Wmo abonnementstarief

Het CAK int twee types eigen bijdrage voor de gemeenten:
- het abonnementstarief (AT), een vast bedrag, 
- de bijdrage voor beschermd wonen (BW), op basis van inkomen.

Deze pagina geeft informatie voor ketenpartners over de Wmo abonnementstarief.

Het laatste nieuws

Het CAK heeft voor ketenpartners twee handleidingen gepubliceerd. Deze richten zich specifiek op het onderwerp berichtuitwisseling. De handleiding voor berichten voor Wmo abonnementstarief is in juli naar alle ketenpartners gestuurd. Sinds eind september is ook de handleiding voor Wmo beschermd wonen beschikbaar

De handleidingen zullen regelmatig worden geactualiseerd. Door middel van de nieuwsbrief van het CAK worden ketenpartners daarop gewezen. Aanmelden voor de nieuwsbrief doet u door een e-mail te sturen naar de Wmo Servicedesk.

Handleiding Wmo abonnementstarief (juni 2022)
Handleiding Wmo beschermd wonen (september 2022)
 

Algemene informatie

De Wmo abonnementstarief is in 2020 tot stand gekomen. Hieronder geven we puntsgewijs de hoofdkenmerken weer.
 • Burgers met Wmo-zorg betalen een eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand. Ongeacht het inkomen, vermogen en de hoeveelheid hulp en/of ondersteuning. Het inkomen is uiteraard nog wel relevant als het gaat om minimabeleid. 
 • De maximale eigen bijdrage van € 19,- per maand geldt per huishouden. Maken meer personen in één huishouden gebruik van de Wmo? Dan betalen zij samen € 19,-.
 • Onder het abonnementstarief vallen maatwerkvoorzieningen, persoonsgebonden budgetten (pgb) en algemene voorzieningen waarbij sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie. Een toelichting van dit begrip vindt u in de Notitie toelichting duurzame hulpverleningsrelatie.

Lees meer over wat is veranderd vanaf 1 januari 2020

Het is belangrijk om de burger op de juiste manier aan te melden bij het CAK. Gebeurt dit niet? Dan heeft dit nadelige gevolgen voor de burger. Zij ontvangen hun facturen dan niet, te laat of tegelijkertijd (stapelfacturen).
Kunt u wat extra hulp gebruiken bij het aanleveren van de Wmo-gegevens? Download dan de handleiding hieronder. Hierin leggen we het aanleverproces door gemeenten stap voor stap uit.

Download handleiding Wmo abonnementstarief (juni 2022) 

Heeft u suggesties tot verduidelijking of tot het opnemen van extra onderwerpen? U kunt dit per mail doorgeven. Op de website zal altijd de meest actuele versie van de handleiding staan.
 

Lees meer over handleiding berichtenverkeer wmo abonnementstarief

De wettelijke tekst over de Wet maatschappelijke ondersteuning is gepubliceerd op 22 mei 2019 in het Staatsblad (jaargang 2019, nr 185). Verder zijn het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en de Uitvoeringsregeling Wmo 2015 aangepast (gepubliceerd in staatsblad 319, jaargang 2019 en staatsblad 61945, jaargang 2019).
 

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Aanleveren berichten

Om de inning van de eigen bijdrage mogelijk te maken levert de gemeente gegevens aanl bij het CAK. Dat gebeurt via het iEb-berichtenverkeer met een startbericht voor de eigen bijdrage berichten.

Kort samengevat, ziet het proces er als onderstaand uit:

 • De gemeente verzendt een startbericht met de iEb-standaard via Gegevensknooppunt (https://www.inlichtingenbureau.nl/Beleidsterreinen/Wmo-en-Jeugdzorg/Gemeentelijk-Gegevensknooppunt) naar het CAK.
 • Het CAK verwerkt het bericht en stuurt een retourbericht. Dit retourbericht geeft aan of het startbericht technisch valide is en inhoudelijk kan worden verwerkt.
 • Vervolgens vindt inhoudelijke verwerking plaats.
 • Terugkoppeling vindt plaats in de aanleverrapportage die wekelijks beschikbaar wordt gesteld.

Meer over de iStandaard eigen bijdrage vindt u bij Zorginstituut Nederland.

Let op

Zorg altijd dat u de burger aanmeldt met een startdatum die overeenkomt met de dag dat de zorg daadwerkelijk begint. Zorg ook dat u zeker weet dat de startdatum klopt. Wanneer een gemeentemedewerker in het aanmeldsysteem de burger aanmeldt komt dat bericht direct bij het CAK binnen. Daarmee start ook het proces van beschikken en factureren.

