Regeling onverzekerbare vreemdelingen

Heeft u als zorgverlener medische zorg verleend aan een vreemdeling zonder verblijfsvergunning? En heeft u daarvoor kosten gemaakt? Dan kunt u een beroep doen op de regeling onverzekerbare vreemdelingen. Hieronder leest u hoe u een bijdrage kunt aanvragen voor de kosten. En in welke gevallen u dat kunt doen. 

Nieuws

Vanaf 1 augustus 2022 start de Europese aanbesteding voor nieuwe contracten voor apothekers. Het gaat om nieuwe contracten die vanaf 1 januari 2023 gelden.

U kunt via deze link inschrijven voor de aanbesteding

Inschrijven kan tot 3 oktober 2022.

Lees meer over aanbesteding nieuwe contracten apotheken

Publicatiedatum: 4 maart 2022   Aangepast op: 21 april 2022

Het verlenen van medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt niet vergoed via de regeling onverzekerbare vreemdelingen.

Deze vergoeding gaat via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Dit betekent dat u voor de zorg die u verleent bij ons subisidie kunt aanvragen. Het ministerie van VWS heeft dit besloten.

Heeft u zorg verleend aan een Oekraïense vluchteling? Declareer dan via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Dit geldt ook voor apothekers.

Naar de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

Een bijdrage vragen aan het CAK

U kunt bij ons declareren als uw aanvraag aan de volgende voorwaarden voldoet:

 1. U bent zorgverlener of leverancier van hulpmiddelen.
 2. De geleverde zorg valt onder het basispakket van de Zorgverzekeringswet. Of onder de aanspraken van de Wet langdurige zorg.
 3. U heeft vastgesteld dat de zorg medisch noodzakelijk is.
 4. Wat medisch noodzakelijke zorg is, staat in de zorgverzekeringswet, artikel 122a, tweede lid, met uitzondering van zorg zoals beschreven in Artikel 3b.1 van het Besluit zorgverzekering. 
 5. Er is een (deels) onbetaalde rekening. De patiënt kan die niet betalen. Niemand anders kan dit voor hem of haar doen. 
 6. De patiënt is een onverzekerbare vreemdeling.

 

Een onverzekerbare vreemdeling is een persoon die:

 1. Illegaal in Nederland verblijft, of:
 2. Een aanvraag voor een verblijfsvergunning heeft gedaan, of:
 3. Bezwaar of beroep heeft gemaakt tegen een afgewezen aanvraag voor een reguliere verblijfsvergunning.

 

De regeling geldt niet voor:

 1. asielzoekers die verzekerd zijn via het COA
 2. Nederlanders
 3. inwoners van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten
 4. personen die een EU-lidstaat als nationaliteit hebben
 5. inwoners van IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk
 6. Vluchtelingen uit Oekraïne. Zorg aan Oekraïeners wordt vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

Beroepsgroepen die een contract nodig hebben

Voordat u zorg gaat verlenen aan een onverzekerbare vreemdeling heeft u een contract met ons nodig. De volgende beroepsgroepen hebben een contract nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding van zorgkosten: 
 • Apotheken: voor info over aanbesteden nieuwe contracten zie ons nieuwsbericht.
 • Ziekenhuizen (voor niet spoedeisende ziekenhuiszorg)
 • GGZ-instellingen
 • Wlz-instellingen
 • Leveranciers van hulpmiddelen

Welke zorgverleners hoeven geen contract af te sluiten?

 • Huisartsen
 • Paramedici
 • Tandartsen
 • Verloskundigen of kraamverzorgers

Contract aanvragen

Wilt u een contract afsluiten? Stuur ons een bericht via ons contactformulier en vermeld in uw bericht de volgende gegevens:
 • Naam van uw instelling, ziekenhuis, apotheek of praktijk
 • AGB-code
 • Uw vestigingsadres, of adres van het hoofdkantoor
 • Naam contactpersoon
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Datum sinds wanneer u zorg verleent (of wil gaan verlenen) aan een onverzekerbare vreemdeling

Als wij akkoord gaan, stellen wij aan de hand van deze gegevens een overeenkomst op. Deze sturen wij naar u op. 

Informatie per beroepsgroep

Let op

Heeft u zorg verleend aan een Oekraïense vluchteling? Declareer dan via de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden.

Vergoeding huisartsenzorg

Alle huisartsen kunnen een beroep doen op de regeling onverzekerbare vreemdelingen.

 • Wij vergoeden maximaal 80% van de oninbare vordering. Wij vergoeden op basis van de NZa-tarieven.
 • Wij vergoeden twee tarieven:
  - het reguliere passantentarief
  - het tarief voor buitenlandse patiënten
  Hierbij gelden de declaratieregels van de NZa wanneer u welk tarief kunt declareren. Wilt u dit goed controleren?
 • Gaat het om een zwangerschap of bevalling? Dan is de vergoeding 100% van de onbetaalde kosten.

U kunt de bijdrage aanvragen met het declaratieformulier zorgverleners (11-05-2022, pdf, 513 kB).

Doorverwijzen naar ziekenhuis, apotheek en Wlz- of GGZ-instellingen

Wilt u een onverzekerbare vreemdeling voor geneesmiddelen en vervolgzorg doorverwijzen? Dat kan alleen naar apotheken, ziekenhuizen en instellingen waarmee wij een contract hebben. In de onderstaande lijsten leest u welke apotheken, ziekenhuizen en instellingen een contract met ons hebben. 

• Bekijk de lijst met gecontracteerde apotheken
• Bekijk de lijst met gecontracteerde ziekenhuizen
• Bekijk de lijst met gecontracteerde Wlz-instellingen
• Bekijk de lijst met gecontracteerde GGZ-instellingen

Let op

Heeft u zorg verleend aan een Oekraïense vluchteling? Declareer dan via de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden.
Alleen apotheken die een contract met ons hebben, kunnen een beroep doen op de regeling onverzekerbare vreemdelingen. Bij waarneming (avond, nacht, weekend) kan een niet-gecontracteerde apotheek de rekening indienen bij de gecontracteerde apotheek. 

