Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

Per 1 maart 2017 kunt u als zorgverlener uw kosten voor geleverde zorg aan een onverzekerde declareren. Voorwaarde is wel dat de betrokken persoon verzekeringsplichtig is voor de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Het CAK toetst de subsidieaanvragen en betaalt de zorgverleners uit. GGD en gemeente zetten zich in om verdere hulp te bieden aan de onverzekerde.

Formulieren

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u via het centrale meldpunt melding maken van de geleverde zorg. Dit kan uiterlijk op de dag na de dag dat u de zorg heeft verleend. 

 • Aanvraagformulier (04-10-2017, pdf, 85 kB)
  Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen voor oninbare kosten van zorg die u heeft verleend aan onverzekerden met een verzekeringsplicht. U moet wel voldoen aan de voorwaarden.
 • Declaratieformulier (04-10-2017, pdf, 77 kB)
  Vul per zorgverrichting een declaratieformulier in voeg dit formulier bij uw aanvraag.

Meer informatie over het aanvragen van subsidie

Let op
U kunt deze formulieren niet gebruiken voor de vergoeding van zorg aan onverzekerbare vreemdelingen.

 

Met het toestemmingsformulier geeft de onverzekerde u als zorgverlener uitdrukkelijk toestemming voor het verstrekken van zijn persoonsgegevens. Zonder deze toestemming kunt u geen subsidie bij ons aanvragen.

Let op
Het toestemmingsformulier is voor uw eigen administratie. Stuur dit formulier niet naar het CAK.

Met een DAEB-overeenkomst wordt de medisch noodzakelijke zorg die u heeft geleverd een dienst van algemeen economisch belang (DAEB). Hierna kunt u de kosten voor deze zorg bij ons declareren.

Waarom een overeenkomst DAEB nodig?

Het CAK voert de subsidieregeling onverzekerde verzekeringsplichtigen uit. Het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden is aangewezen als een dienst van algemeen economisch belang (DAEB). Daarom geeft de overheid daar een subsidie voor. Met die subsidie kunnen wij de zorgkosten vergoeden.

U sluit een DAEB-overeenkomst af met het CAK. De medisch noodzakelijke zorg wordt zo een DAEB. Hierna kunt u de kosten voor deze zorg bij ons declareren.

Subsidieregeling

Het doel van deze subsidieregeling is dat u zorgkosten die u heeft gemaakt voor onverzekerde verzekeringsplichtigen vergoed krijgt. Omdat het om verzekeringsplichtige personen gaat, nemen de GGD en de gemeente het over om deze mensen hulp te bieden. De gemeente zet alles in gang om hen weer verzekerd te krijgen. En biedt eventueel vervolghulp aan, zoals een uitkering en huisvesting.

De regeling is onderdeel van een programma vanuit de overheid om de onverzekerdenproblematiek aan te pakken. Het gaat hierbij om een kwetsbare groep mensen die verzekeringsplichtig is, maar geen zorgverzekering heeft.

Een deel van de onverzekerde verzekeringsplichtigen betreft burgers die zorg mijden en de verzekeringsplicht ontduiken. Een ander deel bestaat uit mensen uit andere lidstaten van de Europese Unie die verzekeringsplichtig zijn: ze wonen of werken hier, maar hebben zich niet verzekerd.

Voor wie geldt de regeling niet?

 • Asielzoekers, militairen en gemoedsbezwaarden.
 • Wanbetalers. Deze groep is bekend bij overheid en zorgverzekeraars en blijft altijd verzekerd voor de basiszorg.
 • Onverzekerbare vreemdelingenZij kunnen geen zorgverzekering afsluiten en moeten zorgkosten zelf betalen. Als zij dat niet kunnen, kan de zorgverlener een bijdrage vragen aan het CAK.

Wilt u meer weten over de verzekeringsplicht in Nederland? Lees dan de informatie over de verzekeringsplicht op de pagina's voor klanten.

Subsidie aanvragen

Deze nieuwe subsidieregeling is voor alle zorgverleners in de 1e en 2e lijn. Zorgverleners maken zorgkosten voor onverzekerde verzekeringsplichtigen, omdat zij verplicht zijn noodzakelijke zorg te leveren. Met deze regeling kunt u als zorgverlener de kosten voor geleverde zorg declareren.

Zorg die in het basispakket zit, kunt u declareren. De subsidieregeling is op 1 maart 2017 ingegaan. Dit betekent dat u alleen zorg kunt declareren die is gestart vanaf 1 maart 2017. Voorwaarde is wel dat de onverzekerde de rekening niet zelf (gedeeltelijk) kan betalen. 

Lees meer over de voorwaarden van deze regeling.

