Regeling onverzekerbare vreemdelingen

Heeft u als zorgverlener medische zorg verleend aan een vreemdeling zonder verblijfsvergunning? En heeft u daarvoor kosten gemaakt? Dan kunt u een beroep doen op de regeling onverzekerbare vreemdelingen. Hieronder leest u hoe u een bijdrage kunt aanvragen voor de kosten. En in welke gevallen u dat kunt doen. 

Nieuws

Publicatiedatum: 4 maart 2022   Aangepast op: 21 april 2022

Het verlenen van medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt niet vergoed via de regeling onverzekerbare vreemdelingen.

Deze vergoeding gaat via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Dit betekent dat u voor de zorg die u verleent bij ons subisidie kunt aanvragen. Het ministerie van VWS heeft dit besloten.

Heeft u zorg verleend aan een Oekraïense vluchteling? Declareer dan via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Dit geldt ook voor apothekers.

Naar de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

Een bijdrage vragen aan het CAK

U kunt bij ons declareren als uw aanvraag aan de volgende voorwaarden voldoet:

 1. U bent zorgverlener of leverancier van hulpmiddelen.
 2. De geleverde zorg valt onder het basispakket van de Zorgverzekeringswet. Of onder de aanspraken van de Wet langdurige zorg.
 3. U heeft vastgesteld dat de zorg medisch noodzakelijk is.
 4. Wat medisch noodzakelijke zorg is, staat in de zorgverzekeringswet, artikel 122a, tweede lid, met uitzondering van zorg zoals beschreven in Artikel 3b.1 van het Besluit zorgverzekering. 
 5. Er is een (deels) onbetaalde rekening. De patiënt kan die niet betalen. Niemand anders kan dit voor hem of haar doen. 
 6. De patiënt is een onverzekerbare vreemdeling.

 

Een onverzekerbare vreemdeling is een persoon die:

 1. Illegaal in Nederland verblijft, of:
 2. Een aanvraag voor een verblijfsvergunning heeft gedaan, of:
 3. Bezwaar of beroep heeft gemaakt tegen een afgewezen aanvraag voor een reguliere verblijfsvergunning.

 

De regeling geldt niet voor:

 1. asielzoekers die verzekerd zijn via het COA
 2. Nederlanders
 3. inwoners van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten
 4. personen die een EU-lidstaat als nationaliteit hebben
 5. inwoners van IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk
 6. Vluchtelingen uit Oekraïne. Zorg aan Oekraïeners wordt vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

Beroepsgroepen die een contract nodig hebben

Voordat u zorg gaat verlenen aan een onverzekerbare vreemdeling heeft u een contract met ons nodig. De volgende beroepsgroepen hebben een contract nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding van zorgkosten: 
 • Apotheken
 • Ziekenhuizen (voor niet spoedeisende ziekenhuiszorg)
 • GGZ-instellingen
 • Wlz-instellingen
 • Leveranciers van hulpmiddelen

Welke zorgverleners hoeven geen contract af te sluiten?

 • Huisartsen
 • Paramedici
 • Tandartsen
 • Verloskundigen of kraamverzorgers

Contract aanvragen via ons contactformulier

U kunt met ons contactformulier een contract aanvragen.

Wij willen u vragen om de volgende gegevens mee te sturen in uw bericht: 

 • Naam van uw instelling, ziekenhuis, apotheek of praktijk
 • AGB-code
 • Uw vestigingsadres, of adres van het hoofdkantoor
 • Naam contactpersoon
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Datum sinds wanneer u zorg verleent (of wil gaan verlenen) aan een onverzekerbare vreemdeling

Als wij akkoord gaan, stellen wij aan de hand van deze gegevens een overeenkomst op. Deze sturen wij naar u op. 

Informatie per beroepsgroep

Let op

Heeft u zorg verleend aan een Oekraïense vluchteling? Declareer dan via de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden.

Vergoeding huisartsenzorg

Alle huisartsen kunnen een beroep doen op de regeling onverzekerbare vreemdelingen.

 • Wij vergoeden maximaal 80% van de oninbare vordering. Wij vergoeden op basis van de NZa-tarieven.
 • Voor een consult mag u het passantentarief rekenen. Wij vergoeden niet het tarief voor buitenlandse patiënten. 
 • Gaat het om een zwangerschap of bevalling? Dan is de vergoeding 100% van de onbetaalde kosten.