Aanbesteding nieuw contract

Voor de aanbesteding van nieuwe contracten zie ons nieuwsbericht.

Declareren bij Clearing House Apothekers, betaling door CAK

 • U dient uw declaratie in bij Clearing House Apothekers
 • Clearing House Apothekers beoordeelt de declaraties.
 • CAK betaalt de goedgekeurde declaraties. 

Binnen 12 maanden

De apotheek moet de declaratie binnen 12 maanden na de datum van de geleverde zorg indienen. Deze periode geldt in alle gevallen. 

Contract afsluiten

Werkt u in een gemeente waar wij nog geen contract met een apotheek hebben afgesloten? Sluit dan eerst een contract met ons af. Lees meer over het afsluiten van een contract.

Eigen betaling

De apotheek vraagt aan de onverzekerbare vreemdeling een eigen betaling van 5 euro per geneesmiddel. (uitgezonderd weekverpakkingen).

Alle ziekenhuizen kunnen een beroep doen op de regeling. Daarbij bestaat onderscheid tussen:

 • ziekenhuizen waarmee we een contract hebben: gecontracteerde ziekenhuizen 
 • ziekenhuizen waarmee we nog geen contract hebben: niet-gecontracteerde ziekenhuizen

Lees meer over ziekenhuiszorg

Alle verloskundigen en kraamverzorgenden kunnen een beroep doen op de regeling onverzekerbare vreemdelingen. Als verloskundige of kraamverzorgende kunt u een vergoeding krijgen van 100% van de oninbare vordering. Gebruik hiervoor het declaratieformulier zorgverleners (11-05-2022, pdf, 513 kB).

Doorsturen naar ziekenhuis

Verloskundigen kunnen patiënten die ziekenhuiszorg nodig hebben, doorsturen naar ieder ziekenhuis. Voor zwangerschap en bevalling is het namelijk niet noodzakelijk dat het ziekenhuis met ons een contract heeft.

Alle tandartsen kunnen een beroep doen op de regeling onverzekerbare vreemdelingen. Wij vergoeden alleen zorg die onder het basispakket van de Zorgverzekeringswet valt. Het gaat dan om:

 • tandheelkundige zorg aan patiënten jonger dan 18 jaar
 • volledig uitneembare prothetische voorzieningen
 • bijzondere tandheelkunde

Wij vergoeden 80% van de oninbare vordering. U vraagt deze aan met het declaratieformulier zorgverleners (11-05-2022, pdf, 513 kB).

Alle paramedici kunnen een beroep doen op de regeling onverzekerbare vreemdelingen. Wij vergoeden alleen zorg die onder het basispakket van de Zorgverzekeringswet valt bij:

 • fysiotherapie 
 • oefentherapie
 • logopedie
 • ergotherapie
 • dieetadvisering

U kunt de bijdrage aanvragen met het declaratieformulier zorgverleners (11-05-2022, pdf, 513 kB).

Fysiotherapie

Als fysiotherapeut krijgt u voor patiënten ouder dan 18 jaar geen bijdrage voor de eerste 20 behandelingen. Vanaf de 21e behandeling is vergoeding mogelijk. Maar alleen als de aandoening voorkomt op bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering.

Stuur bij uw declaratie een factuuroverzicht mee van de eerste 20 behandelingen. Daaruit moet blijken dat deze al zijn betaald.

Logopedie

Als logopedist kunt u een bijdrage krijgen. Maar alleen als u medisch noodzakelijke zorg heeft geleverd volgens de Zorgverzekeringswet.

Uw declaratie moet voldoen aan de volgende eisen:

 • u stuurt een verwijsbrief van een huisarts, jeugdarts of kinderarts mee
 • uit de factuur blijkt duidelijk om wat voor medische stoornis het gaat
 • bij een taalontwikkelingsstoornis (TOS) gebruikt u de code 3100 

Voldoen declaraties hier niet aan? Dan kunnen we ze helaas niet verwerken.  

De volgende behandelingen komen bijvoorbeeld niet voor vergoeding in aanmerking:

 • dyslexie
 • taalachterstand door een dialect
 • taalachterstand door een andere moedertaal 

Voordat u zorg gaat geven heeft u een contract met ons nodig

Wilt u als GGZ-instelling een beroep doen op de regeling onverzekerbare vreemdelingen? Alleen instellingen waarmee we een contract hebben afgesloten, kunnen dat doen. Wij sluiten alleen contracten met GGZ-instellingen waar onverzekerbare vreemdelingen zorg krijgen.

Wilt u GGZ-zorg gaan verlenen aan een onverzekerbare vreemdeling? Sluit dan eerst een contract met ons af. Lees meer over het afsluiten van een contract.

Kosten declareren

Vraag de bijdrage aan met het declaratieformulier zorgverleners (11-05-2022, pdf, 513 kB). Doe dit binnen 12 maanden na de zorgdatum.

Let op

Wij sluiten alleen contracten met instellingen. Levert u als zelfstandig zorgverlener Wlz- of GGZ-zorg? Dan kunt u met ons geen contract afsluiten. Daarom kunt u ook geen zorg bij ons declareren.

Lees hier hoe u vanaf 2022 via het Zorgprestatiemodel (ZPM) declareert

Voordat u zorg gaat geven heeft u een contract met ons nodig
Wilt u als Wlz-instelling een beroep doen op de regeling? Alleen instellingen waarmee we een contract hebben afgesloten, kunnen dat doen. Wij sluiten alleen contracten met Wlz-instellingen waar onverzekerbare vreemdelingen zorg krijgen.

