Wmo abonnementstarief

Per 1 januari 2020 is het abonnementstarief van kracht gegaan. Dit is een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen. Op deze pagina vindt u informatie voor gemeenten.

Beleid

De wijziging is gepubliceerd op 22 mei 2019 in het Staatsblad (jaargang 2019, nr 185). Verder zijn het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en de Uitvoeringsregeling Wmo 2015 aangepast (gepubliceerd in staatsblad 319, jaargang 2019 en staatsblad 61945, jaargang 2019).

Dit is veranderd per 1 januari 2020:

 • Vanaf 2020 betalen Wmo-klanten een eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand. Ongeacht het inkomen, vermogen en de hoeveelheid hulp en/of ondersteuning. Het inkomen is uiteraard nog wel relevant als het gaat om minimabeleid. 
 • De maximale eigen bijdrage van € 19,- per maand geldt per huishouden. Maken meer personen in één huishouden gebruik van de Wmo? Dan betalen zij samen € 19,-.
 • Onder het abonnementstarief vallen maatwerkvoorzieningen, persoonsgebonden budgetten (pgb) en algemene voorzieningen waarbij sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie. Een toelichting van dit begrip vindt u in de Notitie toelichting duurzame hulpverleningsrelatie. Gemeenten hebben daarnaast de vrijheid om ook andere algemene voorzieningen onder het abonnementstarief te brengen.
 • Vanaf zorgjaar 2020 wisselen alleen gemeenten en het CAK gegevens uit. Zorgaanbieders leveren vanaf zorgjaar 2020 geen gegevens meer aan bij het CAK.
 • Gemeenten bepalen of het collectief vervoer wordt uitgezonderd van het abonnementstarief.
 • Voor hulpmiddelen en woningaanpassingen geldt: de eigen bijdrage mag tijdens het gebruik van de voorziening de kostprijs niet overstijgen.
 • Gemeenten bepalen zelf vanaf wanneer de eigen bijdrage betaald moet worden. Dat kan per (soort) voorziening anders zijn: vanaf de afgifte van de beschikking of vanaf het moment dat de ondersteuning daadwerkelijk geleverd is. De bijdrage wordt geïnd vanaf de maand die volgt op de startdatum. 
 • Beschermd wonen (in natura, intramuraal) en maatschappelijke opvang vallen buiten het abonnementstarief. Hiervoor blijven de huidige inkomensafhankelijke eigen bijdragesystematieken bestaan.  Het pgb voor beschermd wonen (met wooncomponent) komt onder dezelfde systematiek te vallen als Beschermd wonen in natura. Zie ook de VNG ledenbrief van 22 augustus.

Lees meer over wat is veranderd vanaf 1 januari 2020

Kostprijsbewaking

Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om te bewaken dat Wmo-klanten niet meer betalen aan eigen bijdrage dan de kostprijs van hulpmiddelen en woningaanpassingen.

Gemeenten hebben hierin twee opties:

 • Gemeenten kunnen ervoor kiezen om de kostprijs zelf te bewaken.
 • Gemeenten kunnen ervoor kiezen om de kostprijs door het CAK te laten bewaken.

Let op

Het CAK heeft hierin een faciliterende en signalerende rol. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het doorgeven van een stopbericht als met het betalen van de eigen bijdrage de kostprijs is bereikt.

In alle gevallen wordt gerekend met het wettelijke tarief van € 19,- per maand.

Als de gemeente de kostprijs door het CAK laat bewaken, dan levert de gemeente de kostprijs van de verstrekking die het langst loopt aan bij het CAK. Wij bewaken de kostprijs van de verstrekking die het langst loopt.

Het CAK kan maar 1 kostprijs bewaken en heeft daarom geen zicht op de lopende verstrekkingen. U bent verantwoordelijk om de verstrekking die het langst loopt aan te leveren bij het CAK zicht te houden op de lopende verstrekkingen.

Als de klant later aanvullend een verstrekking ontvangt met een langere looptijd dan de eerder aangeleverde kostprijs, dan verstuurt de gemeente een nieuw startbericht (mutatie). Heeft een verstrekking een kortere looptijd? Dan hoeft de gemeente geen nieuw bericht naar het CAK te sturen.

> Een uitgebreide beschrijving van het informatiemodel met toelichting vindt u op de website van Zorginstituut Nederland.