U kunt de bijdrage aanvragen met het declaratieformulier zorgverleners (11-05-2022, pdf, 513 kB).

Doorverwijzen naar ziekenhuis, apotheek en Wlz- of GGZ-instellingen

Wilt u een onverzekerbare vreemdeling voor geneesmiddelen en vervolgzorg doorverwijzen? Dat kan alleen naar apotheken, ziekenhuizen en instellingen waarmee wij een contract hebben. In de onderstaande lijsten leest u welke apotheken, ziekenhuizen en instellingen een contract met ons hebben. 

• Bekijk de lijst met gecontracteerde apotheken (16-02-2022, pdf, 294 kB)
• Bekijk de lijst met gecontracteerde ziekenhuizen (06-04-2022, pdf, 425 kB)
• Bekijk de lijst met gecontracteerde Wlz-instellingen (06-04-2022, pdf, 235 kB)
• Bekijk de lijst met gecontracteerde GGZ-instellingen (06-04-2022, pdf, 421 kB)

Let op

Heeft u zorg verleend aan een Oekraïense vluchteling? Declareer dan via de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden.
Alleen apotheken die een contract met ons hebben, kunnen een beroep doen op de regeling onverzekerbare vreemdelingen. Bij waarneming (avond, nacht, weekend) kan een niet-gecontracteerde apotheek de rekening indienen bij de gecontracteerde apotheek. 

Declareren bij Clearing House Apothekers, betaling door CAK

 • U dient uw declaratie in bij Clearing House Apothekers
 • Clearing House Apothekers beoordeelt de declaraties.
 • CAK betaalt de goedgekeurde declaraties. 

Binnen 12 maanden

De apotheek moet de declaratie binnen 12 maanden na de datum van de geleverde zorg indienen. Deze periode geldt in alle gevallen. 

Contract afsluiten

Werkt u in een gemeente waar wij nog geen contract met een apotheek hebben afgesloten? Sluit dan eerst een contract met ons af. Lees meer over het afsluiten van een contract.

Eigen betaling

De apotheek vraagt aan de onverzekerbare vreemdeling een eigen betaling van 5 euro per geneesmiddel. (uitgezonderd weekverpakkingen).

Alle ziekenhuizen kunnen een beroep doen op de regeling. Daarbij bestaat onderscheid tussen:

 • ziekenhuizen waarmee we een contract hebben: gecontracteerde ziekenhuizen 
 • ziekenhuizen waarmee we nog geen contract hebben: niet-gecontracteerde ziekenhuizen

Lees meer over ziekenhuiszorg

Alle verloskundigen en kraamverzorgenden kunnen een beroep doen op de regeling onverzekerbare vreemdelingen. Als verloskundige of kraamverzorgende kunt u een vergoeding krijgen van 100% van de oninbare vordering. Gebruik hiervoor het declaratieformulier zorgverleners (11-05-2022, pdf, 513 kB).

Doorsturen naar ziekenhuis

Verloskundigen kunnen patiënten die ziekenhuiszorg nodig hebben, doorsturen naar ieder ziekenhuis. Voor zwangerschap en bevalling is het namelijk niet noodzakelijk dat het ziekenhuis met ons een contract heeft.

Alle tandartsen kunnen een beroep doen op de regeling onverzekerbare vreemdelingen. Wij vergoeden alleen zorg die onder het basispakket van de Zorgverzekeringswet valt. Het gaat dan om:

 • tandheelkundige zorg aan patiënten jonger dan 18 jaar
 • volledig uitneembare prothetische voorzieningen
 • bijzondere tandheelkunde

Wij vergoeden 80% van de oninbare vordering. U vraagt deze aan met het declaratieformulier zorgverleners (11-05-2022, pdf, 513 kB).

Alle paramedici kunnen een beroep doen op de regeling onverzekerbare vreemdelingen. Wij vergoeden alleen zorg die onder het basispakket van de Zorgverzekeringswet valt bij:

 • fysiotherapie 
 • oefentherapie
 • logopedie
 • ergotherapie
 • dieetadvisering

U kunt de bijdrage aanvragen met het declaratieformulier zorgverleners (11-05-2022, pdf, 513 kB).