Wilt u Wlz-zorg gaan verlenen aan een onverzekerbare vreemdeling? Sluit dan eerst een contract met ons af. Lees meer over het afsluiten van een contract.

Kosten declareren

Vraag de bijdrage aan met het declaratieformulier zorgverleners (11-05-2022, pdf, 513 kB). Doe dit binnen 12 maanden na de einddatum van de DBC.

Let op

Wij sluiten alleen contracten met instellingen. Levert u als zelfstandig zorgverlener Wlz-zorg? Dan kunt u met ons geen contract afsluiten. Daarom kunt u ook geen zorg bij ons declareren.

Wilt u als leverancier van hulpmiddelen een beroep doen op de regeling onverzekerbare vreemdelingen? Sluit dan eerst een contract met ons af. Lees meer over het afsluiten van een contract.

Kosten declareren

De bijdrage vraagt u aan met het declaratieformulier zorgverleners (11-05-2022, pdf, 513 kB). Een bijdrage aanvragen doet u binnen 12 maanden na de datum waarop u het hulpmiddel heeft geleverd.

Overige informatie

Deze landentabel kunt u gebruiken bij het invullen van het declaratieformulier regeling onverzekerbare vreemdelingen. U vindt in deze tabel de landcode die u moet invullen bij de nationaliteit van de onverzekerbare vreemdeling.

​Bekijk de landentabel

A
Aalsmeer, Apotheek van der Mooren BV, 1431 HP
Aalten, Benu Apotheek De Weef, 7121 DM
Albasserdam, DOK 11 Apotheek, 2951 BS
Alkmaar, Apotheek De Mare BV, 1826 BC
Almelo, BENU Apotheek Windmolenbroek, 7609 PT
Almere, Apotheek De Brug 24/7, 1315 RA
Alphen aan den Rijn, BENU Apotheek Kerk En Zanen, 2408 LA
Amersfoort, BENU Apotheek Vathorst, 3826 EM
Amstelveen, BENU Apotheek Middenwaard, 1188 BZ
Amstenrade, VAL- Apotheek Amstenrade, 6436 AS
Amsterdam, Medicijnman Apotheken Amsterdam bv, 1017 VR
Amsterdam, Apotheek Caleidoscoop, 1068 EV
Amsterdam, Sumatra apotheek BV, 1094 NJ
Amsterdam, Regio Apotheek Amsterdam Ganzenhoef bv, 1103 TT
Amsterdam, BENU Apotheek Wester, 1057 DZ
Apeldoorn, BENU Apotheek De Groene Hoven, 7316 PA
Apeldoorn, BENU Apotheek Dokzuid, 7333 GZ
Apeldoorn, BENU Apotheek De Heeze, 7335 AV
Appingedam, Apotheek Salentijn B.V., 9902 DA
Arnhem, BENU Apotheek Burgemeesterswijk, 6814 HC
Arnhem, BENU Apotheek Musis, 6828 CV
Arnhem, BENU Apotheek Slochterenweg, 6835 DZ
Assen, BENU Apotheek Noorderpark, 9402 JR
 
B
Baarn, BENU Apotheek Oosterstraat, 3742 SK
Badhoevedorp, BENU Apotheek Badhoevedorp, 1171 EA
Bedum, BENU Apotheek Bedum, 9781 NR
Beek, VAL-Apotheek Beek, 6191 DA
Beek en Donk, Apotheek Beek en Donk BV, 5741 AR
Bemmel, BENU Apotheek Teselaar, 6681 BG
Bergen op Zoom, BENU Apotheek Bergen op Zoom Centrum, 4611 NR
Bergschenhoek, Apotheek Bergschenhoek BV, 2661CD
Best, Apotheken Best b.v., 5271 RA
Bleiswijk, Mediq Pharma Services, 2665 NZ
Bodegraven, BENU Apotheek Bodegraven, 2411 BM
Bolswaard, BENU Apotheek Bolswaard, 8701 JA
Borger, Apotheek de Vriendschap Borger B.V., 9531 AB
Borne, Apotheek Dana, 7622 MB
Boxmeer, Apotheek Boxmeer, 5831 ZZ
Breda, BENU Apotheek Breda Centrum, 4811 TC
Breda, BENU Apotheek Tuinzigt, 4814 HK
Breda, BENU Apotheek Bredero, 4819 HH
Brielle, Apotheek Medisch Centrum Brielle, 3232 HA
Brunssum, BENU Apotheek Oud-Brunssum, 6441 CD
Bunde, VAL-Apotheek Bunde, 6241 CL
Bunschoten, Apotheek Ambix (Ampel B.V.), 3752 HR
Bussum, BENU Apotheek Koning & Mooy, 1404 BR
 
C
Capelle aan den IJssel, BENU Apotheek Rozenburcht, 2902 BW
Castricum, Apotheek Geesterduin, 1902 CD
 
D
De Meern, Mediq Pharma Services, 3454 PV
Delfgauw, Apotheek Delfgauw B.V., 2645 EX
Delft, Hof van Delft Apotheek, 2611 AL
Delfzijl, Apotheek Neptunus, 9934 BP
Den Bosch, BENU Apotheek Den Bosch Oost, 5213 HX
Den Bosch, Zanob BV, 5223 GZ
Den Bosch, BENU Apotheek Laakkwartier, 2523 CE
Den Haag, Haagse Transvaal en Sport Apotheek B.V., 2572 GC
Den Haag, BENU Apotheek Moerwijk, 2531 HE
Den Haag, BENU Apotheek Wateringse Veld, 2548 CH
Den Haag, BENU Apotheek De Wasserij, 2571 BK
Den Helder, BENU Apotheek Beatrixstraat, 1781 EP
Deurne, BENU Apotheek Deurne, 5751 CB
Deventer, Apotheek Meindersma, 7412 AN
Diemen, Samenwerkende Diemer Apotheken BV, 1111 GV
Dieren, BENU Apotheek Dieren, 6951 CM
Diever, Apotheekhoudende Huisartsen Diever, 7981 EM
Dirksland, BENU Apotheek Dirksland, 3247 BA
Doesburg, Apotheek de Linie, 6982 AZ
Doetinchem, BENU Apotheek De Huet, 7006 NH
Dongen, Apotheek Racamy, 5104 JT
Dordrecht, BENU Apotheek Eureka, 3311 JG
Dordrecht, BENU Apotheek Wantij, 3312 GP
Drachten, Apotheek de Wiken, 9202 GN
Driebergen-Rijsenburg, Apotheek de Bosrand, 3971MH
Dronten, MedicijnEnZorg Flevoland B.V., 8251 KC
Duiven, BENU Apotheek de Linde, 6922 JA
 
E
Ede, Apotheek Veldhuizen, 6714 DP
Eibergen, BENU Apotheek Eibergen, 7151 AH
Eindhoven, Apotheek Engelsbergen, 5616 EE
Eindhoven, Apotheek Ridas, 5654 LL
Eindhoven, BENU Apotheek Achtse Barrier, 5627 RE
Eindhoven, BENU Apotheek Cassandraplein, 5631 BB
Emmen, Vriendschap B.V., 7811 GV
Enkhuizen, BENU Apotheek Molenweg, 1601 SR
Enschede, Medsen Apotheek Jassies, 7514 DZ
Epe, BENU Apotheek Noord Veluwse, 8162 AK
Ermelo, Apotheek Ermel, Centrum, 3851 NK
Etten-Leur, BENU Apotheek De Wiek, 4873 GW
Eygelshoven, BENU Apotheek Eygelshoven, 6471 JL
 
G
Geertruidenberg, BENU Apotheek Brandepoort, 4931 DH
Geldrop, BENU Apotheek Geldrop, 5664 GG
Gemert, BENU Apotheek Lindner, 5421 KW
Gennep, Medsen Apotheek Gennep, 6591 BA
Goirle, BENU Apotheek Goirle Centrum, 5051 NK
Gorinchem, BENU Apotheek Colvenier, 4205 JN
Gorredijk, Gorredijkse Apotheek bv, 8401 PA
Gouda, Apotheek Rond, 2804 XC
Groningen, Apotheek Hanzeplein, 9713 GW
Groningen, Apotheek Oosterpoort, 9724 ET
Groningen, BENU Apotheek Groningen, 9743 ES
Grootebroek, apotheek Stede Broec bv, 1613 KL
Gulpen, VAL-Apotheek Gulpen, 6271 AC
 
H
Hendrik-Ido-Ambacht, Medsen Apotheek Nilling, 3341 EB
Haaren, BENU Apotheek Haaren, 5076 BA
Haelen, Val-Apotheek Haelen, 6081 AZ
Hardenberg, Apotheek Kooiker, 7771 BW
Harderwijk, BENU Apotheek Stadsweiden, 3844 HR
Haren, BENU Apotheek Haren, 9752 BR
Heemskerk, Apotheek Medistate, 1962 AL
Heerenveen, BENU Apotheek Heerenveen, 8446 CD
Heerhugowaard, Apotheek Centrumwaard, 1701 ER
Heerlen, BENU Apotheek Bongerd, 6411 JL
Heesch, BENU Apotheek Heesch, 5384 BJ
Helmond, BENU Apotheek 'T Heelhuis, 5701 ZZ
Hengelo , Apotheek Koop, 7557 VW
Hillegom, BENU Apotheek Hillegom, 2181 EM
Hilvarenbeek, Apotheek Beekdal, 5081 XJ
Hilversum, Medsen Apotheek Stephenson, 1222 NV
Hoevelaken, BENU Apotheek Hoevelaken, 3871 AR
Hoofddorp, BENU Apotheek Overbos, 2134 SX
Hoogerheide, Pharmades Apotheek, 4631 MC
Hoogeveen, BENU Apotheek Eikstaete, 7901 AT
Hoogezand, BENU Apotheek Gorecht, 9603 AE
Hoorn, BENU Apotheek Hoorn, 1621 GL
Horst, VAL-Apotheek Horst, 5961 GN
Houten, Boots Apotheek Het Oude Dorp, 3991 DK
Huizen, Apotheek Wassenaar, 1273 JP
 
I
IJmuiden, IJmuider Apotheek Ledeboer, 1972 ER
IJsselstein, BENU Apotheek Nieuwpoort, 3401 RJ
Joure, BENU Apotheek Joure, 8501 BZ
 
K
Katwijk, De Katwijkse Apotheek, 2225 PJ
Kloosterzande, BENU Apotheek Kloosterzande-Zaamslag Bv, 4587 CB
 
L
Landgraaf, BENU Apotheek Waubach, 6374 HH
Landsmeer, BENU Apotheek Landsmeer, 1121 JB
Leek, BENU Apotheek Vredewold, 9351 AP
Leerdam, BENU Apotheek Lingensteyn, 4141 GH
Leeuwarden, Red Pharmair B.V. Apotheek Sonnega, 8911 KX
Leeuwarden, BENU Apotheek Aldlan, 8935 RK
Leiden, Centraal Apotheek Leiden , 2311 CS
Leiderdorp, BENU Apotheek Ommedijk, 2353 GP
Leidschendam, BENU Apotheek Bachlaan, 2264 WC
Lelystad, BENU Apotheek 't Woud, 8225 SB
Leusden, Apotheek De Hamershof, 3831 ND
Lichtenvoorde, Alphega Apotheek Lichtenvoorde, 7131 DJ
Losser, BENU Apotheek Teylers, 7581 AR
 
