenen aan een onverzekerbare vreemdeling? Sluit dan eerst een contract met ons af. Lees meer over het afsluiten van een contract.

Kosten declareren

Vraag de bijdrage aan met het declaratieformulier zorgverleners (11-05-2022, pdf, 513 kB). Doe dit binnen 12 maanden na de einddatum van de DBC.

Let op

Wij sluiten alleen contracten met instellingen. Levert u als zelfstandig zorgverlener Wlz-zorg? Dan kunt u met ons geen contract afsluiten. Daarom kunt u ook geen zorg bij ons declareren.

Wilt u als leverancier van hulpmiddelen een beroep doen op de regeling onverzekerbare vreemdelingen? Sluit dan eerst een contract met ons af. Lees meer over het afsluiten van een contract.

Kosten declareren

De bijdrage vraagt u aan met het declaratieformulier zorgverleners (11-05-2022, pdf, 513 kB). Een bijdrage aanvragen doet u binnen 12 maanden na de datum waarop u het hulpmiddel heeft geleverd.

Overige informatie

Deze landentabel kunt u gebruiken bij het invullen van het declaratieformulier regeling onverzekerbare vreemdelingen. U vindt in deze tabel de landcode die u moet invullen bij de nationaliteit van de onverzekerbare vreemdeling.

​Bekijk de landentabel

A
Aalsmeer, Apotheek van der Mooren BV
Aalten, Benu Apotheek De Weef
Albasserdam, DOK 11 Apotheek
Alkmaar, Apotheek De Mare BV
Almelo, BENU Apotheek Windmolenbroek
Almere, Apotheek De Brug 24/7
Alphen aan den Rijn, BENU Apotheek Kerk En Zanen
Amersfoort, BENU Apotheek Vathorst
Amstelveen, BENU Apotheek Middenwaard
Amstenrade, VAL- Apotheek Amstenrade
Amsterdam, Apotheek Caleidoscoop
Amsterdam, Medicijnman Apotheken Amsterdam bv
Amsterdam, Regio Apotheek Amsterdam Ganzenhoef bv
Amsterdam, Sumatra apotheek BV
Amsterdam, BENU Apotheek Wester
Apeldoorn, BENU Apotheek De Groene Hoven
Apeldoorn, BENU Apotheek De Heeze
Apeldoorn, BENU Apotheek Dokzuid
Appingedam, Apotheek Salentijn B.V.
Arnhem, BENU Apotheek Slochterenweg
Arnhem, BENU Apotheek Burgemeesterswijk
Arnhem, BENU Apotheek Musis
Assen, BENU Apotheek Noorderpark
 
B
Baarn, BENU Apotheek Oosterstraat
Badhoevedorp, BENU Apotheek Badhoevedorp
Bedum, BENU Apotheek Bedum
Beek, VAL-Apotheek Beek
Beek en Donk, Apotheek Beek en Donk BV
Bemmel, BENU Apotheek Teselaar
Bergen Op Zoom, BENU Apotheek Bergen Op Zoom Centrum
Bergschenhoek, Apotheek Bergschenhoek BV
Best, Apotheken Best b.v.
Bleiswijk, Mediq Pharma Services
Bodegraven, BENU Apotheek Bodegraven
Bolswaard, BENU Apotheek Bolswaard
Borger, Apotheek de Vriendschap Borger B.V.
Borne, Apotheek Dana
Boxmeer, Apotheek Boxmeer
Breda, BENU Apotheek Breda Centrum
Breda, BENU Apotheek Bredero
Breda, BENU Apotheek Tuinzigt
Brielle, Apotheek Medisch Centrum Brielle
Brunssum, BENU Apotheek Oud-Brunssum
Bunde, VAL-Apotheek Bunde
Bunschoten, Apotheek Ambix (Ampel B.V.)
Bussum, BENU Apotheek Koning & Mooy
 
C
Capelle aan den Ijssel, BENU Apotheek Rozenburcht
Castricum, Apotheek Geesterduin
 