Lees meer over hoe het CAK de kostprijs bijhoudt

Het CAK start pas met het bewaken van de kostprijs zodra de gemeente aan het CAK een kostprijs doorgeeft. Gemeenten die dit niet doen zijn zelf verantwoordelijk voor de kostprijsbewaking.

Nee, dat mag niet. Het CAK gaat bij een samenloop van meerdere verstrekkingen uit van de langstlopende verstrekking zoals die wordt doorgegeven door de gemeente.
 

Als het CAK een stopbericht ontvangt, stopt niet alleen het innen van de eigen bijdrage, maar ook de kostprijsbewaking. Na de ‘pauze’ moet de gemeente opnieuw een startbericht doorgegeven, inclusief de resterende kostprijs. 
 

Gemeenten kunnen hulpmiddelen op verschillende manieren verstrekken: in eigendom of in bruikleen (huur, lease). In de wet is opgenomen dat voor hulpmiddelen en woningaanpassingen kostprijsbewaking plaats moet vinden. De manier van verstrekken en hoe tot de kostprijs wordt gekomen moet opgenomen worden in de gemeentelijke verordening.

Hieronder leest u welk bedrag u aanlevert in geval van:

 • verstrekking in eigendom;
 • algemene verstrekking waarbij sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie;
 • huur, lease en bruikleen.

Lees meer over: welk bedrag lever ik aan

Aanleveren berichten

Voor de uitvoering van het abonnementstarief vanaf 2020 is een nieuwe standaard voor het uitwisselen van gegevens ontwikkeld: de i Eigen bijdrage (iEb). Dit houdt in dat gemeenten een startbericht aanleveren bij het CAK wanneer een burger hulp of ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. Wanneer de hulp of ondersteuning ophoudt, levert de gemeente een stopbericht aan.

Meer over de i Eigen bijdrage standaard vindt u bij Zorginstituut Nederland.

U ontvangt een retourcode Wmo omdat u als gemeente gegevens heeft aangeleverd. Deze retourcode geeft aan of uw bericht is verwerkt en of u nog iets moet doen. In het document Retourcodes Wmo in 2020 (pdf, 20-08-2020, 200kB) leest u wat de retourcode betekent die u heeft ontvangen. 

Het abonnementstarief kan op aangeven van de gemeente worden gepauzeerd (tijdelijk opschorten van de eigen bijdrage). Er is geen apart pauzebericht. Een pauze moet u dus als stop- en startbericht bij ons aanleveren.

Een pauze is alleen effectief als deze langer duurt dan een kalendermaand. De betaling van de eigen bijdrage vindt namelijk plaats op maandbasis. In de maand van de stopdatum wordt de eigen bijdrage gestopt. Bijvoorbeeld: 

 • stopdatum 1 april 2022: eigen bijdrage stopt per 30 april 2022. De klant is vanaf 1 mei geen eigen bijdrage meer verschuldigd.
 • stopdatum 30 april 2022: eigen bijdrage stopt per 30 april 2022. De klant is vanaf 1 mei geen eigen bijdrage meer verschuldigd.

Als de datum voor het opnieuw starten van de eigen bijdrage (dus niet het moment van leveren aan het CAK) de 1e van de maand is, dan wordt voor die maand al de eigen bijdrage geïnd. Is de startdatum de 2e of later, dan start de eigen bijdrage in de volgende maand. Bijvoorbeeld:

 • startdatum 1 maart 2022: ingang eigen bijdrage 1 maart 2022
 • startdatum 2 maart 2022, ingang eigen bijdrage 1 april 2022

Let op

Bij een meerpersoonshuishouden is het belangrijk dat u van beide klanten de tijdelijke stop doorgeeft. Anders loopt de eigen bijdrage toch door (op basis van één persoon).

Binnen de iEb geldt dat er 1 actief startbericht kan zijn. Een aangeleverd startbericht zal worden afgekeurd als er al een ander actief startbericht geldt.

Als de datum voor de start van de eigen bijdrage (dus niet het moment van leveren aan het CAK) de 1e van de maand betreft, dan wordt voor die maand al de eigen bijdrage geïnd. Is de startdatum de 2e of later, dan start de eigen bijdrage in de volgende maand.

Bijvoorbeeld:

 • startdatum 1 maart 2022: ingang eigen bijdrage 1 maart 2022
 • startdatum 2 maart 2022: ingang eigen bijdrage 1 april 2022

In de maand van de stopdatum wordt de eigen bijdrage gestopt.