M
Maastricht, BENU Apotheek Nazareth, 6222 VE
Maastricht, BENU Apotheek Heugem, 6229 AV
Made, BENU Apotheek Made, 4921 LC
Malden, Service Apotheek Malden, 6581 BG
Margraten, VAL- Apotheek Margraten, 6269 CA
Meerssen, VAL-Apotheek Meerssen, 6231 EB
Meppel, BENU Apotheek Oosterboer, 7943 HE
Middelburg, BENU Apotheek Dauwendaele, 4337 JH
 
N
Neerbeek, VAL- Apotheek Neerbeek, 6191 GM
Nieuwegein, Apotheek Nieuwegein, 3431 GA
Nieuwerkerk ad IJssel, Apotheek Dorrestein, 2912 BC
Nijkerk, Apotheek Corlaer, 3863 HV
Nijmegen, Apotheek Beckers, 6524 DL
Nijmegen, BENU Apotheek 'T Weeshuis, 6511 CJ
Nijmegen, BENU Apotheek Oud-West, 6541 RR
Noordwijk, Duinrand Apotheek, 2201 TL
Noordwijkerhout, Apotheek de Schelft, 2211 HW
Nuth, VAL-Apotheek Nuth, 6361 CB
 
O
Odijk, BENU Apotheek Odijk, 3984 KG
Oisterwijk, Apotheek De Voorste Stroom, 5062 JW
Oostburg, Apotheek Oostburg, 4501 AJ
Oosterhout, BENU Apotheek Slotjesveste, 4902 ZC
Oostzaan, BENU Apotheek De Kolk, 1511 GH
Oss, Apotheek Hofsteede BV, 5344 AM
Ouddorp, Apotheek Ouddorp, 3253 AC
Ouderkerk aan de Amstel, BENU Apotheek Aemstelwijck, 1191 BV
 
P
Panningen, BENU Apotheek Panningen, 5981 WT
Papendrecht, BENU Apotheek Westpolder, 3351 JM
Posterholt, BENU Apotheek Posterholt, 6061 EG
Purmerend, Kennedy Apotheek, 1443 EC
Putten, BENU Apotheek Da Costa, 3882 AH
 
R
Rijswijk, BENU Apotheek Steenvoorde, 2285 HR
Roden, De Rôner Apotheek bv, 9301 HR
Roosendaal, Apotheek Dunant, 4701 GZ
Rotterdam, Mathenesser Apotheek, 3022LC
Rotterdam, BENU Apotheek Wester, 3014 GJ
Rotterdam, BENU Apotheek Lange Hille, 3073 BK
Rotterdam, BENU Apotheek Het Lage Land, 3067 AC
Rotterdam, BENU Apotheek De Dijken, 3079 EW
Rucphen, BENU Apotheek Rucphen, 4715 EK
 
S
Schinveld, BENU Apotheek Schinveld, 6451 CD
'S-Hertogenbosch, Apotheek Basman BV., 5211 MN
Simpelveld, BENU Apotheek Simpelveld, 6369 AB
Sint Anthonis, Apotheek Sint Anthonis, 5845 BL
Sint Pancras, Apotheek Vroonermeer, 1834 DA
Sittard, VAL-Apotheek Sittard Zuid, 6131 KJ
Sliedrecht, Apotheek Hoogland, 3362 AA
Soest, BENU Apotheek Soest, 3768 ER
Someren, BENU Apotheek Someren, 5711 JE
Son, BENU Apotheek De Linden, 5691 DG
Stadskanaal, BENU Apotheek De Gele Klap, 9501 EW
Steenbergen, BENU Apotheek Steenbergen, 4651 AN
Steenwijk, BENU Apotheek Steenwijk, 8331 GK
Stein, VAL- Apotheek Stein, 6171 JA
Strijen, BENU Apotheek Strijen, 3291 EE
Surhuisterveen, BENU Apotheek Surhuisterveen, 9231 KT
 
T
Ter Apel, Apotheek de Vriendschap Ter Apel B.V., 9561 KA
Terneuzen, BENU Apotheek Epicurus, 4531 HL
Tiel, BENU Apotheek Teisterbant, 4006 EA
Tilburg, BENU Apotheek Korvelplein, 5025 JN
Tilburg, BENU Apotheek Wilhelminapark, 5041 EJ
Tilburg, BENU Apotheek Jan Heijns, 5041 GB
Tilburg, BENU Apotheek Oud Noord, 5041 NH
Tubbergen, Apotheek Tubbergen, 7651 CZ
Twello, BENU Apotheek Twello, 7391 BT
 
U
Uden, RegioApotheek Bernhoven, 5406 PT
Uithoorn, BENU Apotheek Zijdelwaard, 1422 DL
Utrecht, Apotheek Buijs, 3521 GR
Utrecht, BENU Apotheek De Meern, 3454 HA
Utrecht, BENU Apotheek Neckardreef, 3562 CN
Utrecht, BENU Apotheek Overvecht, 3562 KH
Utrecht, BENU Apotheek Carnegiedreef, 3563 AA
 
V
Vaals, VAL-Apotheek Vaals, 6291 ET
Valkenburg, BENU Apotheek Starmans, 6301 EB
Varsseveld, BENU Apotheek Varsseveld BV, 7051 AX
Veenendaal, BENU Apotheek Veenendaal Centrum, 3901 AD
Veghel, BENU Apotheek Van Rijn, 5461 KS
Veldhoven, BENU Apotheek De Ligt, 5503 CA
Venlo, BENU Apotheek Withuisveld, 5914 AS
Venray, BENU Apotheek Antoniusveld, 5803 AC
Vinkeveen, Apotheek Vinkeveen, 3645 EX
Vlaardingen, BENU Apotheek Van Hogendorplaan, 3135 BC
Vlissingen, BENU Apotheek Vlissingen, 4381 LV
Voerendaal, VAL- Apotheek Voerendaal, 6367 TM
Voorhout, Apotheek Voorhout, 2215 KM
Voorschoten, Hofland Apotheek, 2253 TS
Voorthuizen, BENU Apotheek Voorthuizen, 3781 CL
Vorden, BENU Apotheek Vorden, 7251 DK
Vries, Apotheek Vries, 9481 AH
Vroomshoop, BENU Apotheek Vroomshoop, 7681 EP
Vught, BENU Apotheek Willekens, 5261 EK
 