Het later corrigeren van de startdatum leidt altijd tot extra facturen en creditfacturatie. Voor de burger is dit erg vervelend. Wanneer u twijfelt, neem dan contact op met de Wmo Servicedesk.

Na verzending van een bericht ontvangt de gemeente een retourcode Wmo. Deze retourcode geeft aan of uw bericht is verwerkt en of u nog iets moet doen.

Alle retourcodes staan uitgelegd in het document Retourcodes Wmo in 2020 (pdf, 20-08-2020, 200kB) 

Zorg altijd dat u de burger aanmeldt met een startdatum die overeenkomt met de de dag dat de zorg daadwerkelijk begint. Zorg ook dat u zeker weet dat de startdatum klopt. Wanneer een gemeentemedewerker in het registratiesysteem de burger aanmeldt komt dat bericht direct bij het CAK binnen. Daarmee start ook het proces van beschikken en factureren.

Het later corrigeren van de startdatum leidt altijd tot extra facturen en creditfacturatie. Voor de burger is dit erg vervelend. 

Herindicaties

Soms is de herinidicatie van de burger nog niet verwerkt op de dag dat de lopende indicatie verloopt. Dat heeft vervelende gevolgen voor de burger. Immers, het Wmo registratiesysteem van de gemeente verstuurt op die dag automatisch een stopbericht. De gemeente moet dan weer een startbericht sturen. Voor de burger betekent dit verwarrende berichten, extra facturen en creditfacturen. 
Het is dus belangrijk om als gemeente de herindicaties op tijd te verwerken.

De zorgaanbieder

Om gegevens te kunnen aanleveren bij het CAK, is de gemeente in een aantal gevallen afhankelijk van de zorgaanbieder. Maak hierover goede afspraken.

 • Neemt de gemeente als startdatum de toekenning van de zorg (305 bericht)? Houd dan rekening met eventuele wachttijden bij de zorgaanbieder.
 • Neemt de gemeente als start- en stopdatum de eerste/laatste declaratie (303-bericht) van de zorgaanbieder? Dan is het verstandig dat de gemeente er op let dat de aanbieder op tijd declareert.
 • Neemt de gemeente als start- en stopdatum het moment waarop de zorg feitelijk is geleverd of stopt (305/307 berichten)? Dan is het belangrijk dat de gemeente sluitende afspraken maakt over het consequent toepassen van het gebruik van de start/stop zorg berichten. Gebeurt dit niet, dan ontstaat het risico dat de klant geen of te lang een eigen bijdrage betaalt.

Als de datum voor de start van de eigen bijdrage (dus niet het moment van leveren aan het CAK) de 1e van de maand betreft, dan wordt voor die maand al de eigen bijdrage geïnd. Is de startdatum de 2e of later, dan start de eigen bijdrage in de volgende maand.

Bijvoorbeeld:

 • startdatum 1 maart: ingang eigen bijdrage 1 maart. De klant ontvangt de eerste factuur over maart.
 • startdatum 2 maart: ingang eigen bijdrage 1 april. De klant ontvangt de eerste factuur over april.

Stoppen

Stoppen gaat anders; in de maand van de stopdatum wordt ook de inning van de eigen bijdrage gestopt.

 • stopdatum 1 april: eigen bijdrage stopt per 30 april 
 • stopdatum 30 april : eigen bijdrage stopt per 30 april.
In beide gevallen ontvangt de klant in april de laatste factuur

De gemeente kan de eigen bijdrage tijdelijk stoppen, of pauzeren. Maar binnen de iEb kan alleen een start- of een stopbericht worden verstuurd. De gemeente moet een 'eigen bijdrage pauze' dus melden met een stopbericht. Als de pauze voorbij is, stuurt de gemeente weer een startbericht.

Een pauze is alleen effectief als deze langer duurt dan een kalendermaand. De betaling van de eigen bijdrage vindt namelijk plaats op maandbasis. In de maand van de stopdatum wordt de eigen bijdrage gestopt. Bijvoorbeeld: 

 • stopdatum 1 april: eigen bijdrage stopt per 30 april. De klant krijgt vanaf 1 mei geen nieuwe factuur meer.
 • stopdatum 30 april: eigen bijdrage stopt per 30 april. De klant krijgt vanaf 1 mei geen nieuwe fatctuur meer.