Bijvoorbeeld:

 • stopdatum 1 april 2022: eigen bijdrage stopt per 30 april 2022. De klant is vanaf 1 mei geen eigen bijdrage meer verschuldigd.
 • stopdatum 30 april 2022: eigen bijdrage stopt per 30 april 2022. De klant is vanaf 1 mei geen eigen bijdrage meer verschuldigd.

Als een gezinslid verhuist zal opnieuw de huishoudsamenstelling worden getoetst door het CAK. Het gaat daarbij om de personen binnen het oorspronkelijke huishouden die zijn aangemeld voor de eigen bijdrage (voor zowel abonnementstarief als Wlz en Beschermd wonen). Op basis van de uitkomst zal voor de personen opnieuw de eigen bijdrage worden vastgesteld door het CAK.
 

Om gegevens te kunnen aanleveren bij het CAK, is de gemeente in een aantal gevallen afhankelijk van de zorgaanbieder. Maak hierover goede afspraken.

 • Neemt u als startdatum de toekenning van de zorg (301 bericht)? Houd dan rekening met eventuele wachttijden bij de zorgaanbieder.
 • Neemt u als start- en stopdatum de eerste/laatste declaratie (303-bericht) van de zorgaanbieder? Houd er dan rekening mee dat u afhankelijk bent van het tijdig declareren van de aanbieder.
 • Neemt u als start- en stopdatum het moment waarop de zorg feitelijk is geleverd of stopt (305/307 berichten)? Dan is het belangrijk dat u sluitende afspraken maakt over het consequent toepassen van het gebruik van de start/stop zorg berichten. Gebeurt dit niet, dan ontstaat het risico dat de klant geen of te lang een eigen bijdrage betaalt.

Handleiding berichtenverkeer

Het is uiterst belangrijk om de burger op de juiste manier aan te melden bij het CAK. Gebeurt dit niet? Dan heeft dit nadelige gevolgen voor de burger. Zij ontvangen hun facturen dan niet, te laat of tegelijkertijd (stapelfacturen). Kunt u wat extra hulp gebruiken bij het aanleveren van de Wmo-gegevens? Ga dan de handleiding hieronder. Hierin leggen we het aanleverproces door gemeenten stap voor stap uit.

Handleiding downloaden 

Heeft u suggesties tot verduidelijking of tot het opnemen van extra onderwerpen? U kunt dit per mail doorgeven. Op de website zal altijd de meest actuele versie van de handleiding staan.
 

Lees meer over handleiding berichtenverkeer

Klantvoorlichting in 2022

Vanaf 2020 heeft het CAK geen inzicht meer in de geleverde hulp en/of ondersteuning. Gemeenten geven alleen een start- en stopdatum, burgerservicenummer en eventueel de kostprijs aan ons door.

Wmo-klanten kunnen bij gemeenten vragen stellen over:

 • verstrekken van ondersteuning vanuit de Wmo;
 • voor welke vormen van ondersteuning een bijdrage verschuldigd is;
 • of er minimabeleid wordt toegepast;
 • of het tarief van € 19,- is verlaagd;
 • de wijze waarop de start- en stopdatum van de bijdrage is bepaald;
 • hoe een gemeente de kostprijs van een voorziening bepaalt;
 • of er gemeentelijke vrijstellingen zijn.

Download het overzicht met de vragen Wmo (01-10-2021, pdf, 367 kB) die gemeenten kunnen verwachten. In dit overzicht staan ook aandachtspunten voor de beantwoording van vragen. Wij monitoren continu de klantvragen over de Wmo. Dit bestand wordt daarom meerdere keren geupdatet.

Het CAK blijft verantwoordelijk voor het vaststellen en innen van de eigen bijdrage. Klanten kunnen bij het CAK terecht met vragen over:

 • de hoogte van de eigen bijdrage;
 • het inningsproces;
 • het betalen van de eigen bijdrage.

Elke nieuwe Wmo klant ontvangt een beschikking (de brief met daarin de beslissing over de eigen bijdrage) van het CAK. Samen met de beschikking ontvangen de Wmo-cliënten van CAK ook een informatie-/startpakket. In dit pakket zit:

Klanten die een eigen bijdrage moeten betalen, ontvangen daarna een factuur (10-09-2020, pdf, 482 kB). 

Op basis van de situatie van de klant kunnen de brieven er anders uitzien. 

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.