W
Waddinxveen, Apotheek van den Dries, 2743 KE
Wageningen, Alphega Churchill Apotheek, 6706 EA
Wervershoof, BENU Apotheek Wervershoof, 1693 EK
Westerbork, Westerborkse apotheek, 9431 BJ
Westervoort, BENU Apotheek Rozet, 6932 NA
Wezep, BENU Apotheek Wezep, 8091 KS
Wijchen, BENU Apotheek Wijchen Centrum, 6602 DB
Wijk Bij Duurstede, Medsen Apotheek Dorestede, 3961 VP
Winterswijk, BENU Apotheek Gasthuisstraat, 7101 DT
Wolvega, Apotheek De Griffioen, 8471 JK
Wormer, Apotheek Wormer, 1531 AN
Woubrugge, BENU Apotheek Woubrugge, 2481 AP
 
Z
Zaandam, BENU Apotheek Oostzijde, 1502 BG
Zaandam, BENU Apotheek Hoornseveld, 1503 XM
Zaandam, BENU Apotheek Poelenburg, 1504 KJ
Zandvoort, De Zandvoortse Apotheek, 2042 LR
Zeewolde, BENU Apotheek Zeewolde, 3891 ED
Zeist, BENU Apotheek Zeist West, 3704 EB
Zevenbergen, BENU Apotheek Zevenbergen Centrum, 4761 DC
Zoetermeer, Apotheek De Leyens BV, 2725 AR
Zoetermeer, BENU Apotheek Meerzicht, 2716 VA
Zoeterwoude, BENU Apotheek Het Groene Hart, 2381 CA
Zutphen, BENU Apotheek Nieuwstad, 7201 NS
Zwijndrecht, BENU Apotheek Nederhoven, 3334 SB
Zwolle, Apotheek Diezerpoort, 8021 BH
Zwolle, BENU Apotheek Centrum Zorg, 8011 JB
Zwolle, BENU Apotheek Smit-Adolfs, 8012 BM

A
Alkmaar, Noordwest Ziekenhuisgroep
Almelo, Stichting Ziekenhuisgroep Twente
Almere, De Kinderkliniek
Almere, Flevoziekenhuis
Amersfoort, Meander Medisch Centrum
Amstelveen, Stichting Ziekenhuis Amstelland
Amsterdam, Amsterdam UMC Locatie VU/AMC
Amsterdam, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis
Amsterdam, Diapriva Buitenveldert B.V.
Amsterdam, Stg. voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK)
Amsterdam, Stichting OLVG
Amsterdam, Stichting Reade
Amsterdam, BovenIJ Ziekenhuis
Amsterdam, Huid Medisch Centrum
Amsterdam, Stichting MRI Diagnostiek
Amsterdam, DC Klinieken
Amsterdam, Stichting Alert Diagnostisch Hartcentrum
Apeldoorn, Gelre Ziekenhuizen
Arnhem, Rijnstate Ziekenhuis
Arnhem, Klimmendaal Revalidatiespecialisten
 
B
Beetsterzwaag, Revalidatie Friesland
Beugen, Maasziekenhuis Pantein
Beverwijk, Rode Kruis Ziekenhuis
Beverwijk, Stichting Heliomare
Bilthoven, Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie ( SKION)
Bilthoven, Stichting Proctos Klinieken
Breda, Revant
Breda, Amphia
 
C
Capelle aan den IJssel, IJselland Ziekenhuis
 
D
Delft, Reinier de Graaf
Den Bosch, St. Jeroen Bosch Ziekenhuis
Den Haag, Haaglanden Medisch Centrum
Den Haag, Hagaziekenhuis
Den Haag, Basalt Revalidatie
Deventer, Deventer Ziekenhuis
Doetinchem, Slingeland Ziekenhuis
Dokkum, Stichting Oog en Welzijn
Dordrecht, Albert Schweitzer Ziekenhuis
Drachten, Ziekenhuis Nij Smellinghe
 
E
Ede, Ziekenhuis Gelderse Vallei
Eindhoven, Catharina Ziekenhuis
Eindhoven, Libra Revalidatie & Audiologie
Enschede, Het Roessingh
Enschede, Medisch Spectrum Twente
 
G
Geldrop , Da Vinci Kliniek
Geldrop , St. Anna Ziekenhuis
Goes, Admiraal De Ruyter Ziekenhuis B.V.
Goes, Hand & Pols Centrum/ Revalidatie
Gorinchem, Stichting Rivas Zorggroep
Gouda, Groene Hart Ziekenhuis
Groningen, Martini Ziekenhuis
Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen
 
H
Haarlem, Spaarne Gasthuis
Harderwijk, Ziekenhuis St Jansdal
Heerenveen, Ziekenhuis Tjongerschans
Heeze, Kempenhaeghe
Helmond, Elkerliek Ziekenhuis
Hengelo, Orthopedisch Centrum Oost Nederland (OCON)
Hilversum, Tergooi
Hoensbroek, Adelante
Hoofddorp, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN)
Hoofddorp, Vijf Meren Kliniek
Hoogeveen, Treant Zorggroep
Hoorn, Stichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland /Dijklander ziekenhuis
 
L
Leeuwarden, Medisch Centrum Leeuwarden
Leiden, LUMC
Leiderdorp, Alrijne Zorggroep
 
M
Maastricht, Maastricht UMC+/ Academisch Zkhs.
 