Als de datum voor het opnieuw starten van de eigen bijdrage (dus niet het moment van leveren aan het CAK) de 1e van de maand is, dan wordt voor die maand al de eigen bijdrage geïnd. Is de startdatum de 2e of later, dan start de eigen bijdrage in de volgende maand. Bijvoorbeeld:

 • startdatum 1 maart 2022: ingang eigen bijdrage 1 maart 2022
 • startdatum 2 maart 2022, ingang eigen bijdrage 1 april 2022

Let op

Bij een meerpersoonshuishouden is het belangrijk dat u van beide klanten de tijdelijke stop doorgeeft. Anders loopt de eigen bijdrage toch door (op basis van één persoon).

Binnen de iEb geldt dat er 1 actief startbericht kan zijn. Een aangeleverd startbericht zal worden afgekeurd als er al een ander actief startbericht geldt.

De gemeente kan een inwoner vrijstellen voor de eigen bijdrage Wmo als er sprake is van problematische schulden of ter voorkoming van zorgmijding. Bij een vrijstelling hoeft de burger dan geen eigen bijdrage te betalen.

Belangrijk om te weten

 • De gemeente kan de burger alleen vrijstellen voor de eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening en persoonsgebonden budget (pgb). De vrijstelling geldt niet voor de eigen bijdrage bij het wonen in een instelling voor beschermd wonen.
 • Het aanleveren van een vrijstelling kan niet met terugwerkende kracht.  
 • Bij verhuizen naar een andere gemeente of overlijden wordt de vrijstelling door het CAK beëindigd met ingang van de eerstvolgende periode.

Lees meer over het doorgeven van een vrijstelling via Mijn CAK Zakelijk

Zodra de burger de factuur heeft ontvangen, kan hij of zij binnen 6 weken bezwaar maken. In dit geval maakt het CAK een melding. Dit noemen we een melding start/stop incorrect.

Het CAK stuurt de melding door naar de gemeente. Ontvangt u zo’n melding van ons? Dan vragen wij u de melding te onderzoeken.

Als gemeente kunt u de reactie hierop sturen via de applicatie Porta. Deze applicatie vindt u als u inlogt op Mijn CAK Zakelijk.
 

Er zijn bijzondere situaties waarbij het belangrijk is om tijdig en juist te handelen. Het gaat dan over bijvoorbeeld:
 • Burger gaat van Wmo abonnementstarief naar Wmo beschermd wonen
 • Burger gaat van Wmo abonnementstarief naar Wmo beschermd wonen in een andere gemeente
 • Burger met Wmo beschermd wonen gaat naar andere gemeente
 • Burger gaat vanuit Wlz naar Wmo abonnementstarief
 • Burger gaat vanuit Wmo beschermd wonen naar Wmo abonnementstarief
 • Een gezinslid verhuist
Voor elke situatie leggen we de juiste handelswijze uit.
 

 

Meer uitleg over bijzondere situaties Wmo abonnementstarief

Voor het aanleveren van gegevens vindt u in Mijn CAK Zakelijk de volgende applicaties:

 • Gemeentelijk tarief opgeven 
 • Minimabeleid invoeren 
 • Start/-stopberichten invoeren (handmatig)
 • Vrijstelling opgeven

Wilt u Wmo-gegevens digitaal aanleveren en heeft u nog geen inloggegevens? Of wilt u een autorisatie wijzigen? Vul dan het aanvraagformulier Toegang Mijn CAK Zakelijk Wmo (29-11-2019, pdf, 562 kB) in.

Heeft u al toegang tot Mijn CAK Zakelijk, maar wilt u een extra applicatie aanvragen? Of wilt u een extra AGB-code laten toevoegen? Vul dan dit aanvraagformulier (25-06-2019, pdf, 518 kB) in. 

Kostprijsbewaking

Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om te bewaken dat Wmo-klanten niet teveel betalen. Burgers mogen niet méér betalen aan eigen bijdrage dan de kostprijs van hulpmiddelen en woningaanpassingen.

Gemeenten hebben hierin twee opties:

 • Gemeenten kunnen ervoor kiezen om de kostprijs zelf te bewaken.
 • Gemeenten kunnen ervoor kiezen om de kostprijs door het CAK te laten bewaken.