D
De Meern, Mediq Pharma Services
Delfgauw, Apotheek Delfgauw B.V.
Delft, Hof van Delft Apotheek
Delfzijl, Apotheek Neptunus
Den Bosch, Apotheek Basman BV.
Den Bosch, BENU Apotheek Den Bosch Oost
Den Bosch, BENU Apotheek Laakkwartier
Den Bosch, Zanob BV
Den Haag, Haagse Transvaal en Sport Apotheek B.V.
Den Haag, BENU Apotheek De Wasserij
Den Haag, BENU Apotheek Moerwijk
Den Haag, BENU Apotheek Wateringse Veld
Den Helder, BENU Apotheek Beatrixstraat
Deurne, BENU Apotheek Deurne
Deventer, Apotheek Meindersma
Diemen, Samenwerkende Diemer Apotheken BV
Dieren, BENU Apotheek Dieren
Diever, Apotheekhoudende Huisartsen Diever
Dirksland, BENU Apotheek Dirksland
Doesburg, Apotheek de Linie
Doetinchem, BENU Apotheek De Huet
Dongen, Apotheek Racamy
Dordrecht, BENU Apotheek Eureka
Dordrecht, BENU Apotheek Wantij
Drachten, Apotheek de Wiken
Driebergen-Rijsenburg, Apotheek de Bosrand
Dronten, MedicijnEnZorg Flevoland B.V.
Duiven, BENU Apotheek de Linde
 
E
Ede, Apotheek Veldhuizen
Eibergen, BENU Apotheek Eibergen
Eindhoven, Apotheek Engelsbergen
Eindhoven, Apotheek Ridas
Eindhoven, BENU Apotheek Achtse Barrier
Eindhoven, BENU Apotheek Cassandraplein
Emmen, Vriendschap B.V.
Enkhuizen, BENU Apotheek Molenweg
Enschede, Medsen Apotheek Jassies
Epe, BENU Apotheek Noord Veluwse
Ermelo, Apotheek Ermel, Centrum
Etten-Leur, BENU Apotheek De Wiek
Eygelshoven, BENU Apotheek Eygelshoven
 
G
Geertruidenberg, BENU Apotheek Brandepoort
Geldrop, BENU Apotheek Geldrop
Geleen, Transmurale Apotheek Orbis Medisch Centrum B.v.
Gemert, BENU Apotheek Lindner
Gennep, Medsen Apotheek Gennep
Goirle, BENU Apotheek Goirle Centrum
Gorinchem, BENU Apotheek Colvenier
Gorredijk, Gorredijkse Apotheek bv
Gouda, Apotheek Rond
Groningen, Apotheek Hanzeplein
Groningen, Apotheek Oosterpoort
Groningen, BENU Apotheek Groningen
Grootebroek, apotheek Stede Broec bv
Gulpen, VAL-Apotheek Gulpen
 
H
Hendrik Ido Ambacht, Medsen Apotheek Nilling
Haaren, BENU Apotheek Haaren
Haarlem, Schalkwijk Apotheek
Haelen, Val-Apotheek Haelen
Hardenberg, Apotheek Kooiker
Harderwijk, BENU Apotheek Stadsweiden
Haren, BENU Apotheek Haren
Heemskerk, Apotheek Medistate
Heerenveen, BENU Apotheek Heerenveen
Heerhugowaard, Apotheek Centrumwaard
Heerlen, BENU Apotheek Bongerd
Heerlen, Apotheek Atrium Medisch Centrum Parkstad
Heesch, BENU Apotheek Heesch
Helmond, BENU Apotheek 'T Heelhuis
Hengelo , Apotheek Koop
Hillegom, BENU Apotheek Hillegom
Hilvarenbeek, Apotheek Beekdal
Hilversum, Medsen Apotheek Stephenson
Hoevelaken, BENU Apotheek Hoevelaken
Hoofddorp, BENU Apotheek Overbos
Hoogerheide, Pharmades Apotheek
Hoogeveen, BENU Apotheek Eikstaete
Hoogezand, BENU Apotheek Gorecht
Hoorn, BENU Apotheek Hoorn
Horst, VAL-Apotheek Horst
Houten, Boots Apotheek Het Oude Dorp
Huizen, Apotheek Wassenaar
 