N
Nieuwegein, Stichting Sint Antonius Ziekenhuis
Nijmegen, Radboudumc
Nijmegen, St. Nijmeegs Interconfessioneel ziekenhuis Canisius-Wilhelmina
Nijmegen, Stichting Klinisch- Genetisch Centrum Nijmegen
 
O
Oss, Stichting Elyse Klinieken
 
R
Roermond, Stichting Laurentius Ziekenhuis
Roosendaal, Bravis Ziekenhuis
Rotterdam, Koninklijke Auris groep
Rotterdam, Maasstad Ziekenhuis
Rotterdam, Ikazia Ziekenhuis
Rotterdam, Diabater Nederland B.v.
Rotterdam, Capri Hartrevalidatie Rotterdam
Rotterdam, Rijndam Revalidatie
Rotterdam, Stichting Facial Harmony Clinics
Rotterdam, Het Oogziekenhuis Rotterdam
 
S
Schagen, Samen Woonzorggroep
Schiedam, St. Sint Franciscus Gasthuis Vlietland Groep
Sittard-Geleen, Zuyderland Medisch Centrum
Sneek, Stichting Antonius Ziekenhuis
 
T
Tiel, Ziekenhuis Rivierenland
Tilburg, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
 
U
Uden, Bernhoven BV
Utrecht, De Hoogstraat Revalidatie
Utrecht, Diakonessenhuis
Utrecht, Dianet
Utrecht, Stichting Axion Continu
Utrecht, UMC Utrecht
Utrecht, Stichting Cardiologie Centra Nederland
Utrecht, Dermatologisch Centrum Utrecht
 
V
Veldhoven, Maxima Medisch Centrum
Venlo, VieCuri Medisch Centrum
Vlissingen, MKA Groep BV (Kaakchirurgie)
 
W
Weert, Sunt Jans Gasthuis (SJG)
Winterswijk, Streekziekenhuis Koningin Beatrix
 
Z
Zaandam, Zaans Medisch Centrum
Zoetermeer, Lange Land Ziekenhuis
Zwolle, De Vogellanden
Zwolle, Isalaklinieken

A
Alkmaar, Amici
Alkmaar, Stichting Spoor 1
Almelo, Ziekenhuisgroep Twente PAAZ
Almere, Amethist Verslavingszorg Flevoland
Almere, BuurtzorgT B.V.
Amersfoort, Bosman GGZ
Amsterdam, Stichting Levvel
Amsterdam, GGD Amsterdam
Amsterdam, Stichting Arkin
Amsterdam, Stichting GGZ inGeest
Amsterdam, Stichting OLVG (PAAZ)
Amsterdam, Vish psychiatrisch praktijk
Amsterdam, Zorg & Maatschappelijke Ondersteuning ( ZENMO)
Amsterdam, FamilySupporters Bv
Arnhem, Evergreen-GGZ
Arnhem, HSK Groep
Assen, Stichting GGZ Drenthe
 
B
Balkbrug, CTP Veldzicht
Bilthoven, PSYTREC 2.0
Boekel, Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Oost Brabant
 
D
Delft, GGZ Delfland
Den Bosch, De Hemisfeer
Den Bosch, Osperon
Den Bosch, Reinier van Arkel Groep
Den Haag, GGZ reflection Haaglanden
Den Haag, Parnassia Groep
Den Haag, Synthese iGGZ B.V.
Den Haag, TGZ ( Transculturele Gezondheidszorg)
Deventer, Tactus verslavingszorg
Dordrecht, Stichting Yulius
Drachten, GGZ In de Bres
Drachten, Pi-groep
 
E
Eindhoven, GGz Eindhoven(GGzE)
Enschede, Mediant
 
G
Geleen, Amacura
Groningen, Forte GGZ
Groningen, Inter-Psy b.v.
Groningen, Stichting Terwille
Groningen, Verslavingszorg Noord Nederland
 
H
Halsteren, GGZ Westelijk Noord-Brabant
Heerhugowaard, GGZ Noord Holland Noord
Heerlen, Stichting Mondriaan
Hellevoetsluis , Stichting 1nP
Hilversum, Mentaalbeter
 
K
Kloetinge, Emergis
L,
Leeuwarden, Stichting GGZ Friesland
Leeuwarden, Stichting Fier
Leiden, PsyQLleiden
Leiden, Rivierduinen
 
M
Maastricht, EDT Maastricht
Maastricht, Mens GGZ
 
N
Nijmegen, Stichting Zorg en Kleur
 
O
Oegstgeest, Stichting ARQ Centrum '45
Oestgeest, Stichting ARQ Centrum '45
 
R
Renkum, Pro Persona
Roermond, MET GGZ
Rotterdam, FortaGroep B.V.
Rotterdam, Sanitas ( Gezondheidscentrum Aelbrechtskade)
Rotterdam, Stichting Pameijer/ Mozaïk
Rotterdam, Dr. D.J. Vinkers, Psychiater
 
S
Sittard- Geleen, Zuyderland
 
T
Tilburg, Stichting GGZ Breburg Groep
 
U
Utrecht, Lister
Utrecht, PHHaastrecht
 
V
Venray, Vincent van Gogh Instituut
Vlaardingen, CaleidoZorg
 
W
Warnsveld, Stichting Ggnet
 
Z
Zuidlaren, Lentis
Zwolle, Trajectum

A
Almelo, Stichting Buurtzorg Nederland
Almelo, TriviumMeulenbeltZorg
Almere, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
Almere , Zorggroep Almere
Amersfoort, Bosman GGZ
Amersfoort, Priva Zorg AWBZ bv
Amersfoort, s Heeren Loo
Amsterdam, Stichting Cordaan
Amsterdam, HVO Querido
Amsterdam, Stichting Zorggroep Amsterdam-Oost
Amsterdam, Amstelring
Amsterdam, Stichting Avicenne
Amsterdam, Stichting Wijkzorg Nederland
Amsterdam, Stichting Alice Thuiszorg
Apeldoorn, Stichting Verian
Arnhem, Iris Zorg
Arnhem, Zorg& Welzijn
 