Let op

Het CAK heeft hierin slechts een faciliterende en signalerende rol. Is met het betalen van de eigen bijdrage de kostprijs bereikt? Dan is de gemeente verantwoordelijk voor het doorgeven van een stopbericht.


In alle gevallen wordt gerekend met het wettelijke tarief van € 19,- per maand.

Zijn er meerdere verstrekkingen aan een klant? Dan levert de gemeente de kostprijs van de verstrekking, waarvan de betaling het langst loopt, aan bij het CAK. Het CAK bewaakt dan de kostprijs van de verstrekking die het langst loopt.

Het CAK kan maar 1 kostprijs bewaken en heeft daarom geen zicht op de lopende verstrekkingen. U bent verantwoordelijk om de verstrekking die het langst loopt aan te leveren bij het CAK zicht te houden op de lopende verstrekkingen.

Als de burger later aanvullend een verstrekking ontvangt met een langere looptijd dan de eerder aangeleverde kostprijs, dan verstuurt de gemeente een nieuw startbericht (mutatie). Heeft een verstrekking een kortere looptijd? Dan hoeft de gemeente geen nieuw bericht naar het CAK te sturen.

> Een uitgebreide beschrijving van het informatiemodel met toelichting vindt u op de website van Zorginstituut Nederland.

Lees meer over hoe het CAK de kostprijs bijhoudt

Het CAK start pas met het bewaken van de kostprijs zodra de gemeente aan het CAK een kostprijs doorgeeft. Gemeenten die dit niet doen zijn zelf verantwoordelijk voor de kostprijsbewaking.

Nee, dat mag niet. Het CAK gaat bij een samenloop van meerdere verstrekkingen uit van de langstlopende verstrekking zoals die wordt doorgegeven door de gemeente.
 

Als het CAK een stopbericht ontvangt, stopt niet alleen het innen van de eigen bijdrage, maar ook de kostprijsbewaking. Na de ‘pauze’ moet de gemeente opnieuw een startbericht doorgegeven, inclusief de resterende kostprijs. 
 

Gemeenten kunnen hulpmiddelen op verschillende manieren verstrekken: in eigendom of in bruikleen (huur, lease). In de wet is opgenomen dat voor hulpmiddelen en woningaanpassingen kostprijsbewaking plaats moet vinden. De manier van verstrekken en hoe tot de kostprijs wordt gekomen moet opgenomen worden in de gemeentelijke verordening.

Hieronder leest u welk bedrag u aanlevert in geval van:

 • verstrekking in eigendom;
 • algemene verstrekking waarbij sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie;
 • huur, lease en bruikleen.

Lees meer over: welk bedrag lever ik aan

Klantvoorlichting in 2023

Vanaf 2020 heeft het CAK geen inzicht meer in de geleverde hulp en/of ondersteuning. Gemeenten geven alleen een start- en stopdatum, burgerservicenummer en eventueel de kostprijs aan ons door.

Wmo-klanten kunnen bij gemeenten vragen stellen over:

 • verstrekken van ondersteuning vanuit de Wmo;
 • voor welke vormen van ondersteuning een bijdrage verschuldigd is;
 • of er minimabeleid wordt toegepast;
 • of het tarief van € 19,- is verlaagd;
 • de wijze waarop de start- en stopdatum van de bijdrage is bepaald;
 • hoe een gemeente de kostprijs van een voorziening bepaalt;
 • of er gemeentelijke vrijstellingen zijn.

Download het overzicht met de vragen Wmo (01-01-2023, pdf, 339 kB) die gemeenten kunnen verwachten. In dit overzicht staan ook aandachtspunten voor de beantwoording van vragen. Wij monitoren continu de klantvragen over de Wmo. Dit bestand wordt daarom meerdere keren geupdatet.

Het CAK blijft verantwoordelijk voor het vaststellen en innen van de eigen bijdrage. Klanten kunnen bij het CAK terecht met vragen over:

 • de hoogte van de eigen bijdrage;
 • het inningsproces;
 • het betalen van de eigen bijdrage.

Elke nieuwe Wmo klant ontvangt een beschikking (de brief met daarin de beslissing over de eigen bijdrage) van het CAK. Samen met de beschikking ontvangen de Wmo-cliënten van CAK ook een informatie-/startpakket. In dit pakket zit:

Klanten die een eigen bijdrage moeten betalen, ontvangen daarna een factuur (22-22-2022, pdf, 50 kB). 

Op basis van de situatie van de klant kunnen de brieven er anders uitzien. 

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.