Gebruikersvoorwaarden

Bij het gebruik van Mijn CAK Zakelijk horen algemene gebruikersvoorwaarden. U vindt ze op deze pagina.

Artikel 1 Definities
In de Algemene voorwaarden Mijn CAK Zakelijk worden de met hoofdletters beginnende aangeduide begrippen in de navolgende betekenissen gebruikt:
•    CAK: het publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid CAK 
gevestigd te Den Haag. Het CAK levert de mogelijkheid om in te loggen op Mijn CAK Zakelijk.
•    Database-eigenaar: de uitsluitend rechthebbende(n) op Mijn CAK Zakelijk en applicaties.
•    Gebruiker: een  natuurlijk  persoon  ten  behoeve  van  wie  een  Klant  onder de Algemene voorwaarden Mijn CAK Zakelijk toegang tot Mijn CAK Zakelijk verkrijgen.
•    Gebruiksrecht: toegang tot Mijn CAK Zakelijk, krachtens welke het CAK aan een (of meerdere) Gebruiker(s) via een persoonlijke toegangscode (bestaande uit een inlognaam, een wachtwoord en een beveiligingscertificaat) elektronisch toegang verleent tot Mijn CAK Zakelijk en de applicaties daarop.
•    Klant: de rechtspersoon die toegang tot Mijn CAK Zakelijk verkrijgt.
•    Mijn CAK Zakelijk: Mijn CAK Zakelijk  is  een  ICT-omgeving  die  via  de  website  www.hetcak.nl  kan  worden benaderd. Via deze omgeving kan een klant toegang krijgen tot diverse applicaties.
•    Single Sign On: dit is de methode waarmee het mogelijk is om Gebruikers slechts eenmaal te laten inloggen om toegang te krijgen tot Mijn CAK Zakelijk en de applicaties daarvan.
•    Schriftelijk: wijze van berichtgeving te weten hetzij elektronisch via de netwerken waarop de applicaties toegankelijk zijn, hetzij via de post of per e-mail verzonden.

Artikel 2 Algemene bepalingen
2.1 Op de toegang tot Mijn CAK Zakelijk van het CAK zijn de Algemene voorwaarden Mijn CAK Zakelijk van toepassing. Het CAK aanvaardt geen eventuele (leverings-)voorwaarden van de Klant.
2.2 De  toegang tot Mijn CAK Zakelijk  komt  tot  stand  door  het  Schriftelijk  aanvragen  van deze toegang  en  treedt in werking, indien het CAK de aanvraag aanvaardt, op het moment van eerste gebruik met de aan Klant verstrekte toegangscode(s). Toegang tot Mijn CAK Zakelijk is alleen mogelijk na aanvaarding van de Algemene voorwaarden Mijn CAK Zakelijk door de Klant.
2.3 Het Gebruikersrecht geldt tot wederopzegging. Partijen kunnen ieder Schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. 
2.4 De toegang is strikt persoonlijk. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inlognaam en het wachtwoord aan derden bekend te maken en/of door derden te laten gebruiken. 
2.5 De Klant en de Gebruiker zijn slechts gerechtigd tot gebruik zoals is overeengekomen en onthouden zich van ongeautoriseerd gebruik. Het CAK is gerechtigd het gebruik te monitoren en controleren.
2.6 De Klant is verantwoordelijk voor het aan- en afmelden van Gebruiker(s) en het gebruik door Gebruiker(s). Indien Gebruiker(s) meer dan 90 dagen niet inlogt op Mijn CAK Zakelijk wordt kan het Gebruiksrecht van de desbetreffende Gebruiker(s) ingetrokken worden.
2.7 Het CAK kan Gebruikersrecht Schriftelijk met onmiddellijke ingang ontbinden en de toegang tot Mijn CAK Zakelijk afsluiten, wanneer de organisatie van Gebruiker(s) ophoudt te bestaan of overgaat in een andere organisatie en/of als derden inlognaam en wachtwoord van de Gebruiker(s) gebruiken. Na afloop van het Gebruikersrecht is de Gebruiker(s) niet langer gerechtigd tot gebruik zoals overeengekomen. De Gebruiker verklaart hierbij dat hij na afloop van het Gebruikersrecht geen ongeautoriseerd gebruik zal maken van bij het CAK aanwezig database of daartoe pogingen zal ondernemen.
2.8 Het  is  de  Gebruiker(s)  niet  toegestaan  om,  zonder  voorafgaande  schriftelijke  toestemming  van  het  CAK rechten en/of plichten die hij aan Gebruikersrecht ontleent over te dragen aan een derde.
2.9 De gegevens welke via Mijn CAK Zakelijk beschikbaar worden gesteld mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 3 Klachten
Klachten over de toegang tot Mijn CAK Zakelijk dienen uiterlijk binnen 14 dagen Schriftelijk te worden voorgelegd aan het CAK.

