Regeling onverzekerbare vreemdelingen

Heeft u  als zorgverlener medische zorg verleend aan een vreemdeling zonder verblijfsvergunning? En heeft u daarvoor kosten gemaakt? Dan kunt u een beroep doen op de regeling onverzekerbare vreemdelingen. Hieronder leest u hoe u een bijdrage kunt aanvragen voor de kosten. En in welke gevallen u dat kunt doen. 

Een bijdrage vragen aan het CAK

U kunt bij ons declareren als uw aanvraag aan de volgende voorwaarden voldoet:

 1. U bent zorgverlener.
 2. De geleverde zorg valt onder het basispakket van de Zorgverzekeringswet. Of onder de aanspraken van de Wet langdurige zorg.
 3. U heeft bepaald dat de zorg medisch noodzakelijk is.
 4. Er is een (deels) onbetaalde rekening. De patiënt kan die niet betalen. Niemand anders kan dit voor hem of haar doen. 
 5. De patiënt is een onverzekerbare vreemdeling.

 

Een onverzekerbare vreemdeling is een persoon die:

 1. Illegaal in Nederland verblijft, of:
 2. Een aanvraag voor een verblijfsvergunning heeft gedaan, of:
 3. Bezwaar of beroep heeft gemaakt tegen een afgewezen aanvraag voor een reguliere verblijfsvergunning.

 

De regeling geldt niet voor:

 1. asielzoekers die verzekerd zijn via het COA
 2. Nederlanders
 3. inwoners van Aruba, Curaçao en Sint Maarten
 4. mensen die een EU-lidstaat als nationaliteit hebben
 5. inwoners van IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland

Informatie per beroepsgroep

Alle huisartsen kunnen een beroep doen op de regeling onverzekerbare vreemdelingen.

 • Wij vergoeden dan maximaal 80% van de oninbare vordering. Voor een consult mag u het passantentarief rekenen.
 • Gaat het om een zwangerschap of bevalling? Dan is de vergoeding 100% van de onbetaalde kosten.

U kunt de bijdrage aanvragen met het declaratieformulier zorgverleners (28-09-2018, pdf, 517 kB).

Doorverwijzen naar ziekenhuis of apotheek

Wil u kunt een onverzekerbare vreemdeling voor geneesmiddelen en ziekenhuiszorg doorverwijzen? Dat kan alleen naar apotheken en ziekenhuizen waarmee wij een contract hebben.

• Bekijk de lijst met gecontracteerde apotheken (15-06-2021, pdf, 496 kB)
• Bekijk de lijst met gecontracteerde ziekenhuizen (15-10-2020, pdf, 416 kB)

Alleen apotheken die een contract met ons hebben, kunnen een beroep doen op de regeling onverzekerbare vreemdelingen. Bij waarneming (avond, nacht, weekend) kan een niet-gecontracteerde apotheek de rekening indienen bij de gecontracteerde apotheek. 

Betaling door CAK

Tot en met 2020 beoordeelt en betaalt Clearing House Apothekers declaraties.
Vanaf 1 januari 2021 geldt:

 • Clearing House Apothekers beoordeelt de declaraties.
 • CAK betaalt de goedgekeurde declaraties. 

Binnen 12 maanden

De apotheek moet de declaratie binnen 12 maanden na de datum van de geleverde zorg indienen. Deze periode geldt in alle gevallen. 

Contract afsluiten

Werkt u in een gemeente waar wij nog geen contract met een apotheek hebben afgesloten? Neem dan contact met ons op over het afsluiten van een overeenkomst.

Eigen betaling

De apotheek vraagt aan de onverzekerbare vreemdeling een eigen betaling van 5 euro per geneesmiddel (01-01-2017, pdf, 193 kB) (uitgezonderd weekverpakkingen).

Alle ziekenhuizen kunnen een beroep doen op de regeling. Daarbij bestaat onderscheid tussen:

 • ziekenhuizen waarmee we een contract hebben: gecontracteerde ziekenhuizen 
 • ziekenhuizen waarmee we nog geen contract hebben: niet-gecontracteerde ziekenhuizen

Lees meer over ziekenhuiszorg

Alle verloskundigen en kraamverzorgenden kunnen een beroep doen op de regeling onverzekerbare vreemdelingen. Als verloskundige of kraamverzorgende kunt u een vergoeding krijgen van 100% van de oninbare vordering. Gebruik hiervoor het declaratieformulier zorgverleners (28-09-2018, pdf, 517 kB).