Fysiotherapie

Als fysiotherapeut krijgt u voor patiënten ouder dan 18 jaar geen bijdrage voor de eerste 20 behandelingen. Vanaf de 21e behandeling is vergoeding mogelijk. Maar alleen als de aandoening voorkomt op bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering.

Stuur bij uw declaratie een factuuroverzicht mee van de eerste 20 behandelingen. Daaruit moet blijken dat deze al zijn betaald.

Logopedie

Als logopedist kunt u een bijdrage krijgen. Maar alleen als u medisch noodzakelijke zorg heeft geleverd volgens de Zorgverzekeringswet.

Uw declaratie moet voldoen aan de volgende eisen:

 • u stuurt een verwijsbrief van een huisarts, jeugdarts of kinderarts mee
 • uit de factuur blijkt duidelijk om wat voor medische stoornis het gaat
 • bij een taalontwikkelingsstoornis (TOS) gebruikt u de code 3100 

Voldoen declaraties hier niet aan? Dan kunnen we ze helaas niet verwerken.  

De volgende behandelingen komen bijvoorbeeld niet voor vergoeding in aanmerking:

 • dyslexie
 • taalachterstand door een dialect
 • taalachterstand door een andere moedertaal 

Voordat u zorg gaat geven heeft u een contract met ons nodig

Wilt u als GGZ-instelling een beroep doen op de regeling onverzekerbare vreemdelingen? Alleen instellingen waarmee we een contract hebben afgesloten, kunnen dat doen. Wij sluiten alleen contracten met GGZ-instellingen waar onverzekerbare vreemdelingen zorg krijgen.

Wilt u GGZ-zorg gaan verlenen aan een onverzekerbare vreemdeling? Sluit dan eerst een contract met ons af. Lees meer over het afsluiten van een contract.

Kosten declareren

Vraag de bijdrage aan met het declaratieformulier zorgverleners (11-05-2022, pdf, 513 kB). Doe dit binnen 12 maanden na de zorgdatum.

Let op

Wij sluiten alleen contracten met instellingen. Levert u als zelfstandig zorgverlener Wlz- of GGZ-zorg? Dan kunt u met ons geen contract afsluiten. Daarom kunt u ook geen zorg bij ons declareren.

Lees hier hoe u vanaf 2022 via het Zorgprestatiemodel (ZPM) declareert

Voordat u zorg gaat geven heeft u een contract met ons nodig
Wilt u als Wlz-instelling een beroep doen op de regeling? Alleen instellingen waarmee we een contract hebben afgesloten, kunnen dat doen. Wij sluiten alleen contracten met Wlz-instellingen waar onverzekerbare vreemdelingen zorg krijgen.

Wilt u Wlz-zorg gaan verlenen aan een onverzekerbare vreemdeling? Sluit dan eerst een contract met ons af. Lees meer over het afsluiten van een contract.

Kosten declareren

Vraag de bijdrage aan met het declaratieformulier zorgverleners (11-05-2022, pdf, 513 kB). Doe dit binnen 12 maanden na de einddatum van de DBC.

Let op

Wij sluiten alleen contracten met instellingen. Levert u als zelfstandig zorgverlener Wlz-zorg? Dan kunt u met ons geen contract afsluiten. Daarom kunt u ook geen zorg bij ons declareren.

Wilt u als leverancier van hulpmiddelen een beroep doen op de regeling onverzekerbare vreemdelingen? Sluit dan eerst een contract met ons af. Lees meer over het afsluiten van een contract.

Kosten declareren

De bijdrage vraagt u aan met het declaratieformulier zorgverleners (11-05-2022, pdf, 513 kB). Een bijdrage aanvragen doet u binnen 12 maanden na de datum waarop u het hulpmiddel heeft geleverd.

Overige informatie

Deze landentabel kunt u gebruiken bij het invullen van het declaratieformulier regeling onverzekerbare vreemdelingen. U vindt in deze tabel de landcode die u moet invullen bij de nationaliteit van de onverzekerbare vreemdeling.

​Bekijk de landentabel

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.