I
IJmuiden, IJmuider Apotheek Ledeboer
IJsselstein, BENU Apotheek Nieuwpoort
 
J
Joure, BENU Apotheek Joure
 
K
Katwijk, De Katwijkse Apotheek
Kloosterzande, BENU Apotheek Kloosterzande-Zaamslag Bv
 
L
Landgraaf, BENU Apotheek Waubach
Landsmeer, BENU Apotheek Landsmeer
Leek, BENU Apotheek Vredewold
Leerdam, BENU Apotheek Lingensteyn
Leersum, Apotheek de Drie Leliën
Leeuwarden, Red Pharmair B.V. Apotheek Sonnega
Leeuwarden, BENU Apotheek Aldlan
Leiden, Centraal Apotheek Leiden
Leiderdorp, BENU Apotheek Ommedijk
Leidschendam, BENU Apotheek Veur
Lelystad, BENU Apotheek 't Woud
Leusden, Apotheek De Hamershof
Lichtenvoorde, Alphega Apotheek Lichtenvoorde
Losser, BENU Apotheek Teylers
 
M
Maastricht, BENU Apotheek Heugem
Maastricht, BENU Apotheek Nazareth
Made, BENU Apotheek Made
Malden, Service Apotheek Malden
Margraten, VAL- Apotheek Margraten
Meerssen, VAL-Apotheek Meerssen
Meppel, BENU Apotheek Oosterboer
Middelburg, BENU Apotheek Dauwendaele
 
N
Neerbeek, VAL- Apotheek Neerbeek
Nieuwegein, Apotheek Nieuwegein
Nieuwerkerk ad IJssel, Apotheek Dorrestein
Nijkerk, Apotheek Corlaer
Nijmegen, Apotheek Beckers
Nijmegen, BENU Apotheek Oud-West
Nijmegen, BENU Apotheek 'T Weeshuis
Noordwijk, Duinrand Apotheek
Noordwijkerhout, Apotheek de Schelft
Nuth, VAL-Apotheek Nuth
 
O
Odijk, BENU Apotheek Odijk
Oisterwijk, Apotheek De Voorste Stroom
Oostburg, Apotheek Oostburg
Oosterhout, BENU Apotheek Slotjesveste
Oostzaan, BENU Apotheek De Kolk
Oss, Apotheek Hofsteede BV
Ouddorp, Apotheek Ouddorp
Ouderkerk aan de Amstel, BENU Apotheek Aemstelwijck
 
P
Panningen, BENU Apotheek Panningen
Papendrecht, BENU Apotheek Westpolder
Posterholt, BENU Apotheek Posterholt
Purmerend, Kennedy Apotheek
Putten, BENU Apotheek Da Costa
 
R
Rijswijk, BENU Apotheek Steenvoorde
Roden, De Rôner Apotheek bv
Roermond, BENU Donderberg
Roosendaal, Apotheek Dunant
Rotterdam, Mathenesser Apotheek
Rotterdam, BENU Apotheek De Dijken
Rotterdam, BENU Apotheek Het Lage Land
Rotterdam, BENU Apotheek Lange Hille
Rotterdam, BENU Apotheek Wester
Rucphen, BENU Apotheek Rucphen
 
S
Sappemeer, Apotheek Sappemeer
Schinveld, BENU Apotheek Schinveld
Simpelveld, BENU Apotheek Simpelveld
Sint Anthonis, Apotheek Sint Anthonis
Sint Pancras, Apotheek Vroonermeer
Sittard, VAL-Apotheek Sittard Zuid
Sliedrecht, Apotheek Hoogland
Soest, BENU Apotheek Soest
Someren, BENU Apotheek Someren
Son, BENU Apotheek De Linden
Stadskanaal, BENU Apotheek De Gele Klap
Steenbergen, BENU Apotheek Steenbergen
Steenwijk, BENU Apotheek Steenwijk
Stein, VAL- Apotheek Stein
Strijen, BENU Apotheek Strijen
Surhuisterveen, BENU Apotheek Surhuisterveen
 
T
Ter Apel, Apotheek de Vriendschap Ter Apel B.V.
Teurneuzen, BENU Apotheek Epicurus
Tiel, BENU Apotheek Teisterbant
Tilburg, BENU Apotheek Jan Heijns
Tilburg, BENU Apotheek Korvelplein
Tilburg, BENU Apotheek Oud Noord
Tilburg, BENU Apotheek Wilhelminapark
Tubbergen, Apotheek Tubbergen
Twello, BENU Apotheek Twello
 
U
Uden, RegioApotheek Bernhoven
Uithoorn, BENU Apotheek Zijdelwaard
Utrecht, Apotheek Buijs
Utrecht, BENU Apotheek De Meern
Utrecht, BENU Apotheek Neckardreef
Utrecht, BENU Apotheek Overvecht
Utrecht , BENU Apotheek Carnegiedreef
 
V
Vaals, VAL-Apotheek Vaals
Valkenburg, BENU Apotheek Starmans
Varsseveld, BENU Apotheek Varsseveld BV
Veenendaal, BENU Apotheek Veenendaal Centrum
Veghel, BENU Apotheek Van Rijn
Veldhoven, BENU Apotheek De Ligt
Venlo, BENU Apotheek Withuisveld
Venlo, DienstApotheek
Venray, BENU Apotheek Antoniusveld
Vinkeveen, Apotheek Vinkeveen
Vlaardingen, BENU Apotheek Van Hogendorplaan
Vlissingen, BENU Apotheek Vlissingen
Voerendaal, VAL- Apotheek Voerendaal
Voorhout, Apotheek Voorhout
Voorschoten, Hofland Apotheek
Voorthuizen, BENU Apotheek Voorthuizen
Vorden, BENU Apotheek Vorden
Vries, Apotheek Vries
Vroomshoop, BENU Apotheek Vroomshoop
Vught, BENU Apotheek Willekens
 
W
Waddinxveen, Apotheek van den Dries
Wageningen, Alphega Churchill Apotheek
Wervershoof, BENU Apotheek Wervershoof
Westerbork, Westerborkse apotheek
Westervoort, BENU Apotheek Rozet
Wezen, BENU Apotheek Wezep
Wijchen, BENU Apotheek Wijchen Centrum
Wijk Bij Duurstede, Medsen Apotheek Dorestede
Winterswijk, BENU Apotheek Gasthuisstraat
Wolvega, Apotheek De Griffioen
Wormer, Apotheek Wormer
Woubrugge, BENU Apotheek Woubrugge
 
Z
Zaandam, BENU Apotheek Hoornseveld
Zaandam, BENU Apotheek Oostzijde
Zaandam, BENU Apotheek Poelenburg
Zaandam, Apotheek Kleurrijk BV
Zandvoort, De Zandvoortse Apotheek
Zeewolde, BENU Apotheek Zeewolde
Zeist, BENU Apotheek Zeist West
Zevenbergen, BENU Apotheek Zevenbergen Centrum
Zoetermeer, Apotheek De Leyens BV
Zoetermeer, BENU Apotheek Meerzicht
Zoetewoude, BENU Apotheek Het Groene Hart
Zutphen, BENU Apotheek Nieuwstad
Zwijndrecht, BENU Apotheek Nederhoven
Zwolle, Apotheek Diezerpoort
Zwolle, BENU Apotheek Centrum Zorg
Zwolle, BENU Apotheek Smit-Adolfs

A
Alkmaar, Noordwest Ziekenhuisgroep
Almelo, Stichting Ziekenhuisgroep Twente
Almere, De Kinderkliniek
Almere, Flevoziekenhuis
Amersfoort, Meander Medisch Centrum
Amstelveen, Stichting Ziekenhuis Amstelland
Amsterdam, Amsterdam UMC Locatie VU/AMC
Amsterdam, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis
Amsterdam, Diapriva Buitenveldert B.V.
Amsterdam, Stg. voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK)
Amsterdam, Stichting OLVG
Amsterdam, Stichting Reade
Amsterdam, BovenIJ Ziekenhuis
Amsterdam, Huid Medisch Centrum
Amsterdam, Stichting MRI Diagnostiek
Amsterdam, DC Klinieken
Amsterdam, Stichting Alert Diagnostisch Hartcentrum
Apeldoorn, Gelre Ziekenhuizen
Apeldoorn, Pento Audiologisch Centrum
Arnhem, Rijnstate Ziekenhuis
Arnhem, Klimmendaal Revalidatiespecialisten
 