Doorsturen naar ziekenhuis

Verloskundigen kunnen patiënten die ziekenhuiszorg nodig hebben, doorsturen naar ieder ziekenhuis. Voor zwangerschap en bevalling is het namelijk niet noodzakelijk dat het ziekenhuis met ons een contract heeft.

Alle tandartsen kunnen een beroep doen op de regeling onverzekerbare vreemdelingen. Wij vergoeden alleen zorg die onder het basispakket van de Zorgverzekeringswet valt. Het gaat dan om:

 • tandheelkundige zorg aan patiënten jonger dan 18 jaar
 • volledig uitneembare prothetische voorzieningen
 • bijzondere tandheelkunde

De bijdrage is 80% van de oninbare vordering. U vraagt deze aan met het declaratieformulier zorgverleners (28-09-2018, pdf, 517 kB).

Alle paramedici kunnen een beroep doen op de regeling onverzekerbare vreemdelingen. Wij geven alleen een bijdrage voor zorg die onder het basispakket van de Zorgverzekeringswet valt bij:

 • fysiotherapie 
 • oefentherapie
 • logopedie
 • ergotherapie
 • dieetadvisering

U kunt de bijdrage aanvragen met het declaratieformulier zorgverleners (28-09-2018, pdf, 517 kB).

Fysiotherapie

Als fysiotherapeut krijgt u voor patiënten ouder dan 18 jaar geen bijdrage voor de eerste 20 behandelingen. Vanaf de 21e behandeling is vergoeding mogelijk. Maar alleen als de aandoening voorkomt op bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering.

Stuur bij uw declaratie een factuuroverzicht mee van de eerste 20 behandelingen. Daaruit moet blijken dat deze al zijn betaald.

Logopedie

Als logopedist kunt u een bijdrage krijgen. Maar alleen als u medisch noodzakelijke zorg heeft geleverd volgens de Zorgverzekeringswet.

Uw declaratie moet voldoen aan de volgende eisen:

 • u stuurt een verwijsbrief van een huisarts, jeugdarts of kinderarts mee
 • uit de factuur blijkt duidelijk om wat voor medische stoornis het gaat
 • bij een taalontwikkelingsstoornis (TOS) gebruikt u de code 3100 

Voldoen declaraties hier niet aan? Dan kunnen we ze helaas niet verwerken.  

De volgende behandelingen komen bijvoorbeeld niet voor vergoeding in aanmerking:

 • dyslexie
 • taalachterstand door een dialect
 • taalachterstand door een andere moedertaal 

Wilt u als Wlz- of GGZ-instelling een beroep doen op de regeling? Alleen instellingen waarmee we een contract hebben afgesloten, kunnen dat doen. Wij sluiten alleen contracten met Wlz- en GGZ-instellingen waar onverzekerbare vreemdelingen zorg krijgen. Instellingen die Wlz- of GGZ-zorg gaan verlenen, kunnen vooraf contact met ons opnemen.

Vraag de bijdrage aan met het declaratieformulier zorgverleners (28-09-2018, pdf, 517 kB). Doe dit binnen 12 maanden na de einddatum van de DBC.

Let op

Wij sluiten alleen contracten met instellingen. Levert u als zelfstandig zorgverlener Wlz- of GGZ-zorg? Dan kunt u met ons geen contract afsluiten. Daarom kunt u ook geen zorg bij ons declareren.

Wilt u als leverancier van hulpmiddelen een beroep doen op de regeling onverzekerbare vreemdelingen? Dat kan alleen als u een contract met ons heeft afgesloten. Neem voor meer informatie contact met ons op.

De bijdrage vraagt u aan met het declaratieformulier zorgverleners (28-09-2018, pdf, 517 kB). Een bijdrage aanvragen doet u binnen 12 maanden na de datum waarop u het hulpmiddel heeft geleverd.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.