Artikel 4 Aansprakelijkheid
4.1 De verwerking van gegevens binnen de applicaties van Mijn CAK Zakelijk is naar beste weten en met grootste zorg uitgevoerd. Het CAK kan evenwel niet instaan voor de juistheid, volledigheid en beschikbaarheid van de informatie die binnen de applicaties wordt gegeven en is dan ook, behoudens opzet of grove schuld van het CAK, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de via de applicaties aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor de Gebruiker dient altijd door de gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. Het CAK  en haar werknemers zijn in geen geval aansprakelijk directe of indirecte schade of  overige  schade  van  welke  aard  dan  ook. Aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van de zijde van het CAK is beperkt  tot  aansprakelijkheid  voor  directe  schade  aan  zaken  (computerprogramma’s,  en  gegevens bestanden daaronder inbegrepen).
4.2 Onder de schade, waarvoor het CAK krachtens artikel 4.1 niet aansprakelijk is, valt mede enige schade, die ontstaat door het al dan niet tijdelijk niet toegankelijk zijn van Mijn CAK Zakelijk of applicaties op Mijn CAK Zakelijk,
het niet verlenen dan wel intrekken van toestemming tot gebruik door de database-eigenaar, en het niet langer beschikbaar stellen van Mijn CAK Zakelijk door de database-eigenaar.
4.3 De invoer, die wordt afgedrukt op papier en/of opgeslagen op een ander medium mag niet aan derden worden verschaft en dient buiten het bereik van derden te worden opgeslagen.

Artikel 5 Auteursrecht
5.1 Alle rechten en intellectuele eigendom met betrekking door het CAK uitgegeven werken, tot Mijn CAK Zakelijk, applicaties en print-outs daarvan, de toegankelijkheidsstructuur van Mijn CAK Zakelijk etc. berusten bij CAK. Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door het CAK of bij wet toegestaan, mag niets uit de door het CAK uitgegeven publicaties op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand.
5.2 Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit (software)materiaal te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 6 Partiële nietigheid
Indien een bepaling uit Algemene voorwaarden Mijn CAK Zakelijk nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden Mijn CAK Zakelijk aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en)
opstellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Artikel 7 Apparatuur
7.1 De Klant dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de apparatuur, programmatuur en andere (o.a. datacommunicatie-) faciliteiten teneinde gebruik van Mijn CAK Zakelijk te kunnen maken.
7.2 Gebruik van Mijn CAK Zakelijk is slechts toegestaan op door CAK vastgestelde tijdstippen. Het CAK kan de toegang tot Mijn CAK Zakelijk tijdelijk zonder voorafgaande aankondiging stopzetten in verband met onderhoud of herstel. Het CAK streeft ernaar de Klant tijdig op de hoogte te stellen van wijzigingen van de tijdstippen.

Artikel 8 Wijzigingen
8.1 Het CAK is gerechtigd om in de toekomst wijzigingen aanvullingen of veranderingen van de Algemene voorwaarden in Mijn CAK Zakelijk door te voeren.
8.2 Het CAK kan, indien de uitvoeringsomgeving wijzigt en de veiligheid van de persoonsgegevens in het geding komen, de technische randvoorwaarden wijzigen.

Artikel 9 Beschikbaarheid
9.1 Het CAK streeft ernaar om de applicaties en Mijn CAK Zakelijk zoveel mogelijk beschikbaar en bereikbaar te houden. Het CAK garandeert echter geen 24-uurs beschikbaarheid of bereikbaarheid. Verminderde beschikbaarheid en bereikbaarheid kan onder meer voortvloeien uit het verrichten van onderhoud, het verhelpen van storingen et cetera. 

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.