B
Beetsterzwaag, Revalidatie Friesland
Beugen, Maasziekenhuis Pantein
Beverwijk, Rode Kruis Ziekenhuis
Beverwijk, Stichting Heliomare
Bilthoven, Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie ( SKION)
Bilthoven, Stichting Proctos Klinieken
Breda, Revant
Breda, Amphia
 
C
Capelle aan den IJssel, IJselland Ziekenhuis
 
D
Delft, Reinier de Graaf
Den Bosch, St. Jeroen Bosch Ziekenhuis
Den Haag, Haaglanden Medisch Centrum
Den Haag, Hagaziekenhuis
Den Haag, Basalt Revalidatie
Deventer, Deventer Ziekenhuis
Doetinchem, Slingeland Ziekenhuis
Dokkum, Stichting Oog en Welzijn
Dordrecht, Albert Schweitzer Ziekenhuis
Drachten, Ziekenhuis Nij Smellinghe
 
E
Ede, Ziekenhuis Gelderse Vallei
Eindhoven, Catharina Ziekenhuis
Eindhoven, Libra Revalidatie & Audiologie
Enschede, Het Roessingh
Enschede, Medisch Spectrum Twente
 
G
Geldrop , Da Vinci Kliniek
Geldrop , St. Anna Ziekenhuis
Goes, Admiraal De Ruyter Ziekenhuis B.V.
Goes, Hand & Pols Centrum/ Revalidatie
Gorinchem, Stichting Rivas Zorggroep
Gouda, Groene Hart Ziekenhuis
Groningen, Martini Ziekenhuis
Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen
 
H
Haarlem, Spaarne Gasthuis
Harderwijk, Ziekenhuis St Jansdal
Heerenveen, Ziekenhuis Tjongerschans
Heeze, Kempenhaeghe
Helmond, Elkerliek Ziekenhuis
Hengelo, Orthopedisch Centrum Oost Nederland (OCON)
Hilversum, Tergooi
Hilversum, Stichting Merem Medische Revalidatie
Hoensbroek, Adelante
Hoofddorp, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN)
Hoofddorp, Vijf Meren Kliniek
Hoogeveen, Treant Zorggroep
Hoorn, Stichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland /Dijklander ziekenhuis
 
L
Leeuwarden, Medisch Centrum Leeuwarden
Leiden, LUMC
Leiderdorp, Alrijne Zorggroep
 
M
Maastricht, Maastricht UMC+/ Academisch Zkhs.
 
N
Nieuwegein, Stichting Sint Antonius Ziekenhuis
Nijmegen, Niercentrum aan den Amstel
Nijmegen, Radboudumc
Nijmegen, St. Nijmeegs Interconfessioneel ziekenhuis Canisius-Wilhelmina
Nijmegen, Stichting Klinisch- Genetisch Centrum Nijmegen
 
O
Oss, Stichting Elyse Klinieken
 
R
Roermond, Stichting Laurentius Ziekenhuis
Roosendaal, Bravis Ziekenhuis
Rotterdam, Koninklijke Auris groep
Rotterdam, Maasstad Ziekenhuis
Rotterdam, Ikazia Ziekenhuis
Rotterdam, Diabater Nederland B.v.
Rotterdam, Capri Hartrevalidatie Rotterdam
Rotterdam, Rijndam Revalidatie
Rotterdam, Stichting Facial Harmony Clinics
Rotterdam, Het Oogziekenhuis Rotterdam
Rotterdam, Erasmus MC
 
S
Schagen, Samen Woonzorggroep
Schiedam, St. Sint Franciscus Gasthuis Vlietland Groep
Sittard-Geleen, Zuyderland Medisch Centrum
Sneek, Stichting Antonius Ziekenhuis
 
T
Tiel, Ziekenhuis Rivierenland
Tilburg, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
Tilburg, Instituut Verbeeten ( Bestraling)
 
U
Uden, Bernhoven BV
Utrecht, De Hoogstraat Revalidatie
Utrecht, Diakonessenhuis
Utrecht, Dianet
utrecht, Stichting Axion Continu
Utrecht, UMC Utrecht
Utrecht, Stichting Cardiologie Centra Nederland
Utrecht, Dermatologisch Centrum Utrecht
 
V
Veldhoven, Maxima Medisch Centrum
Venlo, VieCuri Medisch Centrum
Vlissingen, MKA Groep BV (Kaakchirurgie)
 
W
Weert, Sunt Jans Gasthuis (SJG)
Winterswijk, Streekziekenhuis Koningin Beatrix
 
Z
Zaandam, Zaans Medisch Centrum
Zoetermeer, Lange Land Ziekenhuis
Zwolle, De Vogellanden
Zwolle, Isalaklinieken

A
Alkmaar, Amici
Alkmaar, Stichting Spoor 1
Almelo, Ziekenhuisgroep Twente PAAZ
Almere, Amethist Verslavingszorg Flevoland
Almere, BuurtzorgT B.V.
Amersfoort, Bosman GGZ
Amsterdam, Stichting Levvel
Amsterdam, GGD Amsterdam
Amsterdam, Stichting Arkin
Amsterdam, Stichting GGZ inGeest
Amsterdam, Stichting OLVG (PAAZ)
Amsterdam, Vish psychiatrisch praktijk
Amsterdam, Zorg & Maatschappelijke Ondersteuning ( ZENMO)
Amsterdam, FamilySupporters Bv
Arnhem, Evergreen-GGZ
Arnhem, HSK Groep
Arnhem, Joy Ggz
Assen, Stichting GGZ Drenthe
 
B
Balkbrug, CTP Veldzicht
Bilthoven, PSYTREC 2.0
Boekel, Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Oost Brabant
 
D
Delft, GGz Delfland
Den Bosch, Osperon
Den Bosch, De Hemisfeer
Den Bosch, Reinier van Arkel Groep
Den Haag, GGZ reflection Haaglanden
Den Haag, Parnassia Groep
Den Haag, Synthese iGGZ B.V.
Den Haag, TGZ ( Transculturele Gezondheidszorg)
Deventer, Tactus verslavingszorg
Dordrecht, Stichting Yulius
Drachten, GGZ In de Bres
Drachten, Pi-groep
 
E
Eindhoven, GGz Eindhoven(GGzE)
Eindhoven, TCP.e
Enschede, Mediant
 
G
Geleen, Amacura
Groningen, Forte GGZ
Groningen, Inter-Psy b.v.
Groningen, Stichting Terwille
Groningen, Verslavingszorg Noord Nederland
 
H
Halsteren, GGZ Westelijk Noord-Brabant
Heerhugowaard, GGZ Noord Holland Noord
Heerlen, Stichting Mondriaan
Hellevoetsluis , Stichting 1nP
Hilversum, Mentaalbeter
 
K
Kloetinge, Emergis
 
L
Leeuwarden, Stichting GGZ Friesland
Leeuwarden, Stichting Fier
Leiden, PsyQLleiden/ Parnassia Groep
Leiden, Rivierduinen
 
M
Maastricht, EDT Maastricht
Maastricht, Mens GGZ
 
N
Nijmegen, Stichting Zorg en Kleur
 
O
Oldenzaal, AT Groep Zorg
Oestgeest, Stichting ARQ Centrum '45
 
R
Renkum, Pro Persona
Roermond, MET GGZ
Rotterdam, FortaGroep B.V.
Rotterdam, Sanitas ( Gezondheidscentrum Aelbrechtskade)
Rotterdam, Stichting Pameijer/ Mozaïk
Rotterdam, Dr. D.J. Vinkers, Psychiater
 
S
Sittard- Geleen, Zuyderland
 
T
Tilburg, Stichting GGZ Breburg Groep
 
U
Utrecht, Lister
Utrecht, PHHaastrecht
Utrecht, Stichting Altrecht
Utrecht, De Forensische Zorgspecialisten
 
V
Venray, Vincent van Gogh Instituut
Vlaardingen, CaleidoZorg
 
W
Warnsveld, Stichting Ggnet
 
Z
Zuidlaren, Lentis
Zuidlaren, Helder GGZ
Zwolle, Trajectum

A
Almelo, Stichting Buurtzorg Nederland
Almelo, TriviumMeulenbeltZorg
Almere, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
Almere, Zorggroep Almere
Amersfoort, Bosman GGZ
Amersfoort, Priva Zorg AWBZ bv
Amersfoort, ‘s Heeren Loo
Amsterdam, Amsta
Amsterdam, Stichting Cordaan
Amsterdam, HVO Querido
Amsterdam, Stichting Zorggroep Amsterdam-Oost
Amsterdam, Amstelring
Amsterdam, Stichting Avicenne
Amsterdam, Stichting Wijkzorg Nederland
Amsterdam, Stichting Alice Thuiszorg
Apeldoorn, Stichting Verian
Arnhem, Iris Zorg
Arnhem, Zorg & Welzijn
 
B
Boxtel, Stichting Zorggroep Elde Maasduinen
Breda, SMO Breda (Stichting Maatschappelijke Opvang)
Breda, Avian Thuiszorg
 
D
Den Bosch, Stichting Vivent
De Steeg, Attent Zorg en Behandeling
Den Haag, Haagse Wijk en Woonzorg
Den Haag, Kessler Stichting
Den Haag, Respect Zorggroep/ Bosch en Duin
Den Haag, Stichting Good For You
Den Haag, Zorgbureau Homecare
Den Haag, Prima Zorg den haag
Den Haag, HVP Zorg
Den Haag, Al Fitrah Thuiszorg
Den Haag, Hofstad Zorg Groep B.V.
Den Haag, Zorginstelling Hart voor Werk
Diemen, CNC Zorg & Welzijn
Dordrecht, Confiar Zorg BV
Drachten, Stichting KwadrantGroep
 
E
Ede, Stichting Opella
Eindhoven, Archipel
Eindhoven, Zorgmed Thuiszorg
Elst, Stichting De Driestroom
Enschede, Stichting Livio
 
G
Gorinchem, Stichting Rivas Zorggroep
Gouda, Zorgpartners Midden Holland
Groesbeek, ZZG Zoprggroep
Groningen, Coöperatie Dichtbij
 
H
Haarlem, St. Zorgbalans
Hardenberg, Stichting Baalderborg Groep
Helmond, Savant Zorg
Hillegom, Thuiszorg Dichtbij Huis Bollenstreek B.V.
Hoogeveen, Beter Thuis Wonen Thuiszorg
Hoogeveen, Noord Ned. coöperatie van Zorgorg. ( NNCZ)
Houten, St. Ontmoeting
Huizen, E&G Zorg Nederland B.V.
Huizen, Stichting Koninklijke Visio
Huizen, L Zorg
 
L
Leiden, Libertas
Leiderdorp, Stichting ActiVite
Lelystad, Woonzorg Flevoland
Lichtenvoorde, Stichting Kinderthuiszorg
 
M
Meppel, Stichting Zorggroep Noorderboog
 
N
Nieuwegein, Expertcare
Nijmegen, TVN Zorgt
Nijmegen, Stichting Zorg en Kleur
 
P
Purmerend, Stichting Evean Zorg
 
R
Rijswijk, Christina Zorg
Rijswijk , Stichting zorggroep Florence
Rotterdam, Stichting Centrum voor Dienstverlenging
Rotterdam, Lelie Zorggroep
Rotterdam, Stichting Humanitas
Rotterdam, Memorial Zorg
 
S
Schiedam, Careyn
Sint-Michielsgestel, Stichting Kentalis Zorg
 
T
Terborg, Azora
Tilburg, Topaz
 
U
Utrecht, St. De Tussenvoorziening
Utrecht, St. Good 4 Life
Utrecht, Stichting Axioncontinu groep
Utrecht, Thuiszorg Hart voor Nederland B.V.
Utrecht, Zorg en welzijn dichtbij huis
 
V
Varsseveld, Sensire
Voorburg, Thuiszorg Vida Care
 
W
Weert, Stichting Land van Horne
 
Z
Zeist, Kwintes
Zeist, Stichting Bartiméus Sonneheerdt
Zeist, Jouw-Thuiszorg
Zoetermeer, Ipse de Bruggen
Zwolle, Trajectum
Zwolle, TSN Verzorging en Verpleging
Zwolle, Zorgspectrum Het Zand

A
Alkmaar, TekTeam
Amersfoort, Eemland Orthopedie Schoentechniek B.V.
Amsterdam, Sjoerd Appij Haarwerkspecialisten
Amsterdam, Livit Orthopedie ( Voorheen Theeuwes)
Amsterdam, Hair Trends
Amsterdam, Livera Jeanet Berends
Apeldoorn, Firma Pruis
Apeldoorn, ProReva BV
Arnhem, Elvea hulpmiddelen voor slechtzienden (low vision)
Arnhem, Fysio Tek
Assen, OIM Orthopedie
 
B
Bad Nieuweschans, Albers De Voetspecialisten
Badhoevedorp, Work Medische Artikelen
 
D
Delft, Van Dalen Orthopedie
Delft, Westland Orthopedie
Den Haag, Enginears
Den Haag, Ergra Low Vision
Den Haag, Haagse Kunstogen Laboratorium
Den Haag, Oorwerk B.V.
Den Haag, Praktijk Frédérique Bak
Den Haag, Haags Kunstogen Laboratorium BV
Den Haag, Van Dinter B.V.
Deventer, Westfalen Medical B.V.
Deventer, Voetcomfort Deventer
Dordrecht, Schoonenberg Hoorcomfort
 
E
Eindhoven, Linde Healthcare
Eindhoven, OneMed BV
Eindhoven, Buchrnhornen
Eindhoven, Heckert & van Lierop B.V.
Enschede, Roessingh Revalidatie Techniek
 
G
Goirle, Total Care B.V.
Grave, Van de Laar Voet & Zorg
Groenekan, George In der Maur vof
Groningen, Brink Orthopedie
Groningen, MDS B.V.
 
H
Haarlem, Mathot Medische Speciaalzaken
Heerlen, Hanssen Footcare
Hoensbroek, Stichting Adelante Zorg
Houten, Sorgente
 
L
Lelystad, Medidis BV
Lelystad, VitalAire B.V.
 
M
Maastricht, MediReva
Mijdrecht, Stichting Haarwensen
Monster, Vinger aan de Pols
 
N
Nieuw Vennep, Multi Care Systems
Nijmegen, Visser Contactlenzen
Nijmegen, Harting Compressietherapie
 
O
Oss,
 
R
Rotterdam, Centrum Orthopedie Rotterdam
Rotterdam, Wittepoel Orthopedische Schoentechniek
 
S
Soest, Hilhorst hulpmiddelen
Spijkenisse, Oldekamp Medisch BV/Olmed
 
T
Tilburg, Van Dinter orthopedie
 
U
Utrecht, De Hoogstraat Orthopedietechniek
Utrecht, Mediq
Utrecht, Mediq DVN
Utrecht, Medipoint
Utrecht, Prinses Maxima Centrm. kinderoncologie + Apotheek
Utrecht, De 2e Stemwinkel B.V.
Utrecht, Lens
Utrecht, Schrijver Orthopedie B.V.
 
V
Velserbroek, Kamer Orthopedie B.V.
 
W
Woudenberg, Schwa-medico Nederland B.V.
 
Z
Zeewolde, Mercado Medic Nederland BV
Zoetermeer, Oculenti
Zoetermeer, Atos Medical BV
Zuidlaren, Compressie en Mammacare Specialist Margreet Dik

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.