B
Boxtel, Stichting Zorggroep Elde Maasduinen
Breda, SMO Breda ( Stichting Maatschappelijke Opvang)
 
D
De Steeg, Attent Zorg en Behandeling
De Steeg, Attent Zorg en Behandeling
Den Bosch, Stichting Vivent
Den Haag, Haagse Wijk en Woonzorg
Den Haag, Kessler Stichting
Den Haag, Respect Zorggroep/ Bosch en Duin
Den Haag, Stichting Good For You
Den Haag, Zorgbureau Homecare
Den Haag, Prima Zorg den haag
Den Haag, HVP Zorg
Den Haag, Al Fitrah Thuiszorg
Den Haag, Hofstad Zorg Groep B.V.
Diemen, CNC Zorg & Welzijn
Dordrecht, Confiar Zorg BV
Drachten, Stichting KwadrantGroep
 
E
Ede, Stichting Opella
Eindhoven, Archipel
Eindhoven, Zorgmed Thuiszorg
Elst, Stichting De Driestroom
Enschede, Stichting Livio
 
G
Gorinchem, Stichting Rivas Zorggroep
Gouda, Zorgpartners Midden Holland
Groesbeek, ZZG Zoprggroep
Groningen, Coöperatie Dichtbij
 
H
Haarlem, St. Zorgbalans
Hardenberg, Stichting Baalderborg Groep
Helmond, Savant Zorg
Hillegom, Thuiszorg Dichtbij Huis Bollenstreek
Hoogeveen, Beter Thuis Wonen Thuiszorg
Hoogeveen, Noord Ned. coöperatie van Zorgorg. ( NNCZ)
Houten, St. Ontmoeting
Huizen, E&G Zorg Nederland B.V.
Huizen, Stichting Koninklijke Visio
Huizen, L Zorg
 
L
Leiden, Libertas
Lelystad, Woonzorg Flevoland
 
M
Meppel, Stichting Zorggroep Noorderboog
 
N
Nieuwegein, Expertcare
Nijmegen, TVN Zorgt
Nijmegen, Stichting Zorg en Kleur
 
P
Purmerend, Stichting Evean Zorg
 
R
Rijswijk, Christina Zorg
Rijswijk , Stichting zorggroep Florence
Rotterdam, Stichting Centrum voor Dienstverlenging
Rotterdam, Lelie Zorggroep
Rotterdam, Stichting Humanitas
Rotterdam, Memorial Zorg
 
S
Sint-Michielsgestel, Stichting Kentalis Zorg
 
T
Terborg, Azora
Tilburg, Topaz
 
U
Utrecht, St. De Tussenvoorziening
Utrecht, St. Good 4 Life
Utrecht, Stichting Axioncontinu groep
Utrecht, Thuiszorg Hart voor Nederland B.V.
 
V
Varsseveld, Sensire
Voorburg, Thuiszorg Vida Care
 
W
Weert, Stichting Land van Horne
 
Z
Zeist, Stichting Bartiméus Sonneheerdt
Zeist, Jouw-Thuiszorg
Zoetermeer, Ipse de Bruggen
Zwolle, Trajectum
Zwolle, TSN Verzorging en Verpleging
Zwolle, Zorgspectrum Het Zand

A
Alkmaar, TekTeam
Amersfoort, Eemland Orthopedie Schoentechniek B.V.
Amsterdam, Hair Trends
Amsterdam, Livera Jeanet Berends
Amsterdam, Livit Orthopedie ( Voorheen Theeuwes)
Amsterdam, Sjoerd Appij Haarwerkspecialisten
Apeldoorn, Firma Pruis
Apeldoorn, ProReva BV
Arnhem, Elvea hulpmiddelen voor slechtzienden (low vision)
Arnhem, Fysio Tek
Assen, OIM Orthopedie
 
B
Bad Nieuweschans, Albers De Voetspecialisten
 
D
Delft, Van Dalen Orthopedie
Delft, Westland Orthopedie
Den Haag, Enginears
Den Haag, Ergra Low Vision
Den Haag, Haags Kunstogen Laboratorium BV
Den Haag, Haagse Kunstogen Laboratorium
Den Haag, Oorwerk B.V.
Den Haag, Praktijk Frédérique Bak
Den Haag, Van Dinter B.V.
Dordrecht, Schoonenberg Hoorcomfort
 
E
Eindhoven, Buchrnhornen
Eindhoven, Linde Healthcare
Enschede, Roessingh Revalidatie Techniek
 
G
Goirle, Total Care B.V.
Grave, Van de Laar Voet & Zorg
Groenekan, George In der Maur vof
Groningen, Brink Orthopedie
Groningen, MDS B.V.
 
H
Haarlem, Mathot Medische Speciaalzaken
Heerlen, Hanssen Footcare
Hoensbroek, Stichting Adelante Zorg
Houten, Sorgente
 
L
Lelystad, Medidis BV
 
M
Maastricht, MediReva
Mijdrecht, Stichting Haarwensen
 
N
Nieuw-Vennep, Multi Care Systems
Nijmegen, Harting Compressietherapie
Nijmegen, Visser Contactlenzen
 
O
Oss, Van Lent Systems
 
R
Rotterdam, Wittepoel Orthopedische Schoentechniek
 
S
Soest, Hilhorst hulpmiddelen
Spijkenisse, Oldekamp Medisch BV/Olmed
 
T
Tilburg, Van Dinter orthopedie
 
U
Utrecht, De 2e Stemwinkel B.V.
Utrecht, De Hoogstraat Orthopedietechniek
Utrecht, Lens
Utrecht, Medipoint
Utrecht, Mediq
Utrecht, Mediq DVN
Utrecht, Prinses Maxima Centrm. kinderoncologie + Apotheek
 
W
Woudenberg, Schwa-medico Nederland B.V.
 
Z
Zeewolde, Mercado Medic Nederland BV

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.