U heeft als zorgverlener medisch noodzakelijke zorg verleend aan een onverzekerde die de kosten niet (gedeeltelijk) zelf kan betalen. Als u hierdoor inkomen verliest kunt u bij ons subsidie aanvragen. Voldoet u aan de voorwaarden? Lees dan hieronder hoe u een subsidieaanvraag kunt indienen:

 • U doet uiterlijk op de dag na de dag dat u zorg heeft verleend, een melding via het centrale meldpunt. Dit doet u met uw UZI-pas. Heeft u geen UZI-pas? Dan doet u een melding per fax bij GGD-GHOR in Utrecht.
 • De persoon geeft toestemming voor het verstrekken van (medische) gegevens (04-10-2017, pdf, 55 kB).
 • Voor de eerste melding aan GGD-GHOR heeft u nog geen toestemming nodig van de onverzekerde. Voor de subsidieaanvraag en de declaratie wel.
 • U declareert met de standaardformulieren bij het CAK. Met de declaratie stuurt u de volgende documenten mee:
 1. de DAEB-overeenkomst (04-10-2017, pdf, 34 kB); als u voor de eerste keer declareert.
 2. een bankafschrift; als u voor de eerste keer declareert.
 3. het aanvraagformulier (04-10-2017, pdf, 85 kB)
 4. het declaratieformulier (04-10-2017, pdf, 77 kB)
 5. de  factuur

Onvolledige aanvragen kunnen wij niet in behandeling nemen.

Het CAK beslist binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag of er subsidie wordt toegekend. Na deze beslissing betaalt het CAK uiterlijk binnen 6 weken het subsidiebedrag uit op het rekeningnummer dat u heeft opgegeven.

Let op
Heeft u zorg verleend aan meerdere onverzekerde personen?

Vul dan één aanvraagformulier in en voeg per persoon of zorgverrichting/DBC een apart declaratieformulier bij.

U heeft als zorgverlener zorg verleend aan een onverzekerd verzekeringsplichtig persoon. Ook heeft u vastgesteld dat deze persoon ook geen eigen middelen heeft om de rekening (gedeeltelijk) te voldoen.

U kunt de kosten declareren via deze regeling. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • U heeft uiterlijk op de dag na de dag dat u de zorg heeft verleend een melding gedaan bij de GGD-GHOR via het centrale meldpunt.
 • Het gaat om medisch noodzakelijke zorg aan een onverzekerd verzekeringsplichtig persoon.
 • Deze persoon heeft toestemming gegeven voor het verstrekken van (medische) gegevens.
 • De behandelde persoon is verzekeringsplichtig.
 • Het gaat om zorg uit het Zvw-basispakket. Daar valt tandheelkundige zorg niet onder.
 • Het betreft zorg die u heeft gegeven na 1 maart 2017.
 • U heeft een DAEB-overeenkomst (Dienst van Algemeen Economisch Belang) met het CAK.

Als u niet aan de voorwaarden voldoet, kunnen wij uw declaratie niet in behandeling nemen.

Let op

Voor de eerste melding via het centrale meldpunt onverzekerden is nog geen toestemming nodig van de onverzekerde.

U doet uiterlijk op dag na de dag dat u de zorg heeft verleend, een melding via het centrale meldpunt.

Voor de subsidieaanvraag en declaratie heeft u meer tijd. U moet uw aanvraag en declaraties uiterlijk ingediend hebben in het kwartaal volgend op het kwartaal waarin u de zorg heeft gegeven of de DBC is gesloten.

Zorg verleend in: Aanvraag uiterlijk binnen:
1 januari t/m 31 maart * 1 april t/m 30 juni
1 april t/m 30 juni 1 juli t/m 30 september
1 juli t/m 30 september 1 oktober t/m 31 december
1 oktober t/m 31 december 1 januari t/m 31 maart

* In 2017 vanaf 1 maart 2017, omdat de subsidieregeling op die datum is ingegaan.

Het CAK toetst de subsidieaanvragen voor deze subsidieregeling en betaalt de zorgverleners uit. In de afbeelding hieronder ziet u hoe dit proces verloopt:

 

 • Na uw melding ontvangt de lokale GGD een bericht. Welke GGD dat is, hangt af van waar u als zorgverlener gevestigd bent.
 • De lokale GGD haalt de melding op uit de database van het meldpunt en zet de melding door naar de gemeente.
 • Afhankelijk van de afspraken, gaat de lokale GGD ook zelf met de melding aan de slag.

Contact

Heeft u vragen over uw declaratie of wilt u meer weten over de subsidieregeling?

Neem dan contact op met de CAK Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners via 088 - 711 4888 of via servicedesk@hetcak.nl

De Servicedesk is op werkdagen bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u verder.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy