Wmo

Het CAK int en stelt onder andere de eigen bijdrage vast voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om de klant centraal te zetten, is een nauwe samenwerking met de keten essentieel. Het is belangrijk dat u voor uw gemeente tijdig, juist en volledige zorg- en klantgegevens aanlevert, zodat de klant op tijd, in één keer de juiste factuur ontvangt.

Naast de aanlevering van gegevens heeft de keten een belangrijke taak als het gaat om een juiste informatievoorziening rondom de eigen bijdrage. Het CAK vervult graag een faciliterende rol en adviseert over voorlichting, wijzigingen, gegevensaanlevering en overige vragen op operationeel en beleidsniveau.

Vragen over Wmo

In het regeerakkoord was het aangekondigd; in 2019 geldt een maximale eigen bijdrage van € 17,50 per vier weken voor hulp en ondersteuning in de vorm van maatwerkvoorzieningen Wmo.

Lees meer over wat er verandert in 2019

Het CAK wisselt gegevens uit met diverse ketenpartners, zodat er voor de klant één juiste, tijdige en correcte factuur gemaakt kan worden. In de afbeelding hieronder ziet u hoe dit proces verloopt.

Lees meer over hoe het proces in de keten verloopt

Vanaf 2018 kunt u als gemeente een inwoner vrijstellen voor de eigen bijdrage Wmo als er sprake is van problematische schulden of ter voorkoming van zorgmijding. Hiermee maakt u een uitzondering. De klant hoeft dan geen eigen bijdrage te betalen.

Belangrijk om te weten

  • U kunt de klant alleen vrijstellen voor de eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening en persoonsgebonden budget (pgb). De vrijstelling geldt niet voor de eigen bijdrage bij het wonen in een instelling voor beschermd wonen.
  • Het aanleveren van een vrijstelling kan niet met terugwerkende kracht.  
  • Bij verhuizen naar een andere gemeente of overlijden wordt de vrijstelling door ons beëindigd met ingang van de eerstvolgende periode.

Het doorgeven van een vrijstelling doet u via Mijn CAK zakelijk.

Lees meer over het doorgeven van een vrijstelling via Mijn CAK Zakelijk

Klanten betalen een eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wmo of voor de Wlz. Om ervoor te zorgen dat deze klanten een factuur voor de eigen bijdrage krijgen, is het belangrijk dat u de zorg- en klantgegevens bij het CAK aanlevert.

Vanaf 1 januari 2019 heeft u maximaal 28 dagen de tijd om gegevens voor de eigen bijdrage Wmo (uitgezonderd beschermd wonen) bij het CAK aan te leveren. Bij late leveringen int het CAK nog steeds de eigen bijdrage en dragen deze af bij de gemeente. Late aanleveringen worden wel gemonitord en gerapporteerd aan het ministerie van VWS. Het ministerie van VWS heeft de mogelijkheid om interbestuurlijk toezicht in te stellen richting gemeenten die niet aan de aanlevertermijn voldoen. 

Het CAK adviseert en faciliteert u bij het aanleveren van gegevens.

Lees meer over de instructies voor het aanleveren van Wmo-gegevens

 

Verwacht u dat een klant de instelling binnen een half jaar kan verlaten? Dan kunt u via de centrumgemeente met het formulier terugkeer naar zelfstandig wonen Wmo (01-08-2018, pdf, 571 kB) een verklaring voor de klant aanvragen. Met deze verklaring betaalt de klant voor de laatste zes maanden van zijn of haar verblijf de lage eigen bijdrage.

De centrumgemeente levert het formulier via de applicatie Porta aan. Dat kan via Mijn CAK Zakelijk.

Heeft u een intramurale klant die u moet aan- of afmelden voor beschermd wonen? Zorg ervoor dat u een beschermd wonen aan- of afmelding binnen 5 dagen aanlevert bij het CAK.

De procedure om opvang van een klant aan- of af te melden is als volgt:

De CAK Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners verwerkt de aan- of afmelding binnen vijf werkdagen.

In het regeerakkoord was het aangekondigd; in 2019 geldt een maximale eigen bijdrage van € 17,50 per vier weken voor hulp en ondersteuning in de vorm van maatwerkvoorzieningen Wmo.

Op dit moment is de AMvB nog niet gepubliceerd. Pas na publicatie van de AMvB en daarmee het beleid kunnen wij u definitief laten weten wat er voor u in de uitvoering verandert.

Het CAK start de voorlichting naar de klanten op, nadat de AMvB definitief is.

Lees meer over de klantvoorlichting

Heeft u een vraag?

Wij helpen